Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú podporu 9,6 milióna EUR na zatvorenie Hornonitrianskych baní

Európska komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, že Slovenská republika poskytne verejnú podporu ťažobnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na zmiernenie sociálneho vplyvu zatvorenia jej banských celkov v Handlovej a Novákoch do roku 2023. Podpora vo výške 9,6 milióna EUR bude spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Komisia posúdila opatrenie na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä na základe rozhodnutia Rady 2010/787/ EÚ, ktoré umožňuje členským štátom podporovať uzatváranie nekonkurencieschopných uhoľných baní s cieľom zmierniť sociálny dosah plynúci z ich uzavretia. Cieľom pomoci je uľahčiť proces ukončenia prevádzky a podporiť zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie. Štátna podpora bude pokrývať najmä výdavky zodpovedajúce priemernému platu týchto zamestnancov. Počas šiestich mesiacov sa budú môcť zúčastniť rekvalifikačného programu, čo im umožní nájsť si nové zamestnanie, pričom budú naďalej zamestnávaní v HBP. Viac informácií bude k dispozícii pod číslom SA.56844 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži....
Viac info

Next Generation EU – Plán veľkej hospodárskej obnovy

Európska komisia predložila návrh 1,85-biliónového plánu hospodárskeho oživenia Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy. Koronavírus otriasa Európou aj svetom od základov a zároveň vystavuje skúške systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, naše spoločnosti a hospodárstva, ako aj náš spôsob života a vzájomnej spolupráce. Európska komisia navrhuje využiť plný potenciál rozpočtu EÚ na ochranu životov a živobytia, nápravu jednotného trhu, ako aj na dosiahnutie trvalej a prosperujúcej obnovy. Finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Plán...
Viac info

Podpora európskych poľnohospodárov a rybárov smerom k ekologickému hospodárstvu

Európska komisia navrhuje zvýšiť v novom dlhodobom rozpočte financie určené na Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) o 9 miliárd EUR a Európsky námorný a rybársky fond (EMFF) o 500 miliónov EUR. Z tejto sumy budú 4 miliardy EUR určené pre Európsky poľnohospodársky záručný fond SPP a 5 miliárd EUR pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Ďalších 15 miliárd EUR bude k dispozícii na rozvoj vidieka v rámci rozpočtu EÚ pre ďalšie generácie (Next Generation EU) na ďalšiu podporu vidieckych oblastí, ktoré majú zásadnú úlohu pri dosahovaní ekologického prechodu a pri plnení ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy a životného prostredia. Viac nájdete na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_940 Zdroj: ec.europa.eu...
Viac info