The European Sport Congress 2023

Španielsko, ktoré v tomto polroku predsedá Rade EÚ, sa rozhodlo usporiadať prvý európsky športový kongres EUSC. Toto medzinárodné stretnutie bude zamerané na európsku perspektívu športu, prípravu a realizáciu inovatívnych projektov a internacionalizáciu inštitúcií súvisiacich so športom a mobilitou ich zamestnancov. Bude slúžiť aj ako propagácia programu Erasmus+ Sport.Organizátormi kongresu sú mesto Gijón na severe Španielska, kde sa 20. – 22. septembra kongres koná, ďalej univerzita v Oviede ako akademický partner a Španielsky olympijský výbor ako športový partner. Okrem fyzickej akcie bude EUSC aj v online forme a okrem toho bude možné si ešte jeden rok digitálne dokumenty z kongresu prezrieť, šíriť výsledky svojich projektov a prezentovať nápady.  Registrácia a podrobné informácie o programe nájdete tu https://sportcongress.eu/ https://youtu.be/ftE9YkXbbXQ...
Viac info

14. cena EHSV pre občiansku spoločnosť

Pre Európsky hospodársky a sociálny výbor je cieľom tejto každoročne udeľovanej ceny odmeniť a povzbudiť iniciatívy fyzických osôb (jednotlivcov) alebo právnických osôb (organizácií občianskej spoločnosti atď.), ktoré výraznou mierou prispeli k posilneniu európskej identity a európskej integrácie. Hlavným účelom ceny je preto zvýšiť informovanosť o tom, ako sa môže občianska spoločnosť podieľať na budovaní európskej identity a európskeho občianstva takým spôsobom, aby sa posilnili spoločné hodnoty, ktoré sú základom európskej integrácie.Téma 14. ročníka Ceny pre občiansku spoločnosť: Duševné zdravie.WHO definuje duševné zdravie ako stav duševnej pohody, ktorý ľuďom umožňuje vyrovnať sa so životným stresom, realizovať svoje schopnosti, dobre sa učiť a pracovať a zapájať sa do života svojej komunity. Ide o neoddeliteľný prvok nášho zdravia a pohody, o ktorý sa opierajú naše individuálne a kolektívne schopnosti prijímať rozhodnutia, budovať vzťahy a formovať svet, v ktorom žijeme. Duševné zdravie je základným ľudským právom. Má tiež zásadný význam pre osobný, komunitný a sociálno-ekonomický rozvoj.Duševné zdravie je vo svojej podstate zložité a ovplyvňujú...
Viac info