Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti: aktualizované usmernenia pre národné plány

Európska komisia predložila členským štátom aktualizované usmernenia o príprave a predkladaní plánov na podporu obnovy a odolnosti. S cieľom pomôcť členským štátom pri zosúlaďovaní ich návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti s nariadením boli pôvodné usmernenia aktualizované. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti pozostáva zo šiestich pilierov: zelená transformácia; digitálna transformácia; inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a odolnosť a politiky v záujme ďalšej generácie, detí a mládeže vrátane vzdelávania a zručností. Členské štáty by mali vysvetliť, ako plány prispievajú k podpore rovnosti a k zásadám Európskeho piliera sociálnych práv. Národné plány by mali obsahovať aj zhrnutie konzultačného procesu na vnútroštátnej úrovni, ako aj systém kontrol a auditu zavedený na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Únie. Členské štáty by mali preukázať, že minimálne 37 % výdavkov na investície a reformy obsiahnuté v jednotlivých národných plánoch by malo slúžiť na podporu cieľov v oblasti klímy a 20 % k digitálnej transformácii. Európska komisia bude aj naďalej intenzívne diskutovať s členskými štátmi o príprave ich národných plánov. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU, teda plánu EÚ, ako vyjsť zo súčasnej krízy...
Viac info

Európska komisia vyzýva prijať opatrenia na ochranu sezónnych pracovníkov

Európska komisia predkladá usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali. Na cezhraničných sezónnych pracovníkov sa vzťahuje rozsiahly súbor práv, ale vzhľadom na dočasnú povahu ich práce môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam. Pandémia koronavírusu tieto podmienky zvýraznila a v niektorých prípadoch ich ešte zhoršila. Tieto problémy by mohli zvýšiť riziko vzniku nových ohnísk nákazy COVID-19.   Predložené usmernenia pripomínajú práva sezónnych pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie, teda bez ohľadu na to, či sú občanmi EÚ alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín, vrátane tých, ktorí z vlastnej iniciatívy pravidelne pracujú v zahraničí alebo sú vyslaní napríklad agentúrami dočasného zamestnávania a náborovými agentúrami. Je nevyhnutné, aby sezónni pracovníci a ich zamestnávatelia mali všetky informácie o svojich právach i povinnostiach. Viac ako 17,6 milióna občanov EÚ žije alebo pracuje...
Viac info

Slovensko má svojho víťaza ceny za občiansku solidaritu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV ) udelil Cenu za občiansku solidaritu slovenskej neziskovej MVO Človek v ohrození za jej výnimočnú iniciatívu na zabezpečenie dodávok jedla a pomoci 10 000 Rómom počas pandémie COVID-19.Občianska iniciatíva s názvom „Ich zdravie je aj naše zdravie" bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá bola zameraná na distribúciu zdravotníckych pomôcok a potravinových balíčkov rómskym deťom a najchudobnejším rodinám. Druhá etapa mala zaistiť dlhodobejší vplyv. Pre deti s veľmi obmedzeným prístupom k vzdelávaniu sa počas zatvorenia škôl organizovali „letné školy" a tým, ktorí sa vrátili zo zahraničia alebo prišli o prácu, poskytli podporu. zdravie je aj naše zdravie" označil za príklad pozoruhodnej solidarity počas krízy COVID-19. Organizácia Človek v ohrození patrí medzi 23 víťazov vyhlásených na virtuálnom slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré EHSV usporiadal 15. februára. Každý víťaz získal cenu v hodnote 10 000 EUR. Oficiálne stanovisko Európskej komisie ...
Viac info