Výkonná rada na Deň Európy, nedeľu 9. mája, schválila rokovací poriadok, ktorý upravuje zloženie a činnosť pléna Konferencie o budúcnosti Európy.

Ide o súbor pravidiel, na základe ktorých by sa mali priority, nádeje a obavy občanov pretaviť – prostredníctvom platformy, panelov a plenárnych zasadnutí Konferencie – do vykonateľných odporúčaní.

Rodovo vyvážené plénum Konferencie o budúcnosti Európy bude pozostávať zo

·         108 poslancov Európskeho parlamentu,

·         54 zástupcov Rady (dvaja zástupcovia z každého členského štátu)

·         troch členov Európskej komisie,

·         108 rovnocenných zástupcov zo všetkých národných parlamentov krajín EÚ a z občanov,

·         18 zástupcov z Výboru regiónov a z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

·         osem zástupcov sociálnych partnerov

·         osem reprezentantov občianskej spoločnosti.

Zastúpenia občanov – na práci pléna sa zúčastní 108 občanov, ktorí budú diskutovať o občianskych návrhoch vychádzajúcich z panelových diskusií či mnohojazyčnej digitálnej platformy: 80 zástupcov z prostredia európskych panelových diskusií občanov, z ktorých aspoň tretina bude mladšia ako 25 rokov; 27 z národných panelových diskusií občanov alebo podujatí Konferencie (jeden z každého členského štátu) a napokon predsedníčka Európskeho fóra mládeže.

Do diskusií o medzinárodnej úlohe EÚ bude prizvaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pozvaní môžu byť aj zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán.

Konečný výsledok Konferencie bude obsiahnutý v správe spoločného predsedníctva. Trojica inštitúcií by následne mala urýchlene rozhodnúť, ako čo najúčinnejšie – v rámci svojich kompetencií a v súlade so zmluvami EÚ – nadviazať na túto správu konkrétnymi opatreniami.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Digitálna platforma Konferencie o budúcnosti Európy

Otázky a odpovede o viacjazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy

Charta Konferencie o budúcnosti Európy:

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie