Komisia reviduje pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a spotrebiteľských úverov

Európska komisia dnes navrhla revízie dvoch súborov pravidiel EÚ s cieľom posilniť práva spotrebiteľov vo svete, ktorý zmenila digitalizácia a pandémia COVID-19. Komisia posilňuje svoju bezpečnostnú sieť pre spotrebiteľov v EÚ, a to napríklad tak, že zabezpečuje, aby boli nebezpečné výrobky z trhu stiahnuté alebo aby boli ponuky úverov spotrebiteľom predkladané spôsobom, ktorý je jasný, pričom tieto ponuky by malo byť možné konzultovať aj prostredníctvom digitálnych zariadení. Cieľom návrhu je aktualizácia existujúcej smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ako aj pravidiel EÚ týkajúcich sa spotrebiteľských úverov a zameraných na ochranu spotrebiteľa.Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval, pričom v roku 2020 až 71 % spotrebiteľov nakupovalo cez internet, v mnohých prípadoch išlo o výrobky s novými technológiami. Nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa budú riešiť riziká spojené s týmito výrobkami využívajúcimi nové technológie, ako napríklad kybernetickobezpečnostné riziká, ako aj riziká spojené s nakupovaním cez internet tak, že sa pre online trh zavedú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Zabezpečí sa, aby boli všetky...
Viac info

Rozpočet EÚ: Oživenie hospodárstva stimulovaním súkromných investícií

Predsedníčka Európskej komisie oznámila vo svojom príhovore 27. mája 2020, že cieľom Komisie je naštartovať hospodárstvo EÚ stimulovaním súkromných investícií. Preto dnes EK navrhla nový nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý vychádza z existujúceho Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Nástroj má zmobilizovať súkromné zdroje a podporiť životaschopné európske spoločnosti v odvetviach, regiónoch a krajinách, ktoré sú pandémiou koronavírusu najviac ekonomicky postihnuté a funkčný by mohol byť už v tomto roku, s rozpočtom 31 miliárd EUR. Celkovo bude na podporu platobnej schopnosti pre inak zdravé spoločnosti zo všetkých hospodárskych sektorov k dispozícii 300 miliárd EUR, s cieľom pripraviť ich na udržateľnú, digitálnu a odolnú budúcnosť. Komisia zvyšuje aj financie pre InvestEU, hlavný európsky investičný program, na úroveň 15,3 miliárd EUR na mobilizovanie súkromných investícií do projektov v EÚ. Okrem uvedeného sa v rámci Programu InvestEU vytvorí nástroj strategických investícií, schopný generovať investície do výšky 150 miliárd EUR na zvýšenie odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré sú spojené s ekologickým a digitálnym prechodom a kľúčovými hodnotovými reťazcami na vnútornom trhu....
Viac info

Verejná konzultácia o trestných činoch proti životnému prostrediu

Komisia začala verejnú konzultáciu o trestných činoch proti životnému prostrediu. Výsledky tejto verejnej konzultácie budú podkladom pre preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu. V smernici (2008/99/ES) sa od členských štátov vyžaduje, aby činnosti, ktoré porušujú právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia, ako napríklad nezákonnú prepravu odpadu, obchod s ohrozenými druhmi alebo látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, považovali za trestné činy. Revidovaný návrh smernice sa očakáva do konca roka 2021. Revízia sa zaoberá využitím posilnenej právomoci EÚ v oblasti trestného práva podľa Lisabonskej zmluvy, ako aj zabezpečením lepšej koordinácie pravidiel s inými ekologickými iniciatívami. Verejná konzultácia je otvorená do 4. mája 2021. Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info