Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú podporu 9,6 milióna EUR na zatvorenie Hornonitrianskych baní

Európska komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, že Slovenská republika poskytne verejnú podporu ťažobnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na zmiernenie sociálneho vplyvu zatvorenia jej banských celkov v Handlovej a Novákoch do roku 2023. Podpora vo výške 9,6 milióna EUR bude spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Komisia posúdila opatrenie na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä na základe rozhodnutia Rady 2010/787/ EÚ, ktoré umožňuje členským štátom podporovať uzatváranie nekonkurencieschopných uhoľných baní s cieľom zmierniť sociálny dosah plynúci z ich uzavretia. Cieľom pomoci je uľahčiť proces ukončenia prevádzky a podporiť zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie. Štátna podpora bude pokrývať najmä výdavky zodpovedajúce priemernému platu týchto zamestnancov. Počas šiestich mesiacov sa budú môcť zúčastniť rekvalifikačného programu, čo im umožní nájsť si nové zamestnanie, pričom budú naďalej zamestnávaní v HBP. Viac informácií bude k dispozícii pod číslom SA.56844 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži....
Viac info

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k farmaceutickej stratégii

Európska komisia zahájila verejnú online konzultáciu o farmaceutickej stratégii pre Európu.  V nadväznosti na pandémiu ochorenia COVID-19 sa stratégia zameria na zabezpečenie dodávok bezpečných a cenovo dostupných liekov do Európy s cieľom uspokojiť potreby pacientov a podporovať európsky farmaceutický priemysel, aby zostal inovátorom a svetovým lídrom. Konzultácia bude trvať tri mesiace (do 15. septembra) a bude pozostávať z otázok, ktoré sa zameriavajú na kľúčové témy: strategická autonómia a výroba liekov, prístup k dostupným liekom, inovácia, environmentálna udržateľnosť. Farmaceutická stratégia bude obsahovať nový návrh programu EÚ4Health a bude v súlade s programom Horizont Európa v oblasti výskumu a inovácií. 2. júna 2020, Európska komisia navyše začala konzultácie o strategickom pláne, ktoré budú trvať do 7. júla. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1065...
Viac info

Výzva na zriadenie národných centier na overovanie faktov

Nová výzva Európskej komisie vo výške 9 miliónov EUR na zriadenie národných centier na overovanie faktov Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 9 miliónov EUR, aby podporila overovateľov faktov a výskumných pracovníkov v rámci opatrení proti šíreniu dezinformácií. Zriadením národných centier na overovanie faktov sa rozšíri i dosah Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií. Národné centrá budú analyzovať dezinformačné kampane a ich vplyv na spoločnosť, podporovať mediálnu gramotnosť a monitorovať správanie online platforiem. Európske stredisko začalo svoju činnosť 1. júna 2020 a podporuje vytváranie a rozvoj multidisciplinárnej komunity zloženej z overovateľov faktov, akademických výskumných pracovníkov a iných relevantných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti dezinformácií na internete. Prispieva tak k hlbšiemu porozumeniu aktérov a dynamiky v oblasti dezinformácií, ako aj ich vplyvu na spoločnosť. Táto druhá fáza projektu je financovaná z prostriedkov – Nástroja na prepájanie Európy. Návrhy možno predkladať do 5. novembra 2020.Viac sa dozviete na tomto odkaze....
Viac info