Európska komisia a Spojené štáty otvoria novú kapitolu v rámci svojej spolupráce v oblasti energetiky

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Joe Biden sa dnes ráno stretli v Bruseli. Zaviazali sa spolupracovať na podpore energetickej bezpečnosti Európy v nadchádzajúcich zimách a udržateľne znižovať energetickú závislosť Európy od Ruska investovaním do prechodu na čistú energiu. Spojené štáty sa budú usilovať o zabezpečenie dodatočných objemov skvapalneného zemného plynu (LNG) na trhu EÚ v objeme najmenej 15 miliárd m³ v roku 2022 s očakávaným nárastom v budúcnosti. EÚ a USA spoločne poskytnú občanom a podnikom v EÚ a susedných partnerských krajinách stabilné, cenovo dostupné, spoľahlivé a čisté dodávky energie.

Podrobnosti:

Záznam spoločnej tlačovej konferencie

Príhovor predsedníčky Von der Leyenovej

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému vo výške 3 mil. EUR na podporu leteckých spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 3 mil. EUR na podporu leteckých spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu. Podpora je v súlade s dočasným rámcom štátnej pomoci a bude sa realizovať formou priamych grantov. Uchádzať sa môžu letecké spoločnosti s prevádzkovou licenciou EÚ na prepravu cestujúcich vydanou príslušným slovenským licenčným úradom prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie žiadostí. Cieľom schémy je podporiť činnosť týchto leteckých spoločností, ich hospodársku obnovu a štrukturálnu životaschopnosť. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Pomoc nepresiahne 2,3 milióna EUR na príjemcu a bude udelená najneskôr do 30. júna 2022. Komisia dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážneho narušenia fungovania v hospodárstve členského štátu. Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom veci SA.100438 registri štátnej pomoci na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž.

Komisia schválila prvé programy spolupráce Interreg na roky 2021 – 2027: podporu získa aj Slovensko

Komisia schválila prvé programy Interreg na programové obdobie 2021 – 2027. Ide o tri programy európskej územnej spolupráce s investíciou v hodnote viac ako 481 miliónov eur. Schválené boli programy Interreg Central Europe (Stredná Európa), Interreg Rakúsko – Nemecko (Bavorsko) a Interreg Nemecko (Bavorsko) – Česko. Rozpočet bude pridelený v súlade s prioritami EÚ zameranými na dosiahnutie inteligentnej, zelenej a inkluzívnej Európy. Slovensko patrí medzi účastníkov programu Interreg Stredná Európa, na ktorý bude vyčlenených celkovo 280,7 milióna eur. Polovica tohto rozpočtu je určená na zelené investície, ako je zvyšovanie energetickej efektívnosti, adaptácia na zmenu klímy alebo ekologizácia mestskej mobility, zatiaľ čo takmer jedna tretina podporí konkurencieschopnosť a inovačné kapacity v strednej Európe. Program sa zameria aj na zlepšenie dopravných spojení vidieckych a okrajových regiónov a zlepší riadenie integrovaného územného rozvoja. Všetky zainteresované strany na týchto územiach sa vyzývajú, aby pozorne sledovali výzvy na predkladanie projektov, ktoré budú zverejnené na webových sídlach jednotlivých programov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Komisia predstavila opatrenia na zvýšenie potravinovej bezpečnosti

