Zaistenie budúcej vakcíny proti koronavírusu pre Európanov

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19. Zamýšľaná zmluva so spoločnosťou Sanofi by umožnila nakúpiť vakcínu pre všetky členské štáty EÚ. Zámerom je, aby Komisia mala po preukázaní bezpečnosti a účinnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 k dispozícii zmluvný rámec na nákup 300 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Komisia ďalej intenzívne rokuje s inými výrobcami vakcín.Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti COVID-19. Komisia bude financovať časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou dohôd o predbežnom nákupe a vďaka čomu získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci. Poskytnuté finančné prostriedky sa budú považovať za preddavok za vakcíny, ktoré členské štáty nakúpia. EK sa takisto zaviazala zabezpečiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to kdekoľvek na svete. Preto sa jej od 4. mája 2020 podarilo získať takmer 16 mld. EUR v rámci celosvetovej iniciatívy v oblasti univerzálneho prístupu k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a celosvetovej obnovy s názvom Globálna reakcia na koronavírus. Podrobnosti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1439 ...
Viac info

Európska komisia vyzýva prijať opatrenia na ochranu sezónnych pracovníkov

Európska komisia predkladá usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali. Na cezhraničných sezónnych pracovníkov sa vzťahuje rozsiahly súbor práv, ale vzhľadom na dočasnú povahu ich práce môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam. Pandémia koronavírusu tieto podmienky zvýraznila a v niektorých prípadoch ich ešte zhoršila. Tieto problémy by mohli zvýšiť riziko vzniku nových ohnísk nákazy COVID-19.   Predložené usmernenia pripomínajú práva sezónnych pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie, teda bez ohľadu na to, či sú občanmi EÚ alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín, vrátane tých, ktorí z vlastnej iniciatívy pravidelne pracujú v zahraničí alebo sú vyslaní napríklad agentúrami dočasného zamestnávania a náborovými agentúrami. Je nevyhnutné, aby sezónni pracovníci a ich zamestnávatelia mali všetky informácie o svojich právach i povinnostiach. Viac ako 17,6 milióna občanov EÚ žije alebo pracuje...
Viac info

Členské štáty sa dohodli na riešení interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií

Členské štáty podporované Komisiou sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktoré zaručia bezpečnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov založenými na tzv. decentralizovanej architektúre. Týka sa to väčšiny sledovacích aplikácií, ktoré už existujú alebo sa zavedú v EÚ. Vnútroštátne aplikácie tak budú fungovať aj v prípade, že ich používatelia cestujú do inej krajiny EÚ, ktorá tiež používa decentralizovaný prístup. Ide o ďalší dôležitý krok k interoperabilite mobilných aplikácií sledujúcich šírenie koronavírusu v čase, keď členské štáty začínajú uvoľňovať obmedzenia cestovania do zahraničia krátko pred letnými dovolenkami. Informácie z okolia zdieľané medzi aplikáciami sa budú vymieňať šifrovaným spôsobom, ktorý zabráni identifikovať danú osobu v súlade s prísnymi usmerneniami EÚ o ochrane údajov v aplikáciách. Geolokalizačné údaje sa používať nebudú. Dnes schválené technické špecifikácie, ktorými sa stanovujú všeobecné zásady, vychádzajú z usmernení o interoperabilite dohodnutých v máji. Hneď, ako to bude technicky možné, budú členské štáty schopné aktualizovať aplikácie tak, aby umožňovali výmenu informácií medzi vnútroštátnymi, decentralizovanými aplikáciami. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1043...
Viac info