Európska zelená dohoda: 307 miliónov EUR pre začínajúce inovatívne podniky

Európska rada pre inovácie (EIC) udelila viac ako 307 miliónov eur 64 inovatívnym začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom (MSP) prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a plánu obnovy. Víťazné návrhy siahajú od priekopníckych riešení pre automobilový, letecký a námorný sektor až po pokročilé materiály a technológie internetu vecí. Medzi úspešnými návrhmi je aj slovenská spoločnosť Sensoneo, j.s.a., ktorá získala grant vo výške 1,3 milióna eur na unikátne inteligentné riešenie odpadového hospodárstva, ktoré prináša  zníženie emisií CO2 spôsobených procesom zberu odpadu o 60 %. EIC udelilo aj 562 pečatí excelentnosti v súvislosti s Európskou zelenou dohodou začínajúcim podnikom a MSP, 15 z nich bolo pridelených slovenským podnikom. Viac ako tretinu spoločností v EIC výzve vedú ženy - generálne riaditeľky, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi kolami výzvy EIC trojnásobné zvýšenie. Prispelo k nemu opatrenie financovania, ktoré by zaručilo, že najmenej štvrtina spoločností pozvaných na záverečné pohovory vedie generálna riaditeľka.Podrobnosti: https://ec.europa.eu/info/news/first-green-deal-funding-european-innovation-council-awards-over-eu307-million-64-startups-set-support-recovery-plan-europe-2020-jul-23_sk...
Viac info

Štátna pomoc: Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa vyjadrili k revidovaným usmerneniam o regionálnej pomoci

Európska komisia začala verejnú konzultáciu a vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu revidovaných usmernení EÚ o regionálnej štátnej pomoci. Cieľom usmernení o regionálnej pomoci je podporovať hospodársky rozvoj znevýhodnených regiónov v EÚ a zároveň zabezpečiť rovnaké podmienky medzi členskými štátmi. Regionálna pomoc je dôležitý nástroj, ktorý členské štáty používajú na posilnenie regionálneho rozvoja. Súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa revidujú v kontexte „kontroly vhodnosti", na ktorej Komisia pracuje v rámci balíka modernizácie štátnej pomoci z roku 2012 s cieľom vyhodnotiť, či sú súčasné pravidlá stále vhodné na daný účel. V návrhu revidovaných usmernení sa zohľadňujú predbežné výsledky kontroly vhodnosti. Tie naznačujú, že súčasné usmernenia o regionálnej pomoci sa v zásade osvedčili. Komisia zároveň navrhuje niekoľko cielených úprav, aby ich zjednodušila a zohľadnila skúsenosti získané pri uplatňovaní súčasných pravidiel. Okrem toho sa v návrhu revidovaných usmernení odrážajú nové politické priority týkajúce sa európskej zelenej dohody a európskej priemyselnej a digitálnej stratégie. Návrh usmernení a všetky podrobnosti o verejnej konzultácii sú k dispozícii online. Zainteresované strany môžu na konzultáciu reagovať...
Viac info

Brexit: Príprava na koniec prechodného obdobia

Európska komisia prijala oznámenie, ktoré má pomôcť vnútroštátnym orgánom, podnikom a občanom pripraviť sa na nevyhnutné zmeny, ktoré prídu s ukončením prechodného obdobia. Aj v prípade, že sa Európskej únii a Spojenému kráľovstvu podarí do konca roku 2020 uzavrieť partnerstvo, ktoré bude zahŕňať všetky oblasti dohodnuté v politickom vyhlásení, vystúpenie Spojeného kráľovstva z acquis EÚ, vnútorného trhu a colnej únie nevyhnutne vytvorí na konci prechodného obdobia prekážky obchodu a cezhraničné výmeny, ktoré v súčasnosti neexistujú. Bez ohľadu na výsledok rokovaní, vystúpenie povedie od 1. januára 2021 k rozsiahlym a ďalekosiahlym dôsledkom pre verejnú správu, podniky i občanov. Európska komisia zároveň preskúma a v prípade potreby zaktualizuje všetkých 102 oznámení zainteresovaným stranám, ktoré boli uverejnené v priebehu rokovaní o vystúpení a z ktorých mnohé budú relevantné aj po skončení prechodného obdobia. Zoznam viac ako 50 aktualizovaných oznámení tvorí prílohu k oznámeniu a ich celý súbor je dostupný na osobitnej webovej stránke Komisie.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1304...
Viac info