EÚ investuje viac 41 miliónov do dopravných projektov na Slovensku

EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy EUR nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov, z toho 41,2 miliónov EUR investuje do dvoch slovenských projektov. rvým bude štúdia uskutočniteľnosti na modernizáciu infraštruktúry verejného prístavu v Bratislave, ktorej cieľom je podporiť udržateľnosť a znásobiť synergie medzi činnosťami prístavu s cieľom rozvíjať dopravu pozdĺž Dunaja a zabezpečiť tak pozitívny vplyv na spoločnosť. Druhým je modernizácia železničného hraničného priechodu v Čadci. Cieľom je modernizovať dvojkoľajovú železničnú trať z česko-slovenských hraníc na Čadcu na železničnej trati do Žiliny. To zahŕňa modernizáciu bezpečnostných a návestných zariadení a železničných tratí s cieľom zvýšiť atraktívnosť železnice zlepšením spoľahlivosti a bezpečnosti, ako aj zvýšením rýchlosti o približne 40 km/h.Vďaka 140 európskym projektom bude možné vybudovať na celom kontinente chýbajúce dopravné spojenia, podporiť udržateľnú dopravu a vytvoriť pracovné miesta. Projekty budú financované prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – grantovej schémy EÚ na podporu dopravnej infraštruktúry. S týmto rozpočtom bude môcť EÚ splniť ciele v oblasti klímy stanovené v európskej zelenej dohode. Veľmi...
Viac info

Európska zelená dohoda: Rozvoj udržateľného modrého hospodárstva v Európskej únii

Európska komisia  navrhuje nový prístup k udržateľnému modrému hospodárstvu v EÚ pre priemyselné odvetvia a odvetvia súvisiace s oceánmi, morami a pobrežnými oblasťami. Dnešným oznámením chce Európska komisia prepojiť modré hospodárstvo s Európskou zelenou dohodou a jej cieľmi v oblasti klimatickej neutrality, obnovy biodiverzity, nulového znečistenia a obehového hospodárstva. Všetky odvetvia modrého hospodárstva vrátane rybolovu, akvakultúry, pobrežného cestovného ruchu, námornej dopravy, prístavných činností a stavby lodí budú musieť znížiť svoj vplyv na životné prostredie a klímu. Prechod na udržateľné modré hospodárstvo si vyžaduje investície do inovačných technológií. Energia z vĺn a prílivová energia, produkcia rias, vývoj inovačného rybárskeho výstroja alebo obnova morských ekosystémov povedú k vzniku nových zelených pracovných miest a podnikateľských príležitostí v modrom hospodárstve.V oznámení sa stanovuje podrobný program pre modré hospodárstvo v týchto oblastiach:Dosahovanie cieľov klimatickej neutrality a nulového znečisteniaPrechod na obehové hospodárstvo a predchádzanie vzniku odpaduZachovanie biodiverzity a investovanie do prírodyPodpora adaptácie na zmenu klímy a odolnosti pobreží Zabezpečenie udržateľnej výroby potravínVytvorenie modrého fóraPodrobnosti:Tlačová správaModré hospodárstvoUkazovatele modrého hospodárstvaStrategické usmernenia EÚ v...
Viac info

Komisia prijala bielu knihu o zahraničných subvenciách na jednotnom trhu

Európska komisia prijala bielu knihu, ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu. Komisia sa teraz usiluje zozbierať názory a podnety v súvislosti s možnosťami, ktoré sa v nej uvádzajú, od všetkých zainteresovaných strán. Verejná konzultácia, ktorá bude otvorená do 23. septembra 2020, pomôže Komisii pripraviť prípadný legislatívny návrh v tejto oblasti. Na základe prijatých pripomienok Komisia predloží primerané legislatívne návrhy na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotný trh. Subvencie zo strany členských štátov boli vždy predmetom pravidiel EÚ o štátnej pomoci, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže. No negatívny vplyv môžu mať subvencie poskytované podnikom v EÚ vládami tretích krajín – tie však nespadajú pod únijnú kontrolu štátnej pomoci.V bielej knihe sa preto navrhujú riešenia a vyzýva sa na zavedenie nových nástrojov na riešenie tejto regulačnej medzery. V tejto súvislosti sa v dokumente predostiera niekoľko prístupov. Prvé tri možnosti (tzv. moduly) sú zamerané na riešenie rušivých vplyvov spôsobených zahraničnými subvenciami i) na jednotnom trhu vo všeobecnosti (modul č. 1), ii) pri akvizíciách...
Viac info