Zasadzujeme sa za lepšie postavenie žien 

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií. Zároveň s touto správou pripomenula už v minulý rok predložený návrh na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre pracujúce rodiny, akčný plán na boj proti rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a financovanie opatrení na zvyšovanie povedomia vyzvala na ukončenie násilia páchaného na ženách.

V správe sa poukazuje na to, že ženy stále čelia problémom v rôznych oblastiach:

  • Hoci majú európske ženy lepšie vzdelanie ako muži (v roku 2016 malo vysokoškolské vzdelanie 44 % žien vo veku 30 – 34 rokov v porovnaní s 34 % mužov), v rozhodovacích pozíciách v spoločnostiach sú naďalej zväčša nedostatočne zastúpené a ešte stále zarábajú v priemere v celej EÚ o 16 % menej ako muži.
  • ženy sú nedostatočne zastúpené aj v politike. V šiestich krajinách (Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko a Malta) predstavujú ženy menej než 20 % členov parlamentu.
  • V priemere 44 % Európanov si myslí, že ženy by sa mali starať o domácnosť a o rodinu. V jednej tretine členských štátov EÚ zastáva tento názor najmenej 70 % obyvateľov.
  • Násilie je naďalej príliš rozšírené: každá tretia žena v Európe už od svojich 15 rokov zažila fyzické či sexuálne násilie. Takisto 55 % žien v EÚ čelilo sexuálnemu obťažovaniu.

Posilnenie postavenia žien v digitálnom veku

Technologický sektor do roku 2020 vytvorí 500 000 nových pracovných miest. Z dnes uverejnenej štúdie  o postavení žien v digitálnom veku vyplýva, že väčší počet žien na digitálnych pracovných miestach by mohol posilniť HDP v EÚ o16 miliárd EUR ročne. Ženy však predstavujú iba 24,9 % absolventov technicky zameraných vysokých škôl. Pokiaľ ide o podnikanie v oblasti technológií, majú začínajúce podniky, ktoré vlastnia ženy, väčšiu šancu na úspech, avšak štúdia ukazuje, že len 14,8 % začínajúcich podnikov zakladajú ženy.

V prílohe nájdete aj štatistiku Eurostatu k rozdielom v odmeňovaní

Podrobnosti:

Tlačová správa

Správa z roku 2018 o rovnosti medzi ženami a mužmi

Štúdia „Ženy v digitálnom veku”

Iniciatíva na zvýšenie účasti žien v digitálnom sektore

Udržateľné financie

Európska komisia dnes prijala dva akčné plány v oblasti udržateľných financií:

Akčný plán pre ekologickejšie a čistejšie hospodárstvo je stratégiou ako zaviesť taký spôsob financovania, ktorý plne podporí  agendu EÚ v oblasti klímy a udržateľného rozvoja.

Ak sa majú do roku 2030 dosiahnuť ciele dohodnuté  v Paríži (vrátane 40-percentného zníženia emisií skleníkových plynov), je potrebné zrealizovať investície až do výšky 180 miliárd EUR ročne. Dnešný akčný plán vychádza z odporúčaní expertnej  skupiny na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie.

Medzi kľúčové prvky akčného plánu patrí vytvorenie zjednoteného systému EÚ pre klasifikáciu, aby sa zadefinovalo, čo je udržateľné a identifikovali sa oblasti, v ktorých sa udržateľnými investíciami môže dosiahnuť najväčší vplyv. Plánuje sa vytvorenie značiek EÚ pre ekologické finančné produkty na základe klasifikačného systému EÚ, poisťovne a investičné spoločnosti by mali klientom poskytovať poradenstvo na základe ich preferencií v oblasti udržateľnosti.

Podrobnosti: tlačová správa

Druhý dnešný akčný plán sa týka finančných technológií, konkrétne opatrení na vytvorenie finančného trhu s vyššou mierou hospodárskej súťaže a inovácie. Nachádzajú sa v ňom možnosti  využitia príležitostí, ktoré ponúkajú inovácie v oblasti finančných služieb poskytovaných prostredníctvom technológií.

Európa by sa mala stať globálnym centrom finančných technológií (FinTech), kde podniky a investori z EÚ môžu čo najlepšie využívať výhody jednotného trhu v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví.

Akčný plán pre finančné technológie prináša plán na založenie laboratória EÚ v oblasti finančných technológií, v ktorom sa budú európske a vnútroštátne orgány stretávať s poskytovateľmi technológií v neutrálnom a nekomerčnom priestore. V minulosti už vznikne  monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu, ktoré bude ešte v tomto roku informovať o výzvach a možnostiach kryptoaktív a pracuje na komplexnej stratégii pre technológiu distribuovanej databázy transakcií a blockchain.  Plánuje sa aj konzultácia na tému, ako najlepšie podporiť digitalizáciu informácií zverejnených kótovanými spoločnosťami v Európe, a to aj prostredníctvom využitia inovačných technológií na prepojenie národných databáz.

Komisia dnes tiež predložila nové pravidlá, ktoré pomôžu platformám kolektívneho financovania (crowdfunding) rásť v rámci jednotného trhu EÚ. Uľahčia im ponúkanie ich služieb v celej EÚ a podnikom, ktoré potrebujú finančné prostriedky, zlepšia prístup k tejto inovatívnej forme financovania. Navrhované nariadenie po schválení v Európskom parlamente a v Rade umožní platformám požiadať o značku EÚ, ktorá im umožní ponúkať služby v celej EÚ. Investori budú v rámci platforiem kolektívneho financovania chránení jasnými pravidlami pre zverejňovanie informácií, pravidlami týkajúcimi sa správy a riadenia rizík a jednotného prístupu k dohľadu.

Podrobnosti: tlačová správa

Odkazy na užitočné zdroje:              

 

  • V prípade záujmu o všetky každodenné správy vydávané Európskou komisiou vám odporúčame sledovať naše Denné správy – Daily News.
  • Obrazový  materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne Audiovizuálny servis EK.