Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020

Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020, v ktorom sa porovnáva efektívnosť, kvalita a nezávislosť justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. V tohtoročnom porovnávacom prehľade sa poukazuje na neustále zlepšovanie efektívnosti justičných systémov vo veľkom počte členských štátov. Podľa výsledkov prieskumu Eurobarometra sa naďalej zhoršuje vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi vo viacerých členských štátoch. Od roku 2016 sa zlepšilo vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi v dvoch tretinách členských štátov. V porovnaní s minulým rokom však verejnosť vníma nezávislosť súdnictva horšie v približne dvoch pätinách všetkých členských štátov a v približne polovici členských štátov, ktoré čelia osobitným výzvam. Pri hodnotení nezávislosti súdov zo strany verejnosti najhoršie obstálo Chorvátsko spolu so Slovenskom  - len 26 % opýtaných Slovákov si myslí, že slovenská justícia je nezávislá. 24 % označilo mieru nezávislosti justície za celkom dobrú a 2 % za veľmi dobrú. Najčastejšie uvádzaným dôvodom nedostatočnej nezávislosti súdov a sudcov sú zásahy alebo tlak zo strany vlády a politikov a potom tlak vyvíjaný na...
Viac info

Počet opatrení, ktoré chránia európskych spotrebiteľov sa zvýšil

Počet opatrení prijatých s cieľom chrániť európskych spotrebiteľov sa výrazne zvýšil Európska komisia zverejnila najnovšiu správu o systéme na rýchlu výmenu informácií, ktorým chce zabrániť predaju nebezpečných výrobkov na trhu alebo tento predaj obmedziť. V správe sa uvádza, že počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe varovaní, medziročne stúpa, pričom v roku 2019 ich bolo 4 477 v porovnaní so 4 050 varovaniami za rok 2018. V roku 2019 si orgány z 31 zúčastnených krajín (členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií odovzdali 2 243 varovaní týkajúcich sa nebezpečných výrobkov, na základe ktorých sa prijalo 4 477 následných opatrení. To predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s minulým rokom a o 63 % od roku 2015. V rámci rôznych opatrení distribútori a maloobchodní predajcovia stiahli z trhu alebo zničili výrobky skôr, než sa dostali k spotrebiteľom, či stiahli nebezpečné výrobky od používateľov. Podľa dnešnej správy patrili k najviac nahlasovanej kategórii hračky (29 % všetkých nahlásení), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (23 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (8 %). Od vypuknutia pandémie koronavírusu sa zaznamenalo množstvo nových varovaní, ktoré sa nespomínajú v správe za rok 2019. Do 1. júla...
Viac info

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 8 miliónov eur na podporu profesionálnych športových klubov

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 8 miliónov eur na podporu športových klubov, ktoré sa zúčastňujú na profesionálnych ligach v súvislosti s obmedzeniami spôsobenými pandémiou koronavírusu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a bude mať podobu priamych grantov pre spoločnosti, ktoré zaznamenali výrazný pokles príjmov v dôsledku pandémie. Cieľom schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity a pomôcť im pokračovať v činnosti počas epidémie aj po nej. Podpora bude poskytnutá najneskôr do 30. júna 2021  a neprekročí 800.000 eur na spoločnosť. Komisia dospela k záveru, že opatrenia sú potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu a že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude zverejnená pod číslom SA.60212 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži. Oficiálne stanovisko Európskej komisie ...
Viac info