Európska komisia dnes predstavila viacero krátko- a strednodobých opatrení na zvýšenie potravinovej bezpečnosti vo svete, ako aj na podporu poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ v reakcii na rastúce ceny potravín a vstupných nákladov, ako sú energie a hnojivá. Prudký nárast cien komodít na celom svete, ktorý navyše urýchlila invázia Ruska na Ukrajinu, opäť zdôraznil potrebu väčšej odolnosti a lepšej udržateľnosti poľnohospodárstva a potravinových reťazcov v EÚ v súlade so stratégiou „Z farmy na stôl”.  Komisia je rozhodnutá prijať všetky nevyhnutné opatrenia, ktorými sa zaručí, že EÚ ako čistý vývozca potravín a jeden z najväčších producentov agropotravinárskych výrobkov prispeje k celosvetovej potravinovej bezpečnosti, najmä na Ukrajine, v severnej Afrike a na Blízkom východe, kde sú vo veľkej miere závislí od dovozu obilnín, ale aj v Ázii a subsaharskej Afrike. EÚ je jedným z popredných poskytovateľov humanitárnej a rozvojovej pomoci, pokiaľ ide o potraviny a potravinové systémy. Dostupnosť potravín v EÚ zatiaľ nie je ohrozená, keďže v prípade mnohých poľnohospodárskych výrobkov dokáže byť Únia do veľkej miery sebestačná. Náš poľnohospodársky sektor je však čistým dovozcom niektorých výrobkov, napríklad kŕmnych bielkovín. Toto „citlivé miesto”, ako aj vysoké vstupné náklady, napr. na hnojivá, ohrozuje produkciu poľnohospodárov a môže výraznejšie zvyšovať ceny potravín. Nové opatrenia sa venujú:

·       Zvýšeniu globálnej potravinovej bezpečnosti

·       Podpore poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ

·       Zvýšeniu odolnosti a udržateľnosti potravinových systémov

Podrobnosti:

Tlačová správa

Štátna pomoc: Komisia prijíma dočasný krízový rámec na podporu hospodárstva v kontexte invázie Ruska na Ukrajinu

Európska komisia dnes prijala dočasný krízový rámec, ktorý členským štátom umožní využívať flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v kontexte invázie Ruska na Ukrajinu. Dočasný krízový rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne dôsledky pre rovnosť podmienok na jednotnom trhu. V záujme nápravy sa v dočasnom krízovom rámci stanovujú tri druhy pomoci:

 • Obmedzené sumy pomoci: Členské štáty budú môcť zaviesť schémy, aby mohli udeliť až 35 000 EUR spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia v odvetviach poľnohospodárstva, rybárstva a akvakultúry, a až 400 000 EUR spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia vo všetkých ostatných odvetviach.
 • Podpora likvidity vo forme štátnych záruk a dotovaných úverov: Členské štáty budú môcť poskytnúť i) dotované štátne záruky s cieľom zabezpečiť, aby banky naďalej poskytovali úvery všetkým spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou, a ii) verejné a súkromné úvery s dotovanými úrokovými sadzbami.
 • Pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie: Členské štáty budú môcť spoločnostiam, najmä intenzívnym odberateľom energie, čiastočne kompenzovať dodatočné náklady v dôsledku mimoriadneho rastu cien plynu a elektrickej energie. Túto podporu možno poskytovať v akejkoľvek forme vrátane priamych grantov.

Dočasný krízový rámec sa bude uplatňovať do 31. decembra 2022. V záujme právnej istoty Komisia pred týmto dátumom posúdi, či treba lehotu predĺžiť. Počas obdobia uplatňovania rámca bude Komisia takisto preskúmavať jeho obsah i rozsah, a to vo svetle vývoja na trhoch s energiou a trhoch s ostatnými vstupmi a všeobecnej hospodárskej situácie. Dočasným krízovým rámcom, ktorý bol dnes prijatý, sa dopĺňajú rozsiahle možnosti členských štátov navrhovať opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami štátnej pomoci EÚ. Komisia v minulosti už prijala dočasný rámec – v roku 2008 – v reakcii na globálnu finančnú krízu.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia predstavuje možnosti, ako zmierniť vysoké ceny energií cez spoločné nákupy plynu
V nadväznosti na oznámenie REPowerEU a vyhlásenie z Versailles dnes Komisia predstavila návrhy na spoločné európske opatrenia zamerané na riešenie základných príčin problému na trhu s plynom a zaistenie bezpečnosti dodávok za primerané ceny počas budúcej zimy a na ďalšie obdobie. Lídri budú pokračovať v diskusii o načrtnutých možnostiach na zasadnutí Európskej rady tento týždeň. Komisia dnes predložila legislatívny návrh, ktorým sa zavádza povinnosť naplniť zásobníky plynu na minimálne 80 % na ďalšiu zimu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energií. Táto úroveň sa v nasledujúcich rokoch zvýši na 90 %. Komisia okrem toho v reakcii na obavy týkajúce sa pretrvávajúcich vysokých cien energií prijala oznámenie, v ktorom sa stanovujú možnosti trhovej intervencie na európskej a vnútroštátnej úrovni a posudzujú sa výhody a nevýhody každej z nich.

 

Zásobníky plynu sú kritickou infraštruktúrou na zaistenie bezpečnosti dodávok. Novou povinnou certifikáciou všetkých prevádzkovateľov zásobníkov sa predíde potenciálnym rizikám vyplývajúcim z vonkajšieho vplyvu na kritickú infraštruktúru zásobníkov. Komisia navrhuje podporiť dopĺňanie zásobníkov plynu v EÚ poskytnutím 100 % zľavy z kapacitných prepravných taríf na vstupných a výstupných miestach do zásobníkov. Členské štáty navrhli viacero potenciálnych núdzových opatrení na obmedzenie dosahu vysokých cien elektriny. Všetky posudzované alternatívy však prinášajú náklady a nevýhody. Krátkodobé možnosti zamerané na ceny elektriny sa dajú vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií. Ako sa uvádza v oznámení, na otázku riešenia vysokých cien elektriny neexistuje jedna jednoduchá odpoveď. Dôvodom sú rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich energetický mix, štruktúru trhu a úrovne prepojenia energetických sietí. Komisia európskym lídrom predstavuje výhody a nevýhody rôznych prístupov a je pripravená podľa potreby pokračovať vo svojej práci. Mnohé z uvedených možností sú reakciou na symptómy, no dôležité je riešiť základné príčiny súčasných vysokých cien elektriny prijatím spoločných európskych opatrení na trhu s plynom. V máji Komisia predloží podrobný plán REPowerEU a posúdi možnosti optimalizácie koncepcie trhu s elektrinou. Takisto je pripravená navrhnúť plán EÚ na úsporu energie. Komisia rovnako zvažuje poskytnutie usmernení členským štátom o tom, ako čo najlepšie využiť cielené výnimky pre jednotlivé krajiny podľa smernice o zdaňovaní energie.
Podrobnosti:
Tlačová správa

Ukrajina: 3,4 miliardy eur zo zdrojov REACT-EU ako predbežné financovanie pre členské štáty, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny

Komisia dnes na podporu členských štátov, ktoré prijímajú utečencov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a poskytujú im útočisko, navrhla zvýšiť sumu celkového predbežného financovania o 3,4 miliardy eur z programu Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU). Tento okamžitý prísun likvidity v kombinácii s flexibilitou, ktorú zabezpečujú Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (tzv. nástroj CARE, Cohesion Action for Refugees in Europe), po prijatí zo strany spoluzákonodarcov urýchli prístup členských štátov k finančným prostriedkom určeným na infraštruktúru, ubytovanie, vybavenie, služby v oblasti zamestnania, vzdelávania, sociálneho začlenenia, zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o deti.

Komisia navrhuje zvýšiť sumu predbežného financovania pre všetky členské štáty z 11 % na 15 % tranže REACT-EU na rok 2021. Okrem toho Komisia navrhuje, aby sa pre členské štáty, ktoré hraničia s Ukrajinou (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), a členské štáty, ktoré prijali najvyšší počet ľudí z Ukrajiny v pomere k svojmu obyvateľstvu, toto percento zvýšilo na 45 %. Toto celkové navýšenie predbežného financovania predstavuje sumu 3,4 miliardy eur, ktorá sa vyplatí členským štátom po tom, ako návrh schvália spoluzákonodarcovia (EP a členské štáty). Počet ľudí utekajúcich pred vojnou sa z hodiny na hodinu zvyšuje a členské štáty prichádzajúce osoby priebežne registrujú. Táto situácia je veľmi dynamická. S cieľom získať obraz o situácii a tlaku, ktorému členské štáty čelia v dôsledku veľkého počtu prichádzajúcich ľudí, Komisia vypočítala podiel prichádzajúcich osôb vzhľadom na počet obyvateľov na základe informácií, ktoré členské štáty poskytli prostredníctvom siete EÚ pre pripravenosť a krízové riadenie v oblasti migrácie (sieť Blueprint), medzinárodných organizácií a iných spoľahlivých otvorených zdrojov. Navrhované zmeny nariadenia o spoločných ustanoveniach a nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) si vyžadujú prijatie Európskym parlamentom a Radou.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Ukrajina: podpora EÚ pre členské štáty pri zaisťovaní potrieb utečencov

Európska komisia dnes predstavila opatrenia, ktoré sa prijímajú na podporu členských štátov pri zaisťovaní potrieb ľudí na úteku pred vojnou proti Ukrajine a jej obyvateľom. V priebehu prvých štyroch týždňov od nevyprovokovanej a neopodstatnenej ruskej invázie prišlo do EÚ približne 3,5 milióna ľudí – predovšetkým žien a detí. Odhaduje sa, že vnútorne vysídlených je 6,5 milióna ľudí. Prijatie ľudí prichádzajúcich na územie EÚ symbolizuje vôbec prvýkrát aktivovaná smernica o dočasnej ochrane, ktorá poskytuje rýchlu pomoc a jednoznačné právne postavenie. Popri okamžitej podpore členských štátov v súvislosti s pomocou na hraniciach, prijímaním a civilnou ochranou dnes EÚ podniká ďalšie kroky s cieľom pomôcť členským štátom zabezpečiť, aby príjemcovia pomoci mohli účinne využívať svoje právo na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a pracovné miesta – teda charakteristické súčasti európskeho spôsobu života.

 

Podpora je dostupná v týchto oblastiach: 

 • Osobitná ochrana detí: Deťom treba zaručiť rýchly prístup k ich právam, a to bez diskriminácie. Okrem toho Komisia pripravuje osobitné štandardné operačné postupy zamerané na presuny maloletých osôb bez sprievodu. 
 • Prístup k vzdelávaniu: Jednou z priorít je v týchto ťažkých časoch pomoc žiakom, študentom a učiteľom. Portál School Education Gateway bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto na prístup k vzdelávacím materiálom z Ukrajiny a materiálom členských štátov v ukrajinskom jazyku. Komunita eTwinning môže skupinám vytvoreným v bezpečnom priestore platformy pomôcť pri podpore učiteľov. Na podporu vzdelávania študentov z radov utečencov a integrácie zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorí utekajú pred vojnou, sa využije aj flexibilita v rámci programu financovania Erasmus+.
 • Prístup k zdravotnej starostlivosti: Vďaka mechanizmu solidarity, ktorý zriadila Komisia, sa ľudia, ktorí naliehavo potrebujú špecializovanú nemocničnú liečbu, môžu na účely takejto liečby rýchlo presúvať medzi členskými štátmi, pričom k dispozícii je už 10 000 lôžok. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb monitoruje zdravotnú situáciu na mieste a vydalo usmernenia o prevencii a kontrole infekčných chorôb.
 • Prístup k práci: Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia s cieľom pomôcť prichádzajúcim osobám rýchlo začať využívať právo na prácu, ako aj zapojiť sa do odbornej prípravy. Komisia doplnila do nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín ukrajinský jazyk, a vytvorí novú databázu talentov na párovanie zručností s voľnými pracovnými miestami.
 • Prístup k ubytovaniu a bývaniu: S cieľom zaistiť okamžité potreby vhodného ubytovania sa budú v rámci novej iniciatívy Safe Homes podporovať Európania, ktorí na tento účel ponúknu svoje bývanie, pričom sa bude podľa potreby mobilizovať cielené financovanie a online zdroje.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Komisia zriadila jednotné kontaktné miesto na podporu výskumných pracovníkov z Ukrajiny

Európska komisia spustila portál „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu” (ERA4Ukraine) – jednotné kontaktné miesto pre informačné a podporné služby určené pre výskumných pracovníkov, ktorí na Ukrajine buď pôsobia, alebo odtiaľ museli utiecť. Portál združuje iniciatívy na úrovni EÚ, a to podľa krajín a mimovládnych skupín. Jeho cieľom je pomôcť konfliktom postihnutým výskumným pracovníkom nájsť bývanie a pracovné príležitosti, uľahčiť uznávanie ich diplomov a ponúknuť ďalšie služby.

Portál „ERA4Ukraine” je spustený v existujúcej sieti EURAXESS, ktorá podporuje výskumných pracovníkov a prepája vyše 600 centier a 43 vnútroštátnych portálov v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa. Všetky informácie budú čoskoro k dispozícii v anglickom aj ukrajinskom jazyku. Každý členský štát a pridružená krajina majú vnútroštátny portál, na ktorom sú štruktúrovaným spôsobom uvedené podporné služby. Doteraz je k dispozícii 30 portálov pre jednotlivé krajiny. K ďalším iniciatívam EÚ patrí prístup k projektu Science4Refugees, existujúca iniciatíva EURAXESS, ktorá utečencom poskytuje stáže, prácu na čiastočný i na plný úväzok, ako aj prístup k Európskemu výskumnému spoločenstvu, prístup k stránkam Solidarita EÚ s Ukrajinou a akcie Marie Curie-Skłodowskej – výskumní pracovníci v ohrození.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Osobné dôchodky: od dnes funguje celoeurópsky osobný dôchodkový produkt
Od dnes sa začína uplatňovať nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré bolo prijaté v roku 2019. Bude oporou pre nový dobrovoľný celoeurópsky systém sporenia na odchod do dôchodku, ktorý bude môcť ponúkať široká škála finančných inštitúcií v celej EÚ. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, označovaný aj skratkou PEPP, je nosným prvkom akčného plánu Komisie na posilnenie únie kapitálových trhov. Bude k dispozícii ako doplnok k verejným a zamestnaneckým dôchodkovým systémom popri existujúcich vnútroštátnych súkromných dôchodkových systémoch. Tento produkt ponúkne sporiteľom na dôchodok väčší výber, výhody plynúce z intenzívnejšej hospodárskej súťaže, väčšiu transparentnosť a flexibilitu pri voľbe jednotlivých možností produktu. Poskytovatelia PEPP budú mať prospech zo skutočného jednotného trhu s PEPP a z uľahčenej cezhraničnej distribúcie, čo im umožní združovať aktíva a povedie k úsporám z rozsahu. PEPP zároveň pomôže nasmerovať úspory na kapitálové trhy a bude prínosom pre investície a rast v EÚ.
Podrobnosti:
Tlačová správa

Nové pravidlá na posilnenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti a v inštitúciách EÚ
Európska komisia navrhla nové pravidlá, ktorými sa majú zriadiť spoločné opatrenia v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo všetkých inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ. Cieľom návrhu je posilniť ich odolnosť a schopnosť reagovať na kybernetické hrozby a incidenty a zabezpečiť odolnú a bezpečnú verejnú správu EÚ v kontexte množiacich sa škodlivých kybernetických činností v globálnom prostredí. Navrhovaným nariadením o kybernetickej bezpečnosti sa vytvorí rámec správy, riadenia a kontroly rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vytvorí sa nová medziinštitucionálna rada pre kybernetickú bezpečnosť, posilnia sa spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a podporí sa pravidelné posudzovanie vyspelosti a lepšia kybernetická hygiena. Zároveň sa rozšíri mandát tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach (CERT-EU), ktorý bude slúžiť ako centrum na výmenu spravodajských informácií o hrozbách, koordináciu reakcie na incidenty a ako ústredný poradný orgán a poskytovateľ služieb.
Podrobnosti:
Tlačová správa

Verejná konzultácia: Riešenie možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti

Naďalej je otvorená výzva na predkladanie dôkazov, ktoré by mohli prispieť k riešeniu možných nedostatkov v smernici o rasovej rovnosti. Výzva sa zameriava predovšetkým na informácie od osôb, ktorým hrozí diskriminácia z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu. Smernica Rady 2000/43/ES zakazuje diskrimináciu na základe etnického alebo rasového pôvodu v oblastiach zamestnania a povolania, vzdelávania, sociálnej ochrany vrátane zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod a prístupu k tovaru a službám dostupným pre verejnosť vrátane bývania a ich poskytovania. Vo svojom oznámení s názvom Únia rovnosti: Akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 Komisia oznámila, že preskúma možné nedostatky týkajúce sa právnych predpisov EÚ zakazujúcich diskrimináciu z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu. Zdôraznila, že rasistické a diskriminačné správanie môže byť štrukturálne začlenené do inštitúcií, a upozornila na riziká, ktoré nové technológie, ako sú systémy umelej inteligencie, môžu pre rovnaké zaobchádzanie predstavovať. Komisia vo svojej správe o uplatňovaní smernice 2000/43/ES poukázala na určité obmedzenia rozsahu pôsobnosti smernice. Upozornila aj na neprimeraný vplyv ochorenia COVID-19 na niektoré etnické skupiny. Účelom tejto konzultácie je pomôcť Komisii takéto potenciálne nedostatky identifikovať a určiť vhodné opatrenia na ich odstránenie. V rámci nej sa budú zbierať údaje o skúsenostiach s diskrimináciou z dôvodu etnického alebo rasového pôvodu, názoroch týkajúcich sa právnej ochrany pred takouto diskrimináciou a možných budúcich zlepšeniach. Konzultácia bude otvorená do 11. apríla 2022.

Podrobnosti:
Konzultácia

Ukrajina: Nová výzva Komisie na podporu štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny a zbavujú sa závislosti na fosílnych palivách z Ruska

Komisia vyhlásila v rámci Nástroja technickej podpory osobitnú výzvu na podporu členských štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny po ruskom vpáde a zbavujú sa závislosti na fosílnych palivách z Ruska. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu cez svoj koordinačný orgán. Komisia poskytne podporu po schválení žiadosti. Nástroj technickej podpory je hlavným nástrojom, ktorým Komisia na žiadosť vnútroštátnych orgánov poskytuje technickú podporu pri realizácii reforiem v celej EÚ. Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy pre Európu.

Na základe tejto výzvy môžu členské štáty bezodkladne poslať Komisii žiadosť o technickú podporu na:

 • budovanie inštitucionálnych a prevádzkových kapacít na prijímanie osôb na úteku pred vojnou na Ukrajine. Ide aj o pomoc vnútroštátnym orgánom v rámci systému dočasnej ochrany, aby sa prispôsobili a rýchlejšie poskytovali prístup k základným službám, ako sú bývanie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť či pracovné miesta. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
 • posilnenie sociálnej a hospodárskej integrácie utečencov z Ukrajiny. Napríklad pokiaľ ide o prístup na trh práce, Komisia podporí členské štáty, aby zaviedli štandardný mechanizmus uznávania akademickej kvalifikácie utečencov. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
 • čo najlepšie využitie dostupných finančných prostriedkov EÚ na zabezpečenie ubytovania pre rodiny alebo deti bez sprievodu. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 8. apríla 2022.
 • zbavenie sa závislosti členských štátov na fosílnych palivách z Ruska. Ide o nájdenie optimálnych reformných opatrení a investícií na vnútroštátnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni v súlade s plánom Komisie REPowerEU. Podporí sa tým diverzifikácia dodávok energie, urýchli sa prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a zlepší sa energetická efektívnosť. Členské štáty môžu Komisii poslať žiadosť o túto osobitnú podporu do 24. marca 2022.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Všetky správy sú oficiálne stanovisko Európskej komisie