Hospodárska prognóza z jari 2024: postupná expanzia v situácii vysokých geopolitických rizík

·       EK začína formálne konanie proti spoločnosti Meta podľa aktu o digitálnych službách

·       EK bilancuje pokrok bezpečnostnej únie

·       EK označila portál Booking za strážcu prístupu a začína prieskum trhu týkajúci sa spoločnosti X

·       EÚ posilňuje pripravenosť na sezónu prírodných požiarov 2024

 

Hospodárska prognóza z jari 2024: postupná expanzia v situácii vysokých geopolitických rizík

Po všeobecnej hospodárskej stagnácii v roku 2023 bol rast na začiatku roka 2024 lepší, než sa očakávalo, čo spolu s pokračujúcim poklesom inflácie vytvorilo základ pre postupnú expanziu hospodárskej činnosti počas prognózovaného obdobia. V jarnej prognóze Európskej komisie sa za rok 2024 predpokladá rast HDP vo výške 1,0 % v EÚ a 0,8 % v eurozóne. Predpokladá sa, že v roku 2025 sa rast HDP v EÚ zrýchli na 1,6 % a v eurozóne na 1,4 %Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien by v EÚ mala klesnúť zo 6,4 % v roku 2023 na 2,7 % v roku 2024 a následne v roku 2025 na 2,2 %V eurozóne sa očakáva jej pokles z 5,4 % v roku 2023 na 2,5 % v roku 2024 a následne na 2,1 % v roku 2025V prognóze pre Slovensko sa predpokladá, že HDP Slovenska sa v roku 2024 zvýši o 2,2 % v dôsledku rastu súkromnej a verejnej spotreby a v roku 2025 o 2,9 %, podporený domácim dopytom. Predpokladá sa, že inflácia v roku 2024 výrazne klesne na 3,1 %, ale v roku 2025 sa zvýši na 3,6 % v dôsledku očakávanej konvergencie cien energií na trhovú úroveň. Vzhľadom na napätý trh práce sa reálne mzdy zvýšia. Očakáva sa, že deficit verejných financií sa v roku 2024 zvýši na 5,9 % HDP a potom sa v roku 2025 mierne zníži na 5,4 % HDP, keďže sa predpokladá ukončenie opatrení na podporu energetiky.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia začína formálne konanie proti spoločnosti Meta podľa aktu o digitálnych službách

Komisia dnes začala formálne konanie s cieľom posúdiť, či spoločnosť Meta, poskytovateľ Facebooku a Instagramu, mohla v oblastiach súvisiacich s ochranou maloletých osôb porušiť akt o digitálnych službách. Komisia sa obáva, že systémy Facebooku aj Instagramu vrátane ich algoritmov môžu stimulovať behaviorálne závislosti u detí, ako aj vytvárať tzv. efekty králičej nory”. Okrem toho je Komisia znepokojená aj metódami zabezpečenia veku a overovania, ktoré zaviedla spoločnosť Meta. Dnešné začatie konania vychádza z predbežnej analýzy správy o posúdení rizika, ktorú spoločnosť Meta zaslala v septembri 2023, odpovedí spoločnosti Meta na formálne žiadosti Komisie o informácie (o ochrane maloletých osôb a metodike posudzovania rizík), verejne dostupných správ, ako aj vlastnej analýzy Komisie.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

 

Komisia bilancuje pokrok bezpečnostnej únie

Komisia prijala siedmu správu o pokroku vo vykonávaní Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 – 2025. Správa poskytuje prehľad o vykonávaní Stratégie pre bezpečnostnú úniu od jej prijatia v roku 2020. Hodnotí sa v nej pokrok a výsledky dosiahnuté v piatich kľúčových oblastiach: ochrana fyzickej a digitálnej infraštruktúry EÚ; boj proti terorizmu a radikalizácii: boj proti organizovanej trestnej činnosti; posilnenie spolupráce v oblasti presadzovania práva a justičnej spolupráce a spolupráca s medzinárodnými partnermi. Komisia si splnila všetky záväzky stratégie pre bezpečnostnú úniu a prišla aj s novými iniciatívami, ktorými reagovala na vývoj bezpečnostných výziev v priebehu rokov. Po štyroch rokoch vykonávania stratégii sa podarilo skonsolidovať súbor nástrojov EÚ, ktorý teraz slúži ako pevný základ ochrany Európanov v budúcnosti.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia označila portál Booking za strážcu prístupu a začína prieskum trhu týkajúci sa spoločnosti X

Európska komisia v súlade s aktom o digitálnych trhoch označila portál Booking za strážcu prístupu v súvislosti s jeho online sprostredkovateľskou službou Booking.com. Zároveň sa rozhodla neoznačiť za strážcov prístupu platformy X Ads a TikTok Ads. Okrem toho sa Komisia rozhodla začať prieskum trhu, aby mohla podrobnejšie posúdiť protiargumentáciu predloženú v súvislosti so službou sociálnej siete X.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

 

EÚ posilňuje pripravenosť na sezónu prírodných požiarov 2024

Európa sa pripravuje na nadchádzajúcu sezónu prírodných požiarov, pričom podniká významné kroky na posilnenie boja proti požiarom a ochranu komunít prostredníctvom predbežného rozmiestnenia hasičov a vytvorenia flotily lietadiel na hasenie požiarov. 556 hasičov z 12 krajín bude v lete strategicky rozmiestnených do kľúčových lokalít v Európe, ako sú Francúzsko, Grécko, Portugalsko a Španielsko, pripravených pomôcť miestnym hasičským zborom. Toto proaktívne opatrenie zvyšuje pripravenosť Európy bojovať proti prírodným požiarom, zmierňuje ich ničivý vplyv na životy, domovy a životné prostredie a poukazuje na silu solidarity EÚ pri riešení týchto kríz. EÚ na toto leto vybudovala aj osobitnú flotilu hasičských lietadiel rescEU, ktorá pozostáva z 28 lietadiel a 4 vrtuľníkov v 10 členských štátoch. Komisia takisto vyčlenila celkovo 600 miliónov eur na uľahčenie nákupu 12 nových hasičských lietadiel v budúcnosti, ktoré sa majú rozdeliť medzi šesť členských štátov EÚ. Okrem toho s cieľom posilniť flotilu EÚ na letecké hasenie požiarov bude EÚ v budúcnosti financovať niekoľko helikoptér. Predbežné nasadenie hasičov a nadobudnutie ďalších hasičských lietadiel zdôrazňujú záväzok EÚ posilniť svoju schopnosť účinne reagovať na prírodné požiare, najmä v nadchádzajúcich letných mesiacoch.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie