Avízo: Komisár Thierry Breton na oficiálnej návšteve Slovenska

Dnes, 19. novembra je na návšteve Slovenska eurokomisár pre vnútorný trh  Thierry Breton. Počas svojej návštevy sa komisár stretne s premiérom Eduardom Hegerom, s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Jánom Oravcom. Rozprávať sa budú najmú o boji proti dezinformáciám na internete v súvislosti s ochorením Covid 19 a s očkovaním, ale aj o dodávkach, výrobe a zavádzaní vakcín, poučeniach zo súčasnej pandémie a o strategickej suverenite.

 

Rezervujte si miesto na Dni otvorených dát EÚ

Prvý ročník Dní otvorených dát EÚ, ktoré sa začali v marci 2021, naberá na sile. Toto jedinečné podujatie sa bude od 23. do 25. novembra konať v plnom rozsahu online a práve sa otvára registrácia účastníkov. Dni otvorených dát EÚ sú bezplatné a zúčastniť sa môže ktokoľvek. Podujatie je zameria na „formovanie našej digitálnej budúcnosti využívaním otvorených dát” a vyzdvihne výhody otvorených dát, ich vizualizácie a opätovného použitia pre verejný sektor EÚ, občanov a podniky. Bohatý program podujatia je navrhnutý tak, aby bol prínosom pre široké publikum vrátane odborníkov, nadšencov otvorených dát a verejnosti.

 

Počas Dní otvorených dát EÚ sa uskutoční konferencia EU DataViz o otvorených dátach a vizualizácii dát pre orgány verejnej správy, ktorá sa bude konať od 23. do 24. novembra, a každoročná súťaž EÚ zameraná na využívanie otvorených dát EU Datathon, ktorá sa bude konať 25. novembra. Prípravy už prešli niekoľkými štádiami. Výzva na predkladanie návrhov pre obe časti podujatia bola ukončená 21. mája a jej výsledkom bolo 247 návrhov zo 47 krajín. Najlepšie z týchto návrhov sa začlenili do programu konferencie EU DataViz a vyústili do výberu deviatich tímov, ktoré sa prebojovali až do finále EU Datathon a ktoré predstavia svoje aplikácie vo finále súťaže. Registrovaní účastníci budú okrem toho využívať špecializovanú platformu na komunikáciu a nadväzovanie kontaktov, ktorá sa sprístupní túto jeseň a ktorá má podnietiť tvorivý dialóg pred podujatím a po ňom. Zaregistrujte sa na Dni otvorených dát EÚ a staňte sa súčasťou komunity otvorených dát EÚ.
Podrobnosti:

Tlačovú správu nájdete v prílohe

Dni otvorených dát EÚ

Správy na Twitteri

 

Nové návrhy s cieľom zastaviť odlesňovanie, inovovať udržateľné nakladanie s odpadom a ozdraviť pôdu v prospech ľudí, prírody a klímy

Európska komisia prijala tri nové iniciatívy potrebné na pretavenie cieľov Európskej zelenej dohody do reality. Komisia navrhuje nové pravidlá, ktorých cieľom je obmedziť podiel EÚ na odlesňovaní, ako aj nové pravidlá, ktoré majú uľahčiť prepravu odpadu v rámci EÚ s cieľom podporiť obehové hospodárstvo a bojovať proti vývozu nelegálneho odpadu do tretích krajín a prenášaniu našich problémov s odpadom na tretie krajiny. Komisia takisto predkladá novú stratégiu v oblasti pôdy, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby všetka európska pôda bola do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatočne chránená. Dnešnými návrhmi Komisia predkladá nástroje, ktoré majú umožniť prechod na obehové hospodárstvo, chrániť prírodu a sprísniť environmentálne normy v Európskej únii a na celom svete.

·       Nariadenie na obmedzenie podielu EÚ na odlesňovaní a degradácii lesov –  nové navrhované pravidlá by sa zaručili, že výrobky, ktoré občania EÚ nakupujú, používajú a spotrebúvajú na trhu EÚ, neprispievajú ku globálnemu odlesňovaniu a k degradácii lesov. Hlavnou príčinou týchto procesov je rozširovanie poľnohospodárskej činnosti v súvislosti s komoditami, ako je sója, hovädzie mäso, palmový olej, drevo, kakao a káva, ako aj s niektorými výrobkami, ktoré sú z nich odvodené.

·       Revidované nariadenia o preprave odpadu – prísnejšie pravidlá pre vývoz odpadu, efektívnejší systém obehu odpadu ako zdroja a rozhodné opatrenia proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom. Vývoz odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude obmedzený a povolený len vtedy, ak tretie krajiny budú ochotné prijímať určité odpady a budú schopné s nimi nakladať udržateľným spôsobom. Preprava odpadu do krajín OECD sa bude monitorovať a môže sa pozastaviť, ak tento odpad spôsobuje vážne environmentálne problémy v krajine určenia.

·       Nová stratégia EÚ v oblasti pôdy, ktorá je dôležitým prínosom Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a ktorej cieľom je riešiť dvojitú krízu v oblasti klímy a biodiverzity. Zdravé pôdy sú základom pre 95 % potravín, ktoré konzumujeme, až 70 % pôdy v EÚ však nie je v dobrom stave. V stratégii sa stanovuje rámec s konkrétnymi opatreniami na ochranu, obnovu a udržateľné využívanie pôdy a navrhuje sa súbor dobrovoľných a právne záväzných opatrení. Cieľom stratégie je zvýšiť obsah uhlíka v poľnohospodárskej pôde, bojovať proti dezertifikácii, obnoviť degradovanú krajinu a pôdu a zabezpečiť, aby boli do roku 2050 všetky pôdne ekosystémy v dobrom stave. V stratégii sa vyzýva na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany pôdy, aká v EÚ existuje pre vodu, morské prostredie a ovzdušie.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede:
Nové pravidlá pre výrobky, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu
Revidované pravidlá prepravy odpadu

Nová stratégia v oblasti pôdy

Informačné prehľady:

Nové pravidlá pre výrobky, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu

Revidované pravidlá prepravy odpadu

Stratégia v oblasti pôdy

 

Komisia rozhodla o budúcnosti dočasného rámca na podporu hospodárskeho oživenia v kontexte pandémie koronavírusu

Európska komisia rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rámca štátnej pomoci do 30. júna 2022. Podľa súčasných pravidiel mala jeho platnosť uplynúť 31. decembra 2021. V záujme ďalšieho urýchlenia oživenia Komisia takisto rozhodla zaviesť na ďalšie obmedzené obdobie dve nové opatrenia, ktoré majú vytvoriť priame stimuly pre súkromné investície zamerané na budúcnosť a podporiť platobnú schopnosť. akéto predĺženie členským štátom umožní v prípade potreby rozšíriť schémy podpory a postarať sa o to, aby podniky, ktoré sú ešte postihnuté krízou, neboli od potrebnej podpory náhle odstrihnuté. Komisia bude zároveň naďalej pozorne monitorovať vývoj pandémie COVID-19 a ďalšie riziká pre oživenie hospodárstva.

Komisia okrem toho do rámca zapracovala niekoľko cielených úprav, medzi nim aj dva nové nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že podpora prebiehajúcej obnovy európskeho hospodárstva bude udržateľná:

  • opatrenia na podporu investícií majú členským štátom pomôcť riešiť nedostatok investícií spôsobený krízou. Tento nástroj môžu členské štáty využívať do 31. decembra 2022; a
  • opatrenia na podporu platobnej schopnosti, ktoré majú mobilizovať súkromné finančné prostriedky a sprístupniť ich na investície do malých a stredných podnikov (MSP) vrátane startupov a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Tento nástroj majú členské štáty k dispozícii do 31. decembra 2023.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

 

 

Preskúmanie politiky hospodárskej súťaže a jej prínos pre zelenú a digitálnu transformáciu, ako aj pre odolný jednotný trh

Európska komisia prijala oznámenie o politike hospodárskej súťaže pripravenej na nové výzvy, v ktorom sa vymedzuje dôležitá úloha politiky hospodárskej súťaže pre cestu k obnove Európy, zelenú a digitálnu transformáciu a odolný jednotný trh. V oznámení sa zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže je schopná prispôsobiť sa novým trhovým podmienkam, politickým prioritám a potrebám zákazníkov: napríklad Komisia dnes prijala šiestu zmenu dočasného rámca štátnej pomoci, aby sa členským štátom umožnilo poskytovať cielenú podporu spoločnostiam počas krízy spôsobenej koronavírusom. Komisia okrem toho v súčasnosti vykonáva preskúmanie nástrojov politiky hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť, aby všetky nástroje hospodárskej súťaže (kontrola koncentrácií, antitrustová kontrola a kontrola štátnej pomoci) naďalej spĺňali daný účel a dopĺňali existujúci súbor nástrojov.

Únia v súčasnosti čelí novým výzvam: vykročiť nahor po strmej ceste k obnove po kríze spôsobenej koronavírusom a zároveň umožniť európskym priemyselným odvetviam posilniť svoju odolnosť a stať sa lídrom súbežnej zelenej a digitálnej transformácie. Účinná a dobre nastavená politika hospodárskej súťaže môže prispieť k úspechu tohto programu, ktorý si bude vyžadovať mimoriadne verejné a súkromné investície, inovácie a dobre fungujúci jednotný trh.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Dohoda o ročnom rozpočte EÚ na rok 2022

Európsky parlament a Rada Európskej únie na základe návrhu predloženého Európskou komisiou dosiahli neformálnu politickú dohodu o rozpočte EÚ na rok 2022. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 169,5 miliardy eur a platieb vo výške 170,6 miliardy eur. Prijatie tohto rozpočtu by EÚ umožnilo mobilizáciu značných finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na opatrenia, ktoré EÚ prijíma v reakcii na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky; naštartovanie udržateľnej obnovy, ochranu a tvorbu pracovných miest. Podnietilo by to ďalšie investície do zelenšejdigitálnejšej a odolnejšej Európy a zároveň by sa chránili tí najzraniteľnejší v jej susedstve a na celom svete.

Inštitúcie EÚ sa dohodli, že spolu s rozpočtom na rok 2022 schvália navrhované zmeny rozpočtu na rok 2021. Po dokončení schvaľovacieho procesu bude môcť Komisia zvýšiť humanitárnu pomoc pre sýrskych utečencov v Turecku a pomôcť urýchliť globálne očkovanie tým, že poskytne ďalších 200 miliónov očkovacích dávok krajinám s nízkymi príjmami. Ročný rozpočet na rok 2022 teraz formálne prijme Rada EÚ a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne bude znamenať zavŕšenie celého procesu.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

Plán obnovy

Ročný rozpočet na rok 2022

 

Noví potenciálni signatári Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

Komisia víta ďalších 16 potenciálnych signatárov (Twitch, Adobe, Havas, The Bright App, Neeva, Reportéri bez hraníc, VOST Europe, Holandská organizácia pre aplikovaný vedecký výskum – TNO, Maldita, PagellaPolitica, Demagog, MediaMath, Integral Ad Science, GARM iniciatíva, Crisp Thinking a Newsback), ktorí sa pripojili k vypracovaniu posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií a k 10 odporúčaniam skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA). Cieľom je vytvorenie ešte silnejšieho monitorovacieho rámca, ktorý bude vychádzať z usmernení Komisie. Rozšírená účasť umožní Kódexu stať sa ešte účinnejším nástrojom proti dezinformáciám.

Odporúčania ERGA vrátane podrobnej analýzy mesačného programu na monitorovanie dezinformácií o COVID-19 pomôžu vytvoriť dôkladný monitoring posilneného Kódexu. Komisia očakáva, že signatári budú dôrazne vychádzať z týchto odporúčaní a zapoja skupinu ERGA aj do procesu vypracúvania, najmä pokiaľ ide o monitoring kódexu.

 

Pozvánka na tlačový brífing EMA o najnovšom vývoji v súvislosti s pandémiou COVID-19

Európska agentúra pre lieky (EMA) organizuje pravidelné tlačové brífingy s cieľom informovať verejnosť o svojej najnovšej činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Najbližší tlačový brífing Európskej agentúry pre lieky sa uskutoční už tento štvrtok 18. novembra o 15:30 hod. (SEČ). Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke. Tlačový brífing bude vysielaný naživo cez Europe by Satellite a možno ho sledovať i na YouTube kanáli Európskej agentúry pre lieky. Zábery z tlačového brífingu môžu byť použité bezplatne v súlade s autorskými právami.

Na získanie možnosti klásť otázky počas týchto brífingov je potrebné byť akreditovaní agentúrou EMA. Na získanie akreditácie je potrebné poslať kópiu svojho tlačového preukazu a listu od editora potvrdzujúceho príslušnosť na adresu press@ema.europa.eu. Po akreditácii budú automaticky zasielané pozvánky aj na nasledujúce tlačové brífingy agentúry EMA.

 

Pozvánka na online diskusiu Café Európa: Sloboda vtedy a dnes. Za čo sme ochotní bojovať?

Zajtra si pripomíname 32. výročie Nežnej revolúcie. Je 17. november ešte stále symbolom nádeje alebo sa z neho stal nástroj politickej manipulácie? Ako vnímali boj za slobodu a demokraciu aktéri Nežnej revolúcie a čo si pod ňou predstavujú súčasní študenti. Za čo sú dnes Slováci ochotní vyjsť na námestia? Na tieto a ďalšie otázky odpovieme už dnes, 16. novembra 2021, o 18:00 h v online vydaní diskusie zo série Café Európa.

Diskutovať budú:

·         Iveta Radičová, profesorka sociológie a bývalá premiérka SR

·         Viera Uhlárová, vedúca komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

·         Karolína Farská, organizátorka študentských protestov Za slušné Slovensko

Moderovať bude Michal Hvorecký.

Otázky k téme možno posielať cez slido.com a vstupné heslo #cafeeuropa.

Podrobnosti:
Livestream na FB Zastúpenia

Livestream na FB Café Európa

YouTube Café Európa

Udalosť na Facebooku

 

 

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie