EK podporuje iniciatívu na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti

Komisár pre obchod Phil Hogan v nadväznosti na prvú diskusiu medzi ministrami EÚ dnes predstavil návrhy Európskej komisie týkajúce sa medzinárodnej iniciatívy na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Tieto návrhy reagujú na prebiehajúcu medzinárodnú diskusiu o tom, ako uľahčiť prístup k cenovo dostupným farmaceutickým a zdravotníckym tovarom a vyhnúť sa narušeniu obchodu v časoch krízy. Prebiehajúca globálna kríza zdôraznila potrebu kolektívnej reakcie medzinárodného spoločenstva na posilnenie pripravenosti na túto a budúce krízy. Budúca dohoda by mohla uľahčiť obchod s produktmi zdravotnej starostlivosti a prispieť k lepšej globálnej pripravenosti na budúce zdravotné otrasy tak, že sa zabezpečí:zrušenie ciel na farmaceutický a zdravotnícky tovar;vytvorenie systému globálnej spolupráce v časoch zdravotnej krízy, ktorý bude riešiť otázky ako dovozné a vývozné obmedzenia, clá a tranzit, verejné obstarávanie a transparentnosť;zlepšenie súčasných pravidiel WTO uplatniteľných na obchod s nevyhnutným tovarom. Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1042...
Viac info

Výzva na zriadenie národných centier na overovanie faktov

Nová výzva Európskej komisie vo výške 9 miliónov EUR na zriadenie národných centier na overovanie faktov Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v hodnote 9 miliónov EUR, aby podporila overovateľov faktov a výskumných pracovníkov v rámci opatrení proti šíreniu dezinformácií. Zriadením národných centier na overovanie faktov sa rozšíri i dosah Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií. Národné centrá budú analyzovať dezinformačné kampane a ich vplyv na spoločnosť, podporovať mediálnu gramotnosť a monitorovať správanie online platforiem. Európske stredisko začalo svoju činnosť 1. júna 2020 a podporuje vytváranie a rozvoj multidisciplinárnej komunity zloženej z overovateľov faktov, akademických výskumných pracovníkov a iných relevantných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti dezinformácií na internete. Prispieva tak k hlbšiemu porozumeniu aktérov a dynamiky v oblasti dezinformácií, ako aj ich vplyvu na spoločnosť. Táto druhá fáza projektu je financovaná z prostriedkov – Nástroja na prepájanie Európy. Návrhy možno predkladať do 5. novembra 2020.Viac sa dozviete na tomto odkaze....
Viac info

Rozpočet EÚ: Oživenie hospodárstva stimulovaním súkromných investícií

Predsedníčka Európskej komisie oznámila vo svojom príhovore 27. mája 2020, že cieľom Komisie je naštartovať hospodárstvo EÚ stimulovaním súkromných investícií. Preto dnes EK navrhla nový nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý vychádza z existujúceho Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Nástroj má zmobilizovať súkromné zdroje a podporiť životaschopné európske spoločnosti v odvetviach, regiónoch a krajinách, ktoré sú pandémiou koronavírusu najviac ekonomicky postihnuté a funkčný by mohol byť už v tomto roku, s rozpočtom 31 miliárd EUR. Celkovo bude na podporu platobnej schopnosti pre inak zdravé spoločnosti zo všetkých hospodárskych sektorov k dispozícii 300 miliárd EUR, s cieľom pripraviť ich na udržateľnú, digitálnu a odolnú budúcnosť. Komisia zvyšuje aj financie pre InvestEU, hlavný európsky investičný program, na úroveň 15,3 miliárd EUR na mobilizovanie súkromných investícií do projektov v EÚ. Okrem uvedeného sa v rámci Programu InvestEU vytvorí nástroj strategických investícií, schopný generovať investície do výšky 150 miliárd EUR na zvýšenie odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré sú spojené s ekologickým a digitálnym prechodom a kľúčovými hodnotovými reťazcami na vnútornom trhu....
Viac info