Komisia sa pripravuje na rok 2022 – Európsky rok mládeže

V nadväznosti na oznámenie predsedníčky von der Leyenovej vo svojom prejave o stave Únie 2021, Európska komisia prijala formálny návrh vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže. Európa potrebuje víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí na budovaní lepšej budúcnosti, ktorá bude ekologickejšia, inkluzívnejšia a digitálnejšia. Týmto návrhom sa Európa snaží poskytnúť mladým ľuďom viac a lepších príležitostí pre budúcnosť. Komisia uverejňuje aj svoju najnovšiu správu EÚ o mládeži, ktorá poskytuje prehľad o situácii mladých Európanov, pokiaľ ide o vzdelávanie, odbornú prípravu, vzdelávanie, zamestnanosť a občiansku a politickú účasť. S Európskym rokom mládeže má Komisia v úmysle v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a samotnými mladými ľuďmi: ·         uctiť si a podporiť generáciu, ktorá počas pandémie najviac obetovala, dať im nové nádeje, silu a dôveru v budúcnosť tým, že vyzdvihne, ako zelená a digitálna transformácia ponúka obnovené perspektívy a príležitosti;·         nabádať všetkých mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí, zo znevýhodneného prostredia, z vidieckych alebo vzdialených oblastí alebo zo...
Viac info

EK vyčlenila 123 miliónov EUR na výskum a inovácie s cieľom bojovať proti hrozbe variantov koronavírusu

Komisia vyčlenila 123 miliónov EUR z programu Horizont Európa na naliehavo potrebný výskum variantov koronavírusu. Komisia vyhlásila nové výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj liečebných postupov a vakcín prostredníctvom klinických skúšok s cieľom pokročiť vo vývoji sľubných liečebných prípravkov a vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tieto núdzové výzvy sa budú zaoberať krátkodobými až strednodobými hrozbami, ako aj prípravou na budúcnosť. Prispejú k vytvoreniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý EÚ umožní predvídať budúce pandémie a lepšie ich riešiť. Návrhy v rámci týchto výziev možno predkladať od 13. apríla do 6. mája 2021. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých. Očakáva sa, že úspešné konzorciá budú spolupracovať s inými príslušnými iniciatívami a projektmi na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a komplementaritu a zabrániť zdvojeniu výskumného úsilia. Výzvy v rámci programu Horizont Európa:Spravodlivé a otvorené zdieľanie údajov podľa zásady FAIR na podporu pripravenosti Európy na ochorenie COVID-19 a ďalšie infekčné chorobySlužby výskumnej...
Viac info

Komisia navrhuje poskytnúť v rámci nástroja SURE 81,4 miliardy eur pre 15 členských štátov vrátane Slovenska

Európska komisia predkladá Rade návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci nástroja SURE pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur. Po tom, ako Rada tieto návrhy schváli, sa finančná podpora poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Navrhovaná finančná podpora pre Slovensko je vo výške 631 miliónov eur.Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur. Členské štáty, ktoré ešte nepredložili formálne žiadosti, tak ešte môžu urobiť. Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov. Komisia očakáva, že proces finalizácie dohôd členských štátov o zárukách s Komisiou bude čoskoro dokončený. Príspevok každého členského štátu k celkovej sume záruky zodpovedá jeho podielu na celkovom hrubom národnom...
Viac info