Európska komisia otvára verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o nových opatreniach na integráciu a sociálne začlenenie migrantov a ľudí z migračného prostredia, ktoré by mohli byť prijaté na nadnárodnej úrovni. Komisia takisto zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o zriadenie skupiny expertov zložených z ľudí z migrantského prostredia, ktorí sa zúčastňujú na rozvoji a vykonávaní migračných, azylových a integračných politík. Ich účasť zaistí vytvorenie efektívnejšej politiky, ktorá reaguje a aktuálne potreby. V rámci konzultácií a expertnej skupiny sa Komisia snaží zhromaždiť informácie od širokého spektra zainteresovaných strán a jej výsledky budú podkladom pre vypracovanie akčného plánu pre integráciu a začlenenie. Verejná konzultácia bude otvorená do 21. októbra, žiadosť o členstvo v expertnej skupine je možné podať do 21. septembra 2020.

Komisia dnes otvorila aj verejnú konzultáciu o budúcej stratégii pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, ktorú príjme v októbri 2020. Cieľom stratégie je podporiť rozvoj a integráciu zdrojov na mori do energetického mixu EÚ a podporiť tak ambície v oblasti klímy. Stratégia prispeje k zavedeniu novej čistej technológie a podporí vytváranie nových pracovných miest a nárast investícii, bude preto kľúčovou súčasťou Európskej zelenej dohody, ako aj nového nástroja obnovy Next Generation EU. Posilnenie domácej výroby energie pomôže zabezpečiť cenovo dostupnú energiu pre našich občanov a posilní odolnosť Európy a bezpečnosť dodávok. Verejná konzultácia bude otvorená do 24. septembra 2020.

 

Verejné konzultácie Európskej komisie nájdete na portáli Vyjadrite svoj názor.