Nariadenie o zahraničných subvenciách: nové pravidlá na zabezpečenie spravodlivých a otvorených trhov EÚ vstupujú do platnosti

Dnes nadobúda účinnosť nariadenie o zahraničných subvenciách. Vďaka novému súboru pravidiel na riešenie narušení spôsobených zahraničnými subvenciami zostane EÚ otvorená obchodu a investíciám. Tieto pravidlá zároveň zabezpečia rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu. Komisia navrhla toto nariadenie v máji 2021 a Európsky parlament a Rada ho odsúhlasili v rekordnom čase v júni 2022. Nariadenie o zahraničných subvenciách pozostáva z troch nástrojov, ktoré bude Komisia presadzovať: povinnosť spoločností oznamovať Komisii koncentrácie zahŕňajúce finančný príspevok vlády krajiny mimo EÚ, ak i) nadobudnutá spoločnosť, jedna zo strán fúzie alebo spoločný podnik dosiahne v EÚ obrat vo výške najmenej 500 miliónov eur a ii) príslušný zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 50 miliónov eur, povinnosť spoločností oznamovať Komisii účasť na postupoch verejného obstarávania, ak i) odhadovaná hodnota zákazky dosahuje najmenej 250 miliónov eur a ii) príslušný zahraničný finančný príspevok predstavuje najmenej 4 milióny eur za jednu krajinu mimo EÚ. Komisia môže zakázať zadávanie zákaziek v rámci týchto postupov spoločnostiam, ktoré využívajú subvencie narúšajúce hospodársku súťaž, v prípade všetkých ostatných situácií na trhu môže Komisia začať prešetrovanie z vlastnej iniciatívy (ex officio), ak má podozrenie,...
Viac info

Európska iniciatíva občanov o ochrane základných práv na hraniciach EÚ

Európska iniciatíva občanov o ochrane základných práv na hraniciach EÚ Komisia včera rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Článok 4: Stop mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu na hraniciach EÚ". Iniciatíva apeluje na vytvorenie rámca, ktorý by zaručil dodržiavanie zákazu násilia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ktorý je zakotvený v článku 4 Charty základných práv, v súvislosti s politikami EÚ v oblasti kontroly hraníc, azylu a imigrácie. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu. Po registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore (podpisov) pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť. Podrobnosti: Tlačová správa Oficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Nulové znečistenie: Nové požiadavky na zabezpečenie lepšej kvality pitnej vody a prístupu k nej nadobúdajú plnú účinnosť

Od dnešného dňa sa Európanom zabezpečuje lepšia kvalita pitnej vody a prístup k nej, keďže nové požiadavky vyplývajúce z revidovanej smernice o pitnej vode sa stávajú normou v celej EÚ. Nové pravidlá predstavujú jeden z najvyšších štandardov na svete pre pitnú vodu, a to v súlade s ambíciou nulového znečistenia ohlásenou v Európskej zelenej dohode. Je to aj reakcia na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov s názvom Right2Water, ktorá získala 1,6 milióna podpisov na podporu zlepšenia prístupu k bezpečnej pitnej vode pre všetkých Európanov. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu pitnej vody smernica o pitnej vode obsahuje aktualizované bezpečnostné normy, zavádza metodiku na identifikáciu a riadenie rizík kvality v celom dodávateľskom reťazci vody, stanovuje zoznam sledovaných látok, ako sú mikroplasty, endokrinné disruptory, ako aj nové druhy chemických látok, ktoré sa majú monitorovať, a zavádza ustanovenia o zhode pre výrobky, ktoré sa majú používať v styku s pitnou vodou. Nová smernica sa zaoberá únikom vody, keďže v súčasnosti sa v priemere 23 % upravenej vody stráca počas distribúcie v EÚ. Existujú aj požiadavky, aby členské štáty zlepšili a zachovali prístup k pitnej vode pre všetkých, a najmä pre zraniteľné...
Viac info