Komisia spúšťa informačnú kampaň o rizikách dezinformácií pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024

Komisia spúšťa pred voľbami do Európskeho parlamentu súbor opatrení na zvýšenie informovanosti o rizikách dezinformácií a zahraničnej manipulácie s informáciami a zahraničného zasahovania. Spolu so skupinou európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), ktorá združuje všetkých 27 nezávislých vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych služieb, spustila spoločnú komunikačnú kampaň s cieľom informovať občanov o súvisiacich rizikách, podporovať kritické myslenie a poskytovať praktické tipy, ako rozpoznať dezinformácie a bojovať proti nim. Videozáznam kampane bude k dispozícii vo všetkých členských štátoch vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Komisia takisto uverejňuje nový súbor nástrojov s praktickými usmerneniami pre učiteľov a pedagógov vrátane praktických návrhov, ktoré im majú pomôcť vysvetliť študentom a mladým ľuďom dezinformácie a manipuláciu s informáciami a umožniť im rozpoznať ich a bojovať proti nim. Okrem toho nová webová stránka poskytne jednotné prístupové miesto ku všetkým relevantným informáciám a zdrojom o strategickej komunikácii a boji proti dezinformáciám.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia žiada X o informácie o klesajúcich zdrojoch na moderovanie obsahu podľa aktu o digitálnych službách

Komisia zaslala X žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Cieľom žiadosti je získať viac podrobností o činnostiach a zdrojoch spoločnosti X v oblasti moderovania obsahu, o posúdení rizika, ktoré vykonal X v súvislosti so zavádzaním generatívnych nástrojov umelej inteligencie v EÚ, ako aj o iných oblastiach, na ktoré sa vzťahujú prebiehajúce konania. Komisia konkrétne žiada X, aby poskytol podrobné informácie a interné dokumenty o svojich zdrojoch na moderovanie obsahu vzhľadom na svoju najnovšiu správu o transparentnosti podľa aktu o digitálnych službách, z ktorej vyplynulo, že spoločnosť X od predchádzajúcej správy v októbri 2023 obmedzila svoj tím moderátorov obsahu o takmer 20 %, čím sa obmedzilo jazykové pokrytie v Európskej únii z 11 jazykov EÚ na 7. Komisia sa takisto snaží získať ďalšie podrobnosti o posúdeniach a zmierňujúcich opatreniach súvisiacich s vplyvom generatívnych nástrojov umelej inteligencie na volebné procesy, šírenie nezákonného obsahu a ochranu základných práv. V decembri 2023 Komisia začala formálne konanie proti X s cieľom posúdiť, či X mohol porušiť akt o digitálnych službách v oblastiach súvisiacich s riadením rizík, moderovaním obsahu, temnými vzormi, transparentnosťou reklamy a prístupom k údajom pre výskumných pracovníkov. Najnovšia žiadosť o informácie je ďalším krokom v prebiehajúcom vyšetrovaní. Vychádza z doteraz vykonaného zhromažďovania dôkazov a analýzy, a to aj v súvislosti so správou X o transparentnosti uverejnenou v marci 2024 a odpoveďami X na predchádzajúce žiadosti o informácie, ktoré sa okrem iného týkali zmierňujúcich opatrení v súvislosti s rizikami spojenými s generatívnou umelou inteligenciou. X musí Komisii poskytnúť požadované informácie týkajúce sa zdrojov moderovania obsahu a generatívnej umelej inteligencie do 17. mája 2024 a v prípade zostávajúcich otázok do 27. mája 2024. Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia v reakcii na žiadosť o informácie uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie.

Oficiálne stanovisko Európskej komisie