v oblasti klimatológie sú len niekoľkými príkladmi hmatateľného vplyvu programu Horizont 2020. Každé euro v nákladoch spojených s programom v konečnom dôsledku prinesie občanom EÚ do roku 2040 prínos vo výške päť eur, čo dokazuje vysokú hodnotu investícií do výskumu a inovácií pre európsku spoločnosť.  

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia víta prijatie ambicióznych pravidiel na obmedzenie fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

Európska komisia víta dnešné prijatie posilnených pravidiel týkajúcich sa používania fluórovaných plynov (F-plynov) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktoré v súčasnosti predstavujú viac ako 3 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Dnešným ukončením legislatívneho procesu sa dokončila ďalšia časť zelenej dohody EÚ. Dnešné schválenie predstavuje dôležitý krok smerom k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050; do roku 2050 odstráni ďalších 500 miliónov ton emisií ekvivalentu CO2, čo je porovnateľné s kombinovanými ročnými emisiami Francúzska a Belgicka.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia víta predbežnú dohodu o dôkladnejšom a nákladovo efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Touto revidovanou smernicou sa podstatne posilní ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivým vypúšťaním komunálnych odpadových vôd. Povedie to aj k čistejším riekam, jazerám, podzemnej vode a moriam v celej Európe. Smernica sa bude uplatňovať na väčší počet oblastí, keďže sa bude vzťahovať aj na menšie aglomerácie s 1 000 obyvateľmi. V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí” sa zabezpečí, aby náklady na túto ochranu čiastočne pokryl zodpovedný priemysel. Okrem toho bude odvetvie odpadových vôd smerovať k energetickej a klimatickej neutralite. Zlepší sa aj hospodárenie s dažďovou vodou, ktorá bude čoraz dôležitejšia vzhľadom na narastajúce silné dažde spôsobené zmenou klímy. Zabezpečí sa tiež prístup k sanitácii vo verejných priestoroch pre dva milióny najzraniteľnejších a marginalizovaných ľudí v EÚ. Je to v súlade s požiadavkami stanovenými v nedávno prijatej revidovanej smernici o pitnej vode, v ktorej sa vyžaduje prístup k vode pre všetkých.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie