Postoj Komisie k žiadostiam Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o členstvo v EÚ

Európska komisia dospela k záveru, že Ukrajina aj Moldavsko dosiahli celkový pokrok v dosahovaní stability inštitúcií. Odporúča preto, aby bol obom krajinám udelený štatút kandidátskej krajiny. Vyplýva to zo stanoviska Komisie k žiadostiam Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o členstvo v EÚ. Posúdenie Komisie sa týka troch súborov kritérií na vstup do EÚ: politické kritéria, hospodárske kritériá a schopnosť krajiny prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ (acquis EÚ). V prípade Gruzínska, je Komisia zdržanlivejšia a domnieva sa, že krajina má k dispozícii potrebné základy na dosiahnutie stability inštitúcií. Dosiahla dostatočnú úroveň makroekonomiky, ale na zlepšenie fungovania jej trhového hospodárstva sú potrebné výrazné reformy. Keď nastane pokrom v kľúčových oblastiach, Gruzínsko bude mať tiež možnosť stať sa členom Európskej únie. Komisia v stanoviskách zohľadňuje aj úsilie Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska pri plnení ich záväzkov vyplývajúcich z dohôd o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa vzťahujú na významné časti acquis EÚ. Európska komisia zistila, že Ukrajina celkovo značne pokročila v dosahovaní stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny...
Viac info

Vieme, kto sa stal Mladým Európanom 2022!

16. júna 2022 sa v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo národné finále 17. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Po dvoch pandemických rokoch, po otestovaní si online i hybridného finále, sme sa opäť vrátili k pôvodnej výlučne prezenčnej forme podujatia, čo mimoriadne potešilo nielen súťažiacich, ale aj organizátorov a vôbec všetkých zúčastnených.Vo finále Mladého Európana sa tento rok stretlo 14 súťažných tímov (42 súťažiacich) – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska. Súťažné tímy si navzájom preverili svoje vedomosti z európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či svoju znalosť významných osobností a pamätihodností EÚ a jej členských krajín.Súťaž Mladý Európan sa usiluje o zvyšovanie úrovne všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl na Slovensku o EÚ, jej fungovaní i aktuálnom dianí v Európe. Súťažiaci tak prostredníctvom súťaže získajú rôzne informácie a odpovede na otázky o európskych inštitúciách, legislatíve, politikách a programoch EÚ i o jednotlivých členských štátoch. Poslaním tejto celoslovenskej súťaže je aj zvyšovať povedomie o participatívnom občianstve EÚ, a to najmä medzi mladými ľuďmi na Slovensku.„Rád by som...
Viac info