Komisia podporí štáty prijímajúce utečencov z Ukrajiny pomocou Nástroja technickej podpory

Európska komisia ponúkne technické odborné znalosti s cieľom pomôcť deviatim členským štátom prijať ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Členské štáty, ktoré podali žiadosť o podporu, ju dostanú v nadchádzajúcich mesiacoch. Konkrétne ide o Belgicko, Cyprus, Česko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Technická expertíza sa poskytuje v rámci Nástroja technickej podpory (TSI), ktorý riadi Komisia. Pomôže členským štátom pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ na účely prijímania a integrácie a pomôže im pri vykonávaní smernice o dočasnej ochrane; uľahčenie uznávania kvalifikácií a diplomov ukrajinských utečencov s cieľom uľahčiť ich vstup na trh práce EÚ; prispôsobenie svojich školských osnov potrebám ukrajinských žiakov; a zlepšenie koordinácie medzi ministerstvami. Po invázii Ruska na Ukrajinu Komisia 21. marca 2022 uverejnila osobitnú výzvu na podporu členských štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny, a postupného ukončenia ich závislosti od fosílnych palív z Ruska. Žiadosti predložené členskými štátmi Komisia teraz posúdila a schválila. V rámci TSI 2022 Komisia už pomáha Chorvátsku, Dánsku, Fínsku, Grécku, Taliansku, Holandsku a Portugalsku v...
Viac info

Partnerstvá pre regionálne inovácie: Slovensko je súčasťou pilotnej akcie

Komisia dnes oznámila 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty, ktoré boli vybraté v rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie, vytvorenej v spolupráci s Výborom regiónov. Slovensko sa zúčastní, ako jedna z pilotných krajín. Medzi vybranými účastníkmi sú aj Trnavský a Košický samosprávny kraj. Účastníci pilotnej akcie si môžu vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík a na prepájanie regionálnych a vnútroštátnych programov s iniciatívami EÚ v záujme dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie. Tieto partnerstvá prispejú k novému Programu inovácií pre Európu, v ktorom inovácie podnecujú transformáciu v záujme udržateľnosti, pričom prepájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.Účastníci pilotného projektu získajú prvé skúsenosti s novými Partnerstvami pre regionálne inovácie na základe Príručky Partnerstiev pre regionálne inovácie – počiatočného usmerňujúceho dokumentu, ktorý dnes uverejnilo Spoločné výskumné centrum. V tejto príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a mechanizmov riadenia na zlepšenie koordinácie regionálnych, vnútroštátnych a únijných inovačných politík, ktoré sú zamerané na realizáciu zelenej a digitálnej...
Viac info

Rovnosť: Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii 2022

Európska komisia si dnes pripomína Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii, bifóbii a interfóbii (IDAHOT), ktorý zvyšuje povedomie o diskriminácii a násilí, ktorým naďalej čelia LGBTIQ osoby. Ako sa uvádza v stratégii pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, Európska komisia poskytuje finančné prostriedky na podporu projektov zameraných na boj proti všetkým formám nerovnosti, diskriminácie a neznášanlivosti vrátane homofóbie a transfóbie. Pri dnešnej príležitosti bolo sídlo Európskej komisie – Berlaymont -  osvetlené farbami dúhovej vlajky, fotografie sú k dispozícii tu.Podrobnosti:Informácie o programe financovaniaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info