Európska prokuratúra začne fungovať 1. júna

Komisia oficiálne potvrdila, že Európska prokuratúra začne fungovať 1. júna. Európska prokuratúra je zodpovedná za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ. Ide o prvú nadnárodnú prokuratúru. Tento nový orgán Únie môže tiež vyšetrovať a stíhať akúkoľvek inú nezákonnú činnosť, ktorá je neoddeliteľne spojená s trestným činom poškodzujúcim rozpočet EÚ. Európska prokuratúra bude viesť svoje vyšetrovania a trestné stíhania úplne nezávisle od Komisie, iných inštitúcií a orgánov EÚ, ako aj od členských štátov. Bude dopĺňať prácu ostatných orgánov a agentúr EÚ, ako sú OLAF, Eurojust a Europol, a takisto spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sa na Európskej prokuratúre nezúčastňujú. Očakáva sa, že Európska prokuratúra vyšetrí približne 3 000 prípadov ročne. Vyšetruje a stíha nasledujúce druhy podvodov a iných trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ:podvody týkajúce sa výdavkov a príjmov,podvody súvisiace s DPH (ak sa týkajú dvoch alebo viacerých členských štátov a hodnoty viac ako 10 miliónov eur),pranie špinavých peňazí z aktív pochádzajúcich zo sprenevery rozpočtu EÚ,aktívna a pasívna korupcia alebo sprenevera, ktoré...
Viac info

Ako bude fungovať Konferencia o budúcnosti Európy

Výkonná rada na Deň Európy, nedeľu 9. mája, schválila rokovací poriadok, ktorý upravuje zloženie a činnosť pléna Konferencie o budúcnosti Európy. Ide o súbor pravidiel, na základe ktorých by sa mali priority, nádeje a obavy občanov pretaviť - prostredníctvom platformy, panelov a plenárnych zasadnutí Konferencie - do vykonateľných odporúčaní. Rodovo vyvážené plénum Konferencie o budúcnosti Európy bude pozostávať zo ·         108 poslancov Európskeho parlamentu, ·         54 zástupcov Rady (dvaja zástupcovia z každého členského štátu) ·         troch členov Európskej komisie, ·         108 rovnocenných zástupcov zo všetkých národných parlamentov krajín EÚ a z občanov, ·         18 zástupcov z Výboru regiónov a z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ·         osem zástupcov sociálnych partnerov ·         osem reprezentantov občianskej spoločnosti. Zastúpenia občanov - na práci pléna sa zúčastní 108 občanov, ktorí budú diskutovať o občianskych návrhoch vychádzajúcich z panelových diskusií či mnohojazyčnej digitálnej platformy: 80 zástupcov z prostredia európskych panelových diskusií občanov, z ktorých aspoň tretina bude mladšia ako 25 rokov; 27 z národných panelových diskusií občanov alebo podujatí Konferencie (jeden z každého členského štátu) a napokon predsedníčka Európskeho fóra mládeže. Do diskusií o medzinárodnej úlohe EÚ bude...
Viac info

Seminár Romantické násilie

Žilina 17. október 2019 Zaujímajú vás témy extrémizmu, diskriminácie a radikalizácie mladých? Chýbajú vám inovatívne aktivity, ktoré by tieto témy preniesli do vašej triedy? Chcete získať knihu Romantické násilie, ktorá je spoveďou bývalého skinheda do školskej knižnice? Prihláste sa na jednodňový seminár, na ktorom vám predstavíme metodickú príručku ku knihe Romantické násilie. Kniha je príbehom bývalého amerického skinheda Christiana Piccioliniho a zaujímavým spôsobom opisuje jeho cestu k pravicovému extrémizmu aj jeho postupný návrat zo sveta nenávisti. Metodická príručka, určená prioritne stredným školám (použiteľná aj vyšších ročníkoch ZŠ), ponúka 10 ucelených vyučovacích aktivít, ktoré reflektujú témy ako príčiny radikalizácie mladých, extrémizmus, identita, vylúčené skupiny, diskriminácia či občianska angažovanosť a ponúkajú interaktívne metódy citlivé k daným témam. Na seminári budete mať možnosť vyskúšať niekoľko aktivít a na cestu vám pridáme tlačenú verziu príručky a viac kusov knihy Romantické násilie. Lektorsky zabezpečia seminár autori a autorky aktivít a lektorky Človeka v ohrození. Pre koho je seminár určený? Prihlásiť sa môžu učiteľky a učitelia stredných škôl a druhého stupňa...
Viac info