Zelený plán obnovy Slovenska

radi by sme Vás pozvali na diskusiu na tému ochrany prírody, ktorú spoločne organizujú Zastúpenie EK na Slovensku, Národná implementačná a koordinačná autorita a Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Diskusia sa uskutoční 13. decembra 2021 o 9:00 v hybridnom formáte v priestoroch Zastúpenia (Palisády 29). Podujatie bude live streamované pre širokú verejnosť na FB stránkach Plánu obnovy a odolnosti SR ako aj Zastúpenia EK na SlovenskuMédiá sa môžu zúčastniť fyzicky, prosím kontaktujte nás v prípade záujmu.

 

Popis podujatia:

 

·         Dnes je vďaka záverom z konferencie Glasgow globálny konsenzus na tom, že adaptácia na zmenu klímy je prioritou. Lídri sa dohodli, že budú chrániť lesy, ktoré pomôžu zmierniť jej dopady. Plán obnovy a odolnosti so svojimi navrhovanými opatreniami v oblasti adaptácie na zmenu klímy vzbudzujú intenzívne diskusie. Sú tieto obavy opodstatnené? Ako sa Slovensko systémovo pripravuje na zmenu klímy? Aké príležitosti otvorí ochrana prírody aj pre ľudí v regiónoch? Ako Slovensko reaguje na globálne trendy, ako chce podporiť rozmach biodiverzity a ako sa starať o vodné toky prírode blízkym obhospodarovaním? Slovensko má v konečnom dôsledku možnosť pomôcť občanom s obnovou rodinných domov.

 

·         Podujatie otvorí minister životného prostredia Ján Budaj spolu s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom

 Panel (9:00-10:30):

·         Ladislav Miko, vedúci ZEK v SR

·         Michal Kiča, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR

·         Elena Višnár Malinovská, DG Clima, Európska komisia

·         Michal Wiezik, europoslanec

·         Richard Filčák, SAV, Prognostický ústav SAV

Moderátorka: Irena Jenčová, Euractiv

 

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021

Európska komisia dnes zverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021 a to na štvrtom Európskom samite vzdelávania, ktorý je vlajkovým podujatím Európskeho vzdelávacieho priestoru.

 

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy sa uverejňuje každoročne a je hlavným dokumentom o vzdelávaní a odbornej príprave v Európskej únii. Monitor analyzuje vývoj EÚ a jej členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a podáva správy o pokroku pri dosahovaní spoločných cieľov na úrovni EÚ. V desiatom ročníku hodnotenia sú stredobodom hodnotenia dobré životné podmienky žiakov a učiteľov, ktorých dôležitosť zdôraznila pandémia COVID-19. Monitor poskytuje prehľad aj o tom, ako budú členské štáty využívať „Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti” na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Hlavné body správy Monitora o Slovenskuktorej celé znenie je dostupné pod týmto odkazom, sú:

·         Slovensko podniká významné kroky na zlepšenie výsledkov v oblasti vzdelávania, a to aj prostredníctvom kurikulárnej reformy a opatrení na posilnenie inkluzívnosti a zmiernenie vplyvu pandémie COVID 19. Je potrebné dosiahnuť zlepšenie podmienok pre učiteľov a študentov.

·         Slovensko zaviedlo od septembra 2021 povinné predškolské vzdelávanie pre deti od piatich rokov.

·         Miera dosiahnutého terciárneho vzdelávania sa približuje priemeru EÚ. Prijímajú sa opatrenia na zlepšenie kvality, riadenia a internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania.

·         Slovensko pokračuje v reformách odborného vzdelávania a prípravy (OVP), zatiaľ čo vzdelávanie dospelých si naďalej vyžaduje politickú pozornosť.

 

Kompletný súbor dokumentov týkajúcich sa Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2021 je dostupný v slovenskom jazyku na webovom sídle Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

 

Komisia prišla s návrhom zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich pre digitálne pracovné platformy

Európska komisia dnes navrhla súbor opatrení na zlepšenie pracovných podmienok práce pre platformy a na podporu udržateľného rastu digitálnych pracovných platforiem v EÚ. Nové pravidlá zabezpečia, aby ľudia pracujúci pre digitálne pracovné platformy mohli využívať pracovné práva a sociálne výhody, na ktoré majú nárok. Dostane sa im aj dodatočnej ochrany v súvislosti s používaním algoritmického riadenia (t. j. automatizované systémy, ktoré pri práci podporujú alebo nahrádzajú riadiace funkcie). Spoločným súborom únijných pravidiel sa poskytne väčšia právna istota, vďaka čomu budú digitálne pracovné platformy môcť v plnej miere využívať hospodársky potenciál jednotného trhu a budú mať rovnaké podmienky.

Komisia dnes predložila:

 • oznámenie o prístupe a opatreniach EÚ, ktoré sa týkajú práce pre platformy.
 • návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy.
 • návrh usmernení, ktoré objasňujú uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov a ktoré usilujú o zlepšenie ich pracovných podmienok, patria k nim aj osoby pracujúce prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem.

V súčasnosti prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem pracuje v EÚ viac ako 28 miliónov ľudí. Očakáva sa, že v roku 2025 ich počet dosiahne 43 miliónov. Pri prevažnej väčšine z nich ide o skutočné samostatne zárobkovo činné osoby. Odhaduje sa však, že 5,5 milióna je nesprávne klasifikovaných ako SZČO. V rokoch 2016 až 2020 sa príjmy v platformovom hospodárstve zvýšili takmer päťnásobne (z odhadovaných 3 mld. eur na približne 14 mld. eur).

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: zlepšenie pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Prehľad: zlepšenie pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

 

Komisia vyzýva na pripomienkovanie návrhu usmernení o kolektívnych zmluvách týkajúcich sa pracovných podmienok SZČO bez zamestnancov

Európska komisia vyzýva občanov, podniky, sociálnych partnerov, akademickú obec, orgány štátnej správy a všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k návrhu usmernení o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovných podmienok samostatne zárobkovo činných osôb bez zamestnancov, ktoré poskytujú služby. Návrh usmernení je súčasťou balíka, ktorý zahŕňa aj návrh smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy a oznámenie o plnom využívaní prínosov digitalizácie pre budúcnosť práce.

Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť do 24. februára 2022. Komisia následne posúdi príspevky zainteresovaných strán s cieľom uverejniť konečnú verziu usmernení v 2. štvrťroku 2022. Správa o posúdení vplyvu sa uverejní spolu s konečným znením usmernení. Konečné usmernenia budú pre Komisiu záväzné pri jej následnom výklade a presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Návrh usmernení o kolektívnych zmluvách samostatne zárobkovo činných osôb

 

Nový akčný plán Komisie na podporu sociálneho hospodárstva a tvorbu pracovných miest

Európska komisia dnes predstavila aj akčný plán, ktorý má pomôcť európskemu sociálnemu hospodárstvu prosperovať, využiť jeho hospodársky potenciál a potenciál tvorby pracovných miest, ako aj jeho príspevok k spravodlivej a inkluzívnej obnove a zelenej a digitálnej transformácii. Organizácie sociálneho hospodárstva sú subjekty, ktoré kladú na prvé miesto