Brexit: Príprava na koniec prechodného obdobia

Európska komisia prijala oznámenie, ktoré má pomôcť vnútroštátnym orgánom, podnikom a občanom pripraviť sa na nevyhnutné zmeny, ktoré prídu s ukončením prechodného obdobia. Aj v prípade, že sa Európskej únii a Spojenému kráľovstvu podarí do konca roku 2020 uzavrieť partnerstvo, ktoré bude zahŕňať všetky oblasti dohodnuté v politickom vyhlásení, vystúpenie Spojeného kráľovstva z acquis EÚ, vnútorného trhu a colnej únie nevyhnutne vytvorí na konci prechodného obdobia prekážky obchodu a cezhraničné výmeny, ktoré v súčasnosti neexistujú. Bez ohľadu na výsledok rokovaní, vystúpenie povedie od 1. januára 2021 k rozsiahlym a ďalekosiahlym dôsledkom pre verejnú správu, podniky i občanov. Európska komisia zároveň preskúma a v prípade potreby zaktualizuje všetkých 102 oznámení zainteresovaným stranám, ktoré boli uverejnené v priebehu rokovaní o vystúpení a z ktorých mnohé budú relevantné aj po skončení prechodného obdobia. Zoznam viac ako 50 aktualizovaných oznámení tvorí prílohu k oznámeniu a ich celý súbor je dostupný na osobitnej webovej stránke Komisie.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1304...
Viac info

Európsky vzdelávací priestor sa obohatí

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, ktoré sa združujú v prospech študentov, učiteľov a spoločností. Európska komisia predstavila ďalších 24 európskych univerzít, ktoré sa pripoja k prvým 17 alianciám inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vybraným už v roku 2019. S finančnou podporou z programov Erasmus+ a Horizont 2020 prispievajú tieto univerzity k zlepšeniu kvality, začlenenia, digitalizácie a atraktívnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Spomedzi 62 žiadateľov bolo vybraných 24 nových európskych univerzít, ktoré zahŕňajú 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 26 členských štátov a ďalších krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+ (ich zoznam nájdete v prílohe). Slovensko zastupujú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiaciach a Univezita Komenského v Bratislave. Európske univerzity prehĺbia spoluprácu medzi svojimi inštitúciami, študentmi a zamestnancami a spoja fyzické i online zdroje, kurzy, odborné znalosti, údaje a infraštruktúru. Vďaka užšej spolupráci dokážu lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia počas fázy obnovy i po jej skončení, a podporovať inkluzívnu ekologickú a digitálnu transformáciu v prospech svojich študentov a všetkých Európanov....
Viac info

Podpora pre inovatívny projekt v Košiciach

Košický projekt KSCreatívity4WB bol úspešný Košický projekt KSCreatívity4WB bol úspešný v piatej a poslednej výzve na predkladanie návrhov iniciatívy Mestské inovačné opatrenia pod vedením Európskej komisie a francúzskeho regiónu Hauts-de-France. Na realizáciu projektu dostanú partneri 4 562 859 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Víťazné projekty z Belgicka, Bulharska, Grécka, Maďarska, Talianska, Holandska, Španielska a zo Slovenska, ktoré sa týkajú kultúry a kultúrneho dedičstva, kvality ovzdušia, obehového hospodárstva a demografickej zmeny, si rozdelia viac ako 45 miliónov EUR. V rámci iniciatívy Mestských inovačných opatrení 2014 – 2020 bolo v piatich výzvach úspešných 86 projektov. Celkovo sa zapojilo 222 projektov z 23 členských štátov. Snaha o inovovanie miest zajtrajška bude súčasťou Európskej mestskej iniciatívy v rokoch 2021 – 2027. Cieľom projektu KSCreatívity4WB je zvýšiť angažovanosť občanov a zároveň posilniť dôveru vo verejné inštitúcie, pomocou inštitútu Citizen Experience and Well-being Institute (CXI), ktorý bude zhromažďovať overené údaje, ktoré budú dostupné verejným inštitúciám aj verejnosti. Na tento účel bude vytvorené mobilné mestské laboratórium (Mobile Urban Laboratory), kde budú prostredníctvom multimediálnych inštalácii predstavené a vizualizované rôzne údaje a kde sa občania zapoja do definovania mestských problémov. Súčasťou bude aj vytvorenie Urban Innovation Sphere, kde sa...
Viac info