Komisia víta ciele členských štátov v oblasti sociálnejšej Európy do roku 2030

Ministri zamestnanosti a sociálnych vecí EÚ na dnešnom zasadnutí predstavili národné ciele na splnenie Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030. Komisia víta pevný záväzok členských štátov pričiniť sa o to, aby Európa bola spravodlivou, inkluzívnou a plnou príležitostí. Členské štáty svojimi národnými záväzkami podporujú spoločné úsilie dosiahnuť tri hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. V akčnom pláne Komisia vyzvala Európsku radu, aby schválila tri hlavné ciele EÚ, a členské štáty, aby vytýčili svoje národné ciele ako príspevok k tomuto spoločnému úsiliu. Medzičasom všetky štáty predložili návrhy svojich národných cieľov a predstavili ich na dnešnom zasadnutí Rady EPSCO. Národné ciele prispejú k spoločnej ambícii dosiahnuť do roku 2030 hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. Komisia bude pozorne monitorovať ich vykonávanie v kontexte cyklu európskeho semestra 2023, rámca EÚ pre koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti. Tri sociálne ciele EÚ do roku 2030V Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje ambícia EÚ vybudovať silnú...
Viac info

Prísnejší a komplexnejší kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

Európska komisia dnes zverejnila posilnený Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. Komplexnejší kódex nadväzuje na kódex z roku 2018 s ohľadom na vývin dezinformačnej scény počas pandémie Covid-19 ako aj vojny na Ukrajine. Cieľom prísnejšieho kódexu je vyriešiť nedostatky kódexu z roku 2018 prísnejšími opatreniami a reguláciou ako aj reagovať na nedostatky zistené počas prevádzkovej praxe. Medzi záväzky kódexu patrí: širšia účasť na implementácii kódexu, zmenšovanie finančnej podpory pre šíriteľov dezinformácií, doplnenie nových foriem manipulatívneho správania, vybavenie používateľov lepšími nástrojmi na rozpoznávanie a označovanie dezinformácií, rozšírenie overovania faktov, zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, viac podpory pre výskumníkov, zriadenie centra a pracovnej skupiny pre transparentnosť či posúdenie vplyvu kódexu pravidelným monitorovaním.  34 signatárov, medzi ktorých patria významné sociálne siete- Meta, Google, Twitter, Microsoft a TikTok, fact-checkingové platformy- Maldita, PagellaPolitica, Demagog and Faktograf či zástupcovia občianskej spoločnosti- Avaaz, Globsec a Reportéri bez hraníc sa podpísali pod dokument, ktorý je veľkým krokom k bezpečnejšiemu online prostrediu bez dezinformácií a hoaxov.Podrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Postoj Komisie k žiadostiam Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o členstvo v EÚ

Európska komisia dospela k záveru, že Ukrajina aj Moldavsko dosiahli celkový pokrok v dosahovaní stability inštitúcií. Odporúča preto, aby bol obom krajinám udelený štatút kandidátskej krajiny. Vyplýva to zo stanoviska Komisie k žiadostiam Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o členstvo v EÚ. Posúdenie Komisie sa týka troch súborov kritérií na vstup do EÚ: politické kritéria, hospodárske kritériá a schopnosť krajiny prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ (acquis EÚ). V prípade Gruzínska, je Komisia zdržanlivejšia a domnieva sa, že krajina má k dispozícii potrebné základy na dosiahnutie stability inštitúcií. Dosiahla dostatočnú úroveň makroekonomiky, ale na zlepšenie fungovania jej trhového hospodárstva sú potrebné výrazné reformy. Keď nastane pokrom v kľúčových oblastiach, Gruzínsko bude mať tiež možnosť stať sa členom Európskej únie. Komisia v stanoviskách zohľadňuje aj úsilie Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska pri plnení ich záväzkov vyplývajúcich z dohôd o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa vzťahujú na významné časti acquis EÚ. Európska komisia zistila, že Ukrajina celkovo značne pokročila v dosahovaní stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny...
Viac info