Komisia prijala bielu knihu o zahraničných subvenciách na jednotnom trhu

Európska komisia prijala bielu knihu, ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu. Komisia sa teraz usiluje zozbierať názory a podnety v súvislosti s možnosťami, ktoré sa v nej uvádzajú, od všetkých zainteresovaných strán. Verejná konzultácia, ktorá bude otvorená do 23. septembra 2020, pomôže Komisii pripraviť prípadný legislatívny návrh v tejto oblasti. Na základe prijatých pripomienok Komisia predloží primerané legislatívne návrhy na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotný trh. Subvencie zo strany členských štátov boli vždy predmetom pravidiel EÚ o štátnej pomoci, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže. No negatívny vplyv môžu mať subvencie poskytované podnikom v EÚ vládami tretích krajín – tie však nespadajú pod únijnú kontrolu štátnej pomoci.V bielej knihe sa preto navrhujú riešenia a vyzýva sa na zavedenie nových nástrojov na riešenie tejto regulačnej medzery. V tejto súvislosti sa v dokumente predostiera niekoľko prístupov. Prvé tri možnosti (tzv. moduly) sú zamerané na riešenie rušivých vplyvov spôsobených zahraničnými subvenciami i) na jednotnom trhu vo všeobecnosti (modul č. 1), ii) pri akvizíciách...
Viac info

Integrácia migrantov a utečencov na trh práce

Komisia a sociálni a hospodárski partneri obnovili spoluprácu Komisia, odborové zväzy, obchodné komory a organizácie zamestnávateľov dnes obnovujú vzájomnú spoluprácu s cieľom posilniť integráciu migrantov a utečencov na trh práce. V spoločnom vyhlásení, ktoré bolo dnes uverejnené, sa zdôrazňujú oblasti, na ktoré sa treba zamerať v budúcnosti a ako aj prehĺbenie ďalšej spolupráce v rámci európskeho partnerstva pre integráciu. Signatári opätovne potvrdzujú význam prístupu viacerých zainteresovaných strán pre včasnú integráciu do trhu práce, z ktorej majú prospech tak utečenci, ako aj hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Spolupráca sa bude v budúcnosti sústrediť na 3 oblasti: prepojenie zainteresovaných strán v rámci celého hospodárstva a spoločnosti v záujme integrácie do trhu práce; podporu podnikania a uľahčenie identifikácie, posudzovania a potvrdzovania zručností. Komisia a partneri sa zároveň zamerajú na preskúmanie toho, ako rozšíriť vzájomný dialóg a budúcu spoluprácu na oblasť migrácie za prácou v súlade s cieľmi nového programu v oblasti zručností pre Európu a nadchádzajúceho nového paktu o migrácii a azyle. Toto úsilie by sa mohlo zamerať na to, ako zlepšiť...
Viac info

EIT ocenilo inovačné projekty sumou 60 miliónov EUR

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) dnes oznámil výsledky Iniciatívy na riešenie krízových situácií, v rámci ktorej pridelil 60 miliónov EUR pre 62 inovačných projektov a 145 podnikov z 32 krajín. Iniciatíva je súčasťou úsilia EÚ o riešenie krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Vybrané projekty pomôžu poskytnúť riešenia v rámci kľúčových oblastí, od zdravia a digitalizácie po potraviny a mestskú mobilitu, s cieľom zvýšiť odolnosť voči výzvam, ktoré so sebou kríza priniesla. Od zahájenia iniciatívy 14. mája sa prihlásilo takmer 1 500 inovátorov zo 44 krajín. Správna rada EIT uvoľnila 30. júna financovanie pre osem znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), ktoré dokončili výberové procesy. Všetky činnosti súvisiace s iniciatívou EIT v reakcii na krízu majú byť ukončené do konca roku 2020. Podrobnosti: https://eit.europa.eu/news-events/news/207-innovations-ventures-awarded-eu60-million-eit-crisis-response-initiative...
Viac info