Určení strážcovia prístupu misia odteraz dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch

Komisia v septembri 2023 označila šesť spoločností – Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft a ByteDance – za strážcov prístupu, ktorí sú od dnešného dňa sú povinní úplne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch. Zavádza nové pravidlá pre 10 určených základných platformových služieb, ako sú internetové vyhľadávače, online trhoviská, obchody s aplikáciami, online inzercia a zasielanie správ, a európskym podnikom a koncovým používateľom dáva nové práva. Od dnešného dňa sú strážcovia prístupu povinní dokázať, že akt o digitálnych trhoch skutočne dodržiavajú a v správach o dodržiavaní predpisov načrtávať prijaté opatrenia. Verejná verzia týchto správ je dostupná na webovej stránke Komisie venovanej aktu o digitálnych trhoch. Ďalej majú strážcovia prístupu povinnosť dnes Komisii predložiť nezávisle auditovaný opis akýchkoľvek metód, ktoré používajú na profilovanie spotrebiteľov, spolu s verziou správy, ktorá nemá dôverný charakter. Ak by Komisia mala podozrenie na porušenie aktu o digitálnych trhoch, môže začať postup vyšetrovania. Ak sa podozrenie potvrdí, Komisia môže uložiť pokuty vo výške až do 10 % celosvetového obratu spoločnosti. V prípade opakovaného porušenia výška pokuty môže narásť až na 20 % obratu. Navyše v prípade systematického porušovania predpisov má Komisia právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia vyzýva poľnohospodárov, aby sa zúčastnili online prieskumu o zjednodušení administratívnej záťaže

Ako Komisia oznámila vo svojich návrhoch na zníženie záťaže na pleciach poľnohospodárov, tak dnes spúšťa online prieskum s cieľom priamo zhromaždiť názory poľnohospodárov v EÚ. Prieskum prebieha od 7. marca do 8. apríla. Krátke otázky sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ a poskytnú cennú spätnú väzbu. Prieskum pomôže identifikovať zdroje administratívnej záťaže a zložitosti vyplývajúce z pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj z iných pravidiel týkajúcich sa potravín a poľnohospodárstva, a to v súvislosti s ich uplatňovaním na vnútroštátnej úrovni, ako aj s povinnosťami v oblasti zaznamenávania a podávania správ, ktoré sú s nimi spojené. Predbežné výsledky budú predložené už v polovici apríla. Tento prieskum poskytne už v lete jasnejší obraz o hlavných administratívnych prekážkach, ktoré poľnohospodári vnímajú a ktorým čelia. Jeho výsledky budú zahrnuté do podrobnejšej analýzy, ktorá sa uverejní na jeseň 2024.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Online prieskum

 

Vyhlásenie Komisie a vysokého predstaviteľa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

Európska komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda vydali pri príležitosti Medzinárodného dňa žien toto vyhlásenie:  „Percentuálne zastúpenie žien v politike v súčasnosti ani zďaleka neodráža rôznorodosť našich spoločností. Celkový podiel poslankýň v jednokomorových národných parlamentoch alebo v dolných komorách národných parlamentov dosahuje v súčasnosti v priemere 33 % v členských štátoch EÚ a 26,5 % vo svete. Musíme sa viac snažiť podnecovať a podporovať začleňovanie žien do politiky. Rok 2024 je prelomovým volebným rokom na celom svete. K volebným urnám bude pozvaných viac ako 4 miliardy ľudí vrátane 400 miliónov občanov EÚ, ktorí budú v júni hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.  Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa žien by sme chceli vyjadriť uznanie európskym sufražetkám, ktoré s odvážnym aktivizmom bojovali za právo voliť, keď to bola iba výsada mužov. Naše uznanie patrí všetkým ženám v celej ich rozmanitosti, ktorou prispievajú k formovaniu spravodlivejšej a rovnejšej spoločnosti. V mnohých kútoch sveta sa ženy, žiaľ, stále nemôžu zúčastňovať na verejnom živote a v niektorých prípadoch sú úplne vylúčené z rozhodovania a verejného priestoru. Vo všetkých spoločnostiach ženy naďalej čelia diskriminácii a sú vystavené vyššiemu riziku online a offline násilia. Tento problém je obzvlášť naliehavý v prípade političiek, novinárok, aktivistiek, a najmä obhajkýň ľudských práv. Všetky ženy vrátane mladých žien, kdekoľvek sa nachádzajú, nabádame k tomu, aby v tomto roku, ktorý je rokom volieb, uplatnili svoje právo voliť, vydobyli si svoje miesto v spoločnosti a neváhali sa zapájať do politického života.”

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie