Ašpirujúci novinári sa môžu prihlásiť do súťaže Youth4Regions

Európska komisia dnes otvorila 5. ročník súťaže Youth4Regions pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov. Z účastníkov z členských, susedných aj pristupujúcich krajín EÚ porota vyberie 33 uchádzačov programu Youth4Regions, ktorá sa stretnú v Bruseli počas Týždňa regiónov a miest. V rámci programu sa môžu zúčastniť rôznych školení od skúsených novinárov a navštíviť inštitúcie EÚ a mediálne organizácie. Ašpirujúci novinár alebo novinárka sa môže zúčastniť aj ceny Megalizzi – Niedzielskij, ktorá bude udelená 12.  októbra. #Youth4Regions je program Európskej komisie, ktorý študentom žurnalistiky a mladým novinárom pomáha zistiť, ako EÚ pomáha pri rozvoji regiónov a pri posilnení hospodárskej a sociálnej súdržnosti znižovaním rozdielov medzi regiónmi EÚ. Prihlasovací formulár a podmienky účasti sú k dispozícii na webovej stránke programu. Záujemci sa môžu prihlásiť do 12. júla.  COVID-19: doteraz podniknuté kroky zo strany EK:Všetky opatrenia EK – aj podľa oblastíČasový prehľad opatrení EK v reakcii na koronakrízuŠpecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19 Oficiálne stanovisko Európskej komisieo....
Viac info

Nová správa o stave prírody poukazuje na to, že príroda v Európe je naďalej pod tlakom

Úbytok chránených biotopov a druhov pokračuje a spôsobuje ho najmä intenzívne poľnohospodárstvo, urbanizácia, neudržateľné lesné hospodárstvo a zmeny sladkovodných biotopov. Na biotopy má negatívny vplyv aj znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, ako aj zmena klímy, nadmerné využívanie zvierat, nezákonná ťažba dreva a neudržateľné poľovníctvo a rybolov. Upozornila na to nová správa o stave prírody. Ak sa táto situácia nezačne riešiť, nevyhnutne dôjde k ďalšiemu zhoršovaniu stavu našej biodiverzity, ktorá je životne dôležitá, a ohrozí sa aj zdravie a prosperita ľudí. Členské štáty podávajú správu o stave prírody každých šesť rokov, pričom súčasný cyklus podávania správ je najväčším a najrozsiahlejším zberom údajov o stave prírody v Európe. Správa sa týka všetkých druhov voľne žijúcich vtákov vyskytujúcich sa v EÚ (460 druhov), 233 typov biotopov a takmer 1400 iných voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich zvierat európskeho významu. V správe sa zdôrazňuje, že ak chceme mať reálnu šancu, že sa biodiverzita v Európe začne do roku 2030 obnovovať, ako sa predpokladá v novej stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, musíme konať. V tejto súvislosti bude nevyhnutné, aby sa dôsledne plnili ciele a zámery uvedené nielen v stratégii týkajúcej sa...
Viac info

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb k očkovaniu mladistvých proti ochoreniu COVID-19

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) dnes prijalo technickú správu o očkovaní mladistvých proti COVID-19. V správe sa uvádza súbor kľúčových prvkov, ktoré treba zohľadniť pri zvažovaní očkovania mladistvých. V správe sa zdôrazňuje, že takéto očkovanie by sa malo posudzovať v širšom kontexte stratégie očkovania proti pandémii COVID-19 pre celé obyvateľstvo vrátane jej celkových cieľov, stavu vykonávania a jeho priorít. Podľa správy by sa za prioritu mala považovať vakcinácia dospievajúcich, ktorí sú vystavení vysokému riziku závažného ochorenia COVID-19, rovnako ako v prípade iných vekových skupín. Keďže návrh a vykonávanie stratégií očkovania je vnútroštátnou zodpovednosťou, v správe sa členským štátom, ktoré uvažujú o začatí očkovania pre dospievajúcich, poskytujú úvahy o verejnom zdraví s cieľom podporiť rozhodnutia o podávaní očkovacích látok proti COVID-19 tejto časti populácie. Táto správa nadväzuje na kladné stanovisko Európskej agentúry pre lieky (EMA) k používaniu vakcín BioNTech/Pfizer u ľudí vo veku 12 – 15 rokov.  Je na rozhodnutí členských štátov, či začnú používať očkovaciu látku aj...
Viac info