Nové Informačné centrum Europe Direct Žilina v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline

Sieť informačných centier Europe Direct (EDIC) je projekt, ktorý v Európe a na Slovensku funguje dosť rokov. Je to známa značka, ktorá pod logom európskych hviezdičiek ponúka občanom v krajinách EÚ zmes informácií o mnohých stránkach života v zjednotenej Európe.

Europe Direct ŽilinaKeď sa vedenie ŽU a Univerzitnej knižnice (UK ŽU) rozhodovalo, či  reagovať na výzvu novej generácie centier EDIC, rozhodovali argumenty:

 • Žilina a okolie ako silný a dobre sa rozvíjajúci región si zaslúži dynamické a flexibilné EDIC,
 • Žilinská univerzity v Žiline je nositeľom inovácií a moderných procesov v regióne, má bohaté skúsenosti so špičkovými projektmi (centrá excelencie, vedecký park, vedecké centrum, desiatky iných projektov EÚ),
 • Univerzitná knižnica je prirodzené centrum najnovších informácií, ktoré vyhľadáva, spracuje a rozširuje ďalej. Metodika šírenia vedeckých informácií a s tým súvisiace procesy sa dá zúročiť aj pri šírení informácií o EÚ,
 • Univerzitná knižnica má bohaté skúsenosti s prácou v lokálnych komunitách, ktoré využívajú naše služby.

Po úspešnom výberovom procese sme od 1 .januára 2018 začali poskytovať naše služby.

Poslaním EDIC Žilina je prispieť ku komunikácii všetkých podstatných aktuálnych tém Európskej únie, prenosu hlavných informačných potrieb občanov kraja ako podkladu pre tvorbu nových stratégií a politík EK ako aj poskytnutie spätnej väzby o účinnosti politík EK v našom kraji. 

Celkové ciele EDIC Žilina

 • informovať cieľové skupiny o princípoch fungovania EÚ, o aktuálnych politikách, o legislatíve v oblastiach podstatných pre cieľové skupiny,
 • prinášať aktuálne informácie o príprave nových politík, vytvárať platformy pre zapájanie odborníkov z nášho kraja do tohto procesu,
 • iniciovať verejné diskusie a stretnutia kľúčových aktérov ku témam, ktoré aktuálne rezonujú v európskom spoločenstve,
 • efektívne podporovať informačnou a konzultačnou činnosťou občanov kraja pri ich zapájaní sa do života v spoločnom priestore EÚ ( napr. možnosť štúdia a práce v EÚ, možnosť spoločných európskych projektov rôznych cieľových skupín, podnikanie v EÚ a pod.),
 • pripraviť stretnutia a prezentáciu našich zástupcov v európskych štruktúrach s občanmi kraja,
 • podporiť prezentáciu príkladov dobrej praxe v regióne pri využívaní európskych zdrojov a posilniť tak disemináciu výsledkov projektov EÚ. 

Cieľové skupiny EDIC Žilina 

 • občania nášho kraja, verejnosť
 • mladí ľudia, študenti vysokých škôl a členovia akademickej obce, študenti stredných škôl
 • predstavitelia samospráv v kraji
 • členovia a predstavitelia neziskových organizácií
 • podnikatelia a regionálne zoskupenia odborníkov, ako napr. klastre, zamestnávateľské zoskupenia
 • štátne organizácie 

Aby sme dokázali naplniť stanovené ciele, pripravili sme Plán aktivít pre rok 2018.

Od žilinského Europe Direct môžete teda očakávať:

 • Seminár Erasmus v nás a okolo nás

Seminár o vzdelávacom programe Erasmus plus je určený jednotlivcom aj skupinám, stredným, základným, vysokým školám, MVO a ostatným záujemcom. Termín: február 2018

 • Celoslovenská súťaž Mladý Európan

Tradičná a veľmi obľúbená celoslovenská súťaž Mladý Európan pre 3-členné tímy študentov stredných škôl. Regionálne kolo v Žiline v termíne apríl 2018, celoslovenské kolo jún 2018

 • Účasť na festivale Inter NOS 2018

Tvorivá prezentácia služieb a programov pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom znevýhodnení, komunitný festival v Žiline. Prezentácia v stánku EDIC ŽA, termín september 2018

 • Účasť na Noci výskumníkov

Prezentácia centra na populárnej prezentácii vedy a výskumu v Žiline spojenej s množstvom zaujímavých akcií, stretnutí so zaujímavými ľuďmi. Termín koniec septembra 2018

 • Seminár Project fair

Veľké stretnutie a prezentácia rozličných projektov podporených zo zdrojov EÚ a realizovaných na ŽU a v našom regióne, spojená s prednáškami o príkladoch dobrej praxe, o nových výzvach a možnostiach. Akcia sa uskutoční na pôde ŽU , predpokladaný termín prelom septembra a októbra 2018

 • Seminár Kariéra v Európe ako rovný s rovným

Exkurz v komornom prostredí seminára do legislatívy, vzdelávacej praxe a praxe budovania kariéry či rozvoja podnikania v krajinách EÚ pre jej občanov. Debata s odborníkmi na mnohé súvisiace témy. Predpokladaný termín október 2018

 • Účasť na Burze pracovných príležitostí

Prezentácia služieb EDIC ŽA na Burze pracovných príležitostí, akcii s dlhou tradíciou zameranou na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí. Termín: november 2018
Okrem aktivít, ktoré sú súčasťou nášho komunikačného plánu a sú jednorazové, denne počas pracovných dní môžu naši návštevníci využiť služby Návštevného centra EDIC v Univerzitnej knižnici, otvorené po-št 9:00 – 16:00, pi 9:00-15:00.

Súčasťou našej webovej stránky bude Elektronický Bulletin, venovaný vždy inej téme, ktorý budeme vydávať ako štvrťročník.

Ako súčasť nášho predstavenia sme spomenuli  akcie, ktoré sme pripravili alebo tie, na ktorých sa zúčastníme. Sme si však istí, že rok nám prinesie množstvo iných príležitostí, kedy sa stretneme s občanmi a budeme ich informovať o aktualitách z prostredia EÚ.


Europe Direct je projektom Európskej komisie, ktorého cieľom je priblížiť Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom. V rámci EÚ je vytvorená sieť lokálnych Informačných centier Europe Direct v každej členskej krajine EÚ.

Europe Direct ŽilinaSieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni v úradnom jazyku, kde EDIC pôsobí a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Informačné centrá Europe Direct poskytujú základné informácie o Európskej únii, poskytujú odpovede na konkrétne otázky občanov, resp. ich nasmerujú na konkrétne inštitúcie, ktoré im dajú relevantnú odpoveď, odborne im poradia na konkrétny dotaz. Služba Europe Direct sa nevyjadruje ku konkrétnym politikám, alebo stanoviskám EÚ a jej úlohou nie je ani riešiť, či postupovať sťažnosti (môže vám však poradiť, na koho sa máte obrátiť).

Úlohou informačných centier Europe Direct je aktívne pristupovať ku komunikácii s občanmi, od organizovania podujatí, seminárov, cez vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektami a médiami. Dôležitá je aktívna činnosť, príprava a realizácia akcií , nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi. Dôraz je kladený na oslovenie mladej generácie, ktorá je perspektívou pre budovanie jednotnej Európskej únie.


Náš tím – kto vlastne sme ?

PhDr. Alena Mičicová

PhDr. Alena Mičicová
Alena Mičicová je manažérkou EDIC Žilina a riaditeľkou Univerzitnej knižnice UNIZA. V roku 1994 zakladala a vyše 20 rokov viedla pobočku SAIA v Žiline, organizovala život neziskového sektora v celom regióne. Pôsobí ako lektorka projektovej prípravy a projektového manažmentu so zameraním na posilňovanie MVO, štátnych organizácií, pracovníkov s mládežou a občianskych lídrov. Má bohaté skúsenosti s projektmi medzinárodnej spolupráce a projektmi EÚ.

 

Mgr. Eva KollárikováMgr. Eva Kolláriková
Volám sa Eva, mám 47 rokov. Vyštudovala som na Filozofickej fakultu UK v Bratislave odbor Knihovníctvo a vedecké informácie. Viac ako 20 rokov som pracovala v zdravotníckom zariadení v administratíve. Zaujíma ma všetko nové, spoznávanie nových ľudí. Som komunikatívna, flexibilná.
K mojím záľubám patrí práca v záhrade, prechádzky prírodou, spoznávanie historických pamiatok, kultúra a samozrejme dobrý film.

 

Mgr. Vladimír Filip

Mgr. Vladimír Filip
Bakalárske štúdium  som absolvoval na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Magisterské štúdium som ukončil na Fakulte humanitných vied v odbore Mediamatika a kultúrne dedičstvo.  V roku 2013 som nastúpil na pozíciu Koordinátor podpory biznis predaja korporačných zákazníkov – Slovak Telekom a.s..  Momentálne pracujem na pozícií Referent v Oddelení rozvoja a používateľskej podpory v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity. Záľuby:  film, literatúra, hudba, turistika, horská cyklistika, lyžovanie, geocaching.


Na Slovensku v súčasnosti pôsobí deväť informačných centier Europe Direct: