Právny štát: Komisia otvára konzultácie v súvislosti so správou o právnom štáte 2021

Európska komisia začala cielenú konzultáciu s cieľom požiadať zainteresované strany o informácie o vývoji v oblasti právneho štátu v členských štátoch a v Únii s cieľom pripraviť druhú výročnú správu o právnom štáte. Cieľom konzultácie je poskytnúť Komisii vecné informácie o vývoji v praxi. Takúto konzultáciu Komisia realizovala aj pri práci na prvom vydaní správy o právnom štáte (30.9.2020 a svoje príspevky do nej  poskytlo viac ako 200 zainteresovaných strán. Správa o právnom štáte je jadrom európskeho mechanizmu právneho štátu, preventívneho nástroja zameraného na podporu právneho štátu a predchádzanie vzniku alebo zhoršeniu výziev. Konzultácia je dostupná online do 8. marca 2021.Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Stratégia využívania vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy

Európska komisia predstavila plány pre integráciu energetického systému budúcnosti a vodík. Komisia zároveň zakladá Európsku alianciu pre čistý vodík. Ak sa má stať Európa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, potrebuje transformovať svoj energetický systém, ktorý dnes produkuje 75 % všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ. Dnes prijaté stratégie EÚ pre integráciu energetického systému a vodíka, založené na dvoch paralelných cieľoch dosiahnutia čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky, smerujú k vybudovaniu efektívnejšieho a vzájomne prepojenejšieho odvetvia energetiky. Obe stratégie prichádzajú s novým investičným programom v oblasti čistej energie, ktorý je v súlade s balíkom Komisie na oživenie hospodárstva „NextGenerationEU" a európskou zelenou dohodou.   Plánované investície majú potenciál podporiť oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu. Vďaka nim vzniknú v Európe nové pracovné miesta a posilní sa jej vedúce postavenie a konkurencieschopnosť v strategických odvetviach, ktoré sú pre odolnosť Európy kľúčové. Stratégia EÚ pre integráciu energetického systému vytvorí rámec prechodu na zelenú energiu. Pri súčasnom modeli, kde spotreba energie v doprave, priemysle, vykurovaní a správe budov prebieha v oddelených „silách", z ktorých každé...
Viac info

Navštívili sme klientske centrum MsÚ v Ružomberku

V stredu sme sa vybrali medzi občanov do Klientskeho centra MsÚ Ružomberok. Naším zámerom bolo osloviť ľudí a informovať ich o nebezpečenstve, ktoré so sebou prináša zmena klímy. Predstavili sme ambiciózny plán Európskej únie na zabezpečenie tejto hrozby, tzv. Európsku zelenú dohodu. Taktiež sme odpovedali na zvedavé otázky o opatreniach EÚ v reakcii na koronavírus.Tí, ktorí sa pri našom infostánku pristavili, pýtali sa a vyjadrili svoj názor, dostali od nás okrem brožúriek, letáčikov, či iných informačných materiálov aj drobné darčeky.Európska zelená dohoda Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie tohto problému potrebuje Európa novú stratégiu rastu, ktorá zmení Úniu na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a v ktoromsa dosiahnu do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynovbude hospodársky rast oddelený od využívania zdrojovsa nezabudne na žiadneho jednotlivca ani regiónEurópska zelená dohoda je  plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ. To dosiahneme tak, že výzvy v oblasti klímy a životného prostredia premeníme na príležitosti vo...
Viac info