Európska komisia (EK) dnes predkladá svoj akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ.

 

Týmto akčným plánom EK reaguje na výzvy, ktoré prináša narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi a stanovuje opatrenia, založené na troch hlavných pilieroch:

1.       podpora slobodných a spravodlivých volieb – EK:

o   navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu(„politická reklama”).

o   zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán.

o   spustí nový operačný mechanizmus, na výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická bezpečnosť volieb.

o   využije prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ programu Kreatívna Európa na podporu angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb.

o   posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.

2.       posilnenie slobody médií – EK:

o   v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti.

o   bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete.

o   predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy,

o   realizuje nový monitora vlastníctva médií

 

3.       boj proti dezinformáciám – EK:

o   navrhuje zlepšenie existujúcich nástrojov na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane novej možnosti ukladať páchateľom sankcie.

o   EK na jar 2021 vydá usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania.

 

Akčný plán  pre európsku demokraciu sa bude vykonávať do roku 2023, potom EK  posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov.

Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.

 

Podrobnosti:

Tlačová správa