IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok potrvá od 3. mája do 31. júla. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Test je pre každého dostupný zdarma na novej a vylepšenej stránke ITfitness.sk. Najväčšou novinkou aktuálneho ročníka je test v maďarčine určený pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Príjemným spestrením je súťaž o množstvo atraktívnych cien, ktorá bude žiakov, študentov, ale aj učiteľov a školy motivovať, aby sa do testovania zapojili vo väčšej miere. Testovacie úlohy sú aj tento rok rozdelené do piatich oblastí: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu s 20 otázkami, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pre štúdium na stredných školách. Druhá verzia s 25 otázkami je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

 

„Pandémia nákazy COVID-19 už vyše roka preveruje digitálne zručnosti nás všetkých. V nových podmienkach ,lockdownov´ vedeli lepšie zdolávať všetky prekážky hlavne tí, ktorí sa vedeli prispôsobiť novej situácii aj vďaka lepším e-zručnostiam.  IT Fitness Test je v dnešnej dobe skvelým nástrojom pre všetkých Slovenky a Slovákov na overenie si svojich digitálnych zručností, ktoré si môžu porovnať aj s európskym priemerom. Podľa najnovšieho indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) chýbajú štyrom z desiatich dospelých v EÚ základné digitálne zručnosti. Verím, že práve všetci zapojení do tohtoročného jubilejného ročníka IT Fitness testu ukážu, že ich vedomosti vo všetkých testovaných oblastiach sa neustále zlepšujú. Teší ma tiež, že na ďalšie zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska prispejú v blízkej budúcnosti aj európske investície z plánu obnovy Slovenska, kde sú nemalé finančné prostriedky určené nielen na digitalizáciu, ale aj zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti. Držím všetkým záujemcom o IT Fitness test palce a želám im, aby sa naďalej vo svojich digitálnych zručnostiach zdokonaľovali,” povedal pri príležitosti štartu 10. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie