Dnes predložený plán Európskej komisie REPowerEU je reakciu na komplikácie na globálnom trhu s energiami v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

Prioritou sú dve veci:

·       ukončenie závislosti EÚ na ruských fosílnych palivách, ktoré sa momentálne používajú ako hospodárska a politická zbraň a stoja európskych daňových poplatníkov viac ako 100 miliárd eur ročne

·       zvládanie klimatickej krízy.

Toto sa dá podľa plánu REPowerEU dosiahnuť prostredníctvom:

Úspory energií – najrýchlejšia a najlacnejšia reakcia na aktuálnu energetickú krízu a cesta k nižším účtom.  EK navrhuje zvýšiť v rámci balíčka ‘Fit for 55’  záväzný cieľ EÚ v oblasti energetickej efektívnosti.  Dnešné oznámenie (EU Save Energy Communication‘) detailne popisuje krátkodobé zmeny, ktoré by mohli viesť k zníženiu dopytu po zemnom plyne a rope o 5% a nabáda členské štáty spustiť komunikačné kampane zamerané na domácnosti a priemysel. Členské štáty by mali prijať fiškálne opatrenia na podporu úspor energie napríklad znížením DPH na energeticky efektívne vykurovanie, izolácie budov či spotrebiče a produkty. Komisia takisto definuje krízové opatrenia  v prípade vážnych výpadkov dodávok energie a poskytne aj  koordinovaný európsky plán na zníženie dopytu.

Diverzifikácie dodávok energie  a s podporou medzinárodných partnerov – EK v tejto oblasti už niekoľko mesiacov spolupracuje s medzinárodnými partnermi a zaistila rekordné množstvá dovozu LNG a plynu z plynovodov. Novovytvorená Energetická platforma EU umožní dobrovoľné spoločné nákupy plynu, LNG a vodíka . Dnes bola prijatá aj Externá stratégia energetiky EÚ, ktorá umožní budovanie dlhodobých partnerstiev s dodávateľmi.

Zrýchleného spustenia čerpania energie z obnoviteľných zdrojov – EK navrhuje zvýšenie cieľa v oblasti obnoviteľných zdrojov do roku 2030 zo 40% na 45%.

Znížením spotreby fosílnych palív v priemysle, domácnostiach a doprave –  nahradením uhlia, ropy a zemného plynu v priemyselných procesoch sa znížia emisie skleníkových plynov. Úspory energie, efektívnosť, nahrádzanie paliva, elektrifikácia a lepšie využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov, bioplynu a biometánu v priemysle by mohli do roku 2030 ušetriť až 35 miliárd m³ zemného plynu nad rámec toho, čo sa predpokladá v návrhoch Fit for 55.

Inteligentnými investíciami – dosiahnutie cieľov REPowerEU si vyžaduje dodatočné investície vo výške 210 miliárd EUR do roku 2027. Zníženie dovozu ruských fosílnych palív môže ušetriť takmer 100 miliárd EUR ročne. Tieto investície musí financovať súkromný a verejný sektor a mali by sa realizovať na vnútroštátnej, cezhraničnej aj celoeurópskej úrovni. 

Zelená transformácia posilní hospodársky rast, bezpečnosť a klimatické aktivity pre Európu a jej partnerov.

V centre REPowerEU sa nachádza Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý pomôže koordinovane plánovať a financovať cezhraničné a národné infraštruktúry, ako aj energetické projekty a reformy. Komisia preto navrhuje vytvoriť cielené dodatky k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, aby členské štáty mohli do svojich Plánov obnovy integrovať kapitoly týkajúce sa opatrení navrhovaných v rámci plánu REPowerEU.

Ako sa to všetko zaplatí?

Na podporu REPowerEU je už k dispozícii 225 miliárd EUR vo forme úverov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia dnes prijala právne predpisy a usmernenia pre členské štáty o tom, ako upraviť a doplniť ich plány obnovy a odolnosti v kontexte REPowerEU. Komisia okrem toho navrhuje zvýšiť finančné krytie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti o 20 miliárd EUR vo forme grantov z predaja kvót systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

V rámci súčasného viacročného finančného rámca politika súdržnosti už podporuje projekty dekarbonizácie a zelenej transformácie až do výšky 100 miliárd EUR investovaním do energie z obnoviteľných zdrojov, vodíka a infraštruktúry. Ďalších 26,9 miliardy EUR z kohéznych fondov by sa mohlo poskytnúť na dobrovoľné prevody do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ďalších 7,5 miliardy EUR zo spoločnej poľnohospodárskej politiky sa sprístupní aj prostredníctvom dobrovoľných prevodov do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Komisia na jeseň tohto roku zdvojnásobí finančné prostriedky dostupné pre veľkú výzvu inovačného fondu na rok 2022 na približne 3 miliardy EUR.

Transeurópske energetické siete (TEN-E) prispeli k vytvoreniu odolnej a prepojenej plynárenskej infraštruktúry EÚ. Na doplnenie existujúceho zoznamu projektov spoločného záujmu a úplnú kompenzáciu budúcej straty ruského dovozu plynu je potrebná dodatočná plynárenská infraštruktúra, ktorá sa odhaduje na približne 10 miliárd EUR.

Na podporu takýchto projektov sú k dispozícii prostriedky z Nástroja na prepájanie Európy.  Komisia dnes uverejnila výzvu na predkladanie návrhov s rozpočtom 800 miliónov EUR, pričom ďalšia bude nasledovať začiatkom roka 2023.

Podrobnosti:

Tlačová správa

REPowerEU Communication

Annexes to REPowerEU Communication

EU Save Energy Communication

EU External Energy Engagement Strategy

EU Solar Strategy

Amendments to Renewable Energy, Energy Performance of Buildings and Energy Efficiency Directives

Recommendation on permitting procedures and Power Purchase Agreements

Regulation establishing the Recovery and Resilience Facility

Proposal for a Regulation on REPowerEU chapters in recovery and resilience plans

Guidance on recovery and resilience plans in the context of REPowerEU

Q&A Memo on REPowerEU

Factsheet on REPowerEU Actions

Factsheet on financing REPowerEU

Factsheet on the EU External Energy Strategy

Factsheet on energy savings

Factsheet on clean energy

Factsheet on clean industry

REPowerEU video

 

Vyjadrenie predsedníčky EK k dnešným návrhom. 

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie