Od začiatku ruskej agresie EÚ výrazne zvýšila podporu a zmobilizovala približne 4,1 miliardy eur na podporu celkovej hospodárskej, sociálnej a finančnej odolnosti Ukrajiny v podobe makrofinančnej pomoci, rozpočtovej podpory, núdzovej pomoci, krízovej reakcie a humanitárnej pomoci. Zároveň prijala opatrenia vojenskej pomoci prostredníctvom Európskeho mierového nástroja vo výške 1,5 miliardy eur, ktoré sa použijú na úhradu nepeňažnej vojenskej podpory členských štátov pre Ukrajinu. Ďalších 500 miliónov eur sa pripravuje.

V dôsledku vojny Ukrajina prichádza o príjmy z daní, vývozu a ďalších zdrojov. Medzinárodný menový fond odhaduje rozdiel v platobnej bilancii Ukrajiny do júna na približne 14,3 miliardy eur (15 miliárd dolárov).

Ukrajina preto potrebuje významnú krátkodobú finančnú podporu na udržanie základných služieb, riešenie humanitárnych potrieb a vybudovanie najdôležitejšej zničenej infraštruktúry. Komisia plánuje navrhnúť, aby sa Ukrajine v roku 2022 poskytla dodatočná makrofinančná pomoc vo forme úverov do výšky 9 miliárd eur, ktorú doplní podpora od ďalších bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných partnerov vrátane G7. Pomoc by sa vyplácala v tranžách, ktoré by mali vďaka záruke z rozpočtu Únie dlhú dobu splatnosti a výhodné úrokové sadzby.

Obnova Ukrajiny

Celková povojnová obnova Ukrajiny si bude vyžadovať veľké finančné úsilie. Keďže konflikt na Ukrajine neustáva, nie sú známe ani celkové náklady na obnovu krajiny.  Je však dôležité už teraz navrhnúť hlavné stavebné prvky tohto medzinárodného úsilia.  Podpora bude mať strednodobý až dlhodobý charakter.

Úsilie o obnovu bude zastrešovať medzinárodná koordinačná „platforma pre obnovu Ukrajiny”, pod spoločným vedením Komisie zastupujúcej Európsku úniu a ukrajinskej vlády. Platforma bude plniť úlohu strategického riadiaceho orgánu zodpovedného za schválenie plánu obnovy, ktorý vypracovala a vykonáva Ukrajina s podporou administratívnych kapacít a technickou pomocou EÚ. Spájala by podporujúcich partnerov a organizácie vrátane členských štátov EÚ, iných bilaterálnych a multilaterálnych partnerov a medzinárodných finančných inštitúcií. Ukrajinský parlament a Európsky parlament by sa jej zúčastňovali ako pozorovatelia.

Základom pre Európsku úniu a ostatných partnerov pri určovaní prioritných oblastí vybraných na financovanie a konkrétnych projektov by sa stal platformou schválený plán obnovy RebuildUkraine, ktorý by vychádzal z posúdenia potrieb. Platforma by koordinovala zdroje financovania s ich miestom určenia, aby sa optimalizovalo ich využívanie a monitorovala by pokrok vo vykonávaní plánu.

Komisia navrhuje zriadiť nástroj „RebuildUkraine” , cez ktorý sa bude poskytovať kombinácia grantov a pôžičiek. Bol by súčasťou rozpočtu EÚ, čím by sa zabezpečila jeho transparentnosť, zodpovednosť, riadne finančné riadenie a previazanosť s investíciami a reformami. Nadväzoval by na skúsenosti EÚ s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti, ale bol by prispôsobený mimoriadnym výzvam spojeným s obnovou Ukrajiny a jej podporou pri napredovaní do EÚ. Nástroj by mal osobitnú štruktúru riadenia, vďaka ktorej by zaň Ukrajina prebrala plnú zodpovednosť.

Veľký dôraz sa bude klásť na reformy právneho štátu a boj proti korupcii, zatiaľ čo investície – v súlade s politikami a normami EÚ v oblasti klímy, životného prostredia a digitalizácie – pomôžu Ukrajine zosilnieť a získať väčšiu odolnosť voči ničivým následkom ruskej invázie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie: Podpora a obnova Ukrajiny

Informačný prehľad

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie