Takto môžeme zhodnotiť skutočnosť, keďže uvedené podujatie sa konalo 27.2.2018.

Seminár, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa niesol v priateľskej atmosfére. Podujatie sa začalo o 10.00 hod, no prví prihlásení účastníci prichádzali už o 9.30 hod. , vzhľadom nato, že pricestovali aj zo vzdialenejších slovenských miest – z Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Košíc. Po registrácii sa niektorí občerstvili kávou a usadili sa v centrálnej miestnosti, kde sa seminár začal.

Celé podujatie viedla PhDr. Alena Mičicová, ktorá je manažérkou IC ED Žilina. Na úvod seminára sa prihovoril dekan Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, doc. Ing. Emil Kršák, PhD. , priblížil prítomným zameranie fakulty a možnosti štúdia. Následne, v prvej časti seminára sa predstavili jednotliví pozvaní hostia, ktorí prezentovali svoju organizáciu a jej zameranie a činnosť. Boli to zástupcovia z IUVENTY –Slovenského inštitútu mládeže – Mgr. Art. Adam Laták, Mgr. Mária Kapustová, SAAIC – Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spolupráci – Alena Štefániková, z UNIZA – Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl –Etwinning – prezentujúca PhDr. G. Podolanová.

Po predstavení a oboznámení s činnosťou a prácou týchto organizácií, sme pripravili na spestrenie podujatia krátky kvíz o Európskej únii. Úspešní účastníci dostali od nás drobné suveníry ED Žilina. Po tejto časti akcie bola polhodinová prestávka na občerstvenie a neformálne posedenie v átriu fakulty.Po krátkej oddychovej pauze sa účastníci seminára rozdelili do pripravených miestností, podľa toho, na aký workshop sa prihlásili. Mladí účastníci seminára (prevažne študenti) mali záujem najmä o workshop – pre projekty mládeže vo všetkých akciách programu, kde neformálnym spôsobom prezentovali Erasmus + prezentujúci z IUVENTY, potom diskutovali a podávali informácie podľa záujmu prítomných . V druhom workshope boli účastníci rôznej vekovej kategórie, kde sa predstavili študenti UNIZA, tak slovenskí študenti, ktorí boli na študijných pobytoch cez Erasmus+ v zahraničí, ako aj zahraniční študenti, ktorí sú na UNIZA cez Erasmus+ na študijnom pobyte. Rozprávali o svojich skúsenostiach na študijných pobytoch, hovorili o rôznorodosti kultúr a zvykov v navštívených krajinách.

O tretí workshop mali záujem prevažne pedagógovia a tí , ktorí pripravujú projekty, resp. majú záujem o ich prípravu a podanie. V tomto workshope sa predstavili zástupcovia zo SAAIC, UNIZA-NSS, a tiež manažérka IC ED Žilina, ktorá má bohaté vedomosti a praktické skúsenosti z prípravy projektových zámerov a realizácie projektov. Okrem prezentujúcich hostí, bola prítomná na seminári aj koordinátorka IC ED na Slovensku, zo Zastúpenia EK na Slovensku, Ing. Ľubica Debnárová.


Materiály zo seminára nájdete v Aktivitách


Celé podujatie sa skončilo o 13.00 hod. Touto cestou chceme poďakovať vedeniu FRI UNIZA za poskytnutie priestorov na realizáciu seminára Erasmus+ v nás a okolo nás. Zároveň patrí poďakovanie zamestnancom Univerzitnej knižnice UNIZA, ktorí nám pomohli pri príprave, ako aj samotnej realizácii celej akcie.


Europe Direct Žilina