Konzultácie EK: Integrácia migrantov a ekologická obnova

Európska komisia otvára verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o nových opatreniach na integráciu a sociálne začlenenie migrantov a ľudí z migračného prostredia, ktoré by mohli byť prijaté na nadnárodnej úrovni. Komisia takisto zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zriadenie skupiny expertov zložených z ľudí z migrantského prostredia, ktorí sa zúčastňujú na rozvoji a vykonávaní migračných, azylových a integračných politík. Ich účasť zaistí vytvorenie efektívnejšej politiky, ktorá reaguje a aktuálne potreby. V rámci konzultácií a expertnej skupiny sa Komisia snaží zhromaždiť informácie od širokého spektra zainteresovaných strán a jej výsledky budú podkladom pre vypracovanie akčného plánu pre integráciu a začlenenie. Verejná konzultácia bude otvorená do 21. októbra, žiadosť o členstvo v expertnej skupine je možné podať do 21. septembra 2020.Komisia dnes otvorila aj verejnú konzultáciu o budúcej stratégii pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, ktorú príjme v októbri 2020. Cieľom stratégie je podporiť rozvoj a integráciu zdrojov na mori do energetického mixu EÚ a podporiť tak ambície v oblasti klímy. Stratégia prispeje k zavedeniu novej čistej technológie a podporí vytváranie nových pracovných miest a nárast investícii, bude preto...
Viac info

EÚ investuje ďalších 100 miliónov na podporu výskumu vakcín

Európska komisia bude sumou 100 miliónov eur spolufinancovať výzvu, ktorú vyhlásila Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) na podporu rýchleho vývoja očkovacích látok proti novému koronavírusu. Táto podpora je súčasťou záväzku Komisie investovať 1 miliardu EUR z programu Horizont 2020, európskeho programu pre výskum a inovácie, do naliehavo potrebného výskumu a inovácií s cieľom vyvinúť diagnostické testy, liečbu, vakcíny a iné preventívne nástroje na zabránenie šírenia koronavírusu. Cieľom CEPI, v spolupráci s priemyselnými partnermi, je rýchlo vytvoriť široké portfólio najpokročilejších vakcín, ktoré by mohli byť účinné proti koronavírusu a zabezpečiť ich rozsiahlu produkciu. Z programu Horizont 2020 bude financovaná výskumná a inovačná činnosť, nie samotná vakcína. Viac informácií na: https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-supports-vaccine-research-additional-eu100-million-2020-jul-22_sk...
Viac info

EÚ investuje viac 41 miliónov do dopravných projektov na Slovensku

EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy EUR nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov, z toho 41,2 miliónov EUR investuje do dvoch slovenských projektov. rvým bude štúdia uskutočniteľnosti na modernizáciu infraštruktúry verejného prístavu v Bratislave, ktorej cieľom je podporiť udržateľnosť a znásobiť synergie medzi činnosťami prístavu s cieľom rozvíjať dopravu pozdĺž Dunaja a zabezpečiť tak pozitívny vplyv na spoločnosť. Druhým je modernizácia železničného hraničného priechodu v Čadci. Cieľom je modernizovať dvojkoľajovú železničnú trať z česko-slovenských hraníc na Čadcu na železničnej trati do Žiliny. To zahŕňa modernizáciu bezpečnostných a návestných zariadení a železničných tratí s cieľom zvýšiť atraktívnosť železnice zlepšením spoľahlivosti a bezpečnosti, ako aj zvýšením rýchlosti o približne 40 km/h.Vďaka 140 európskym projektom bude možné vybudovať na celom kontinente chýbajúce dopravné spojenia, podporiť udržateľnú dopravu a vytvoriť pracovné miesta. Projekty budú financované prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – grantovej schémy EÚ na podporu dopravnej infraštruktúry. S týmto rozpočtom bude môcť EÚ splniť ciele v oblasti klímy stanovené v európskej zelenej dohode. Veľmi...
Viac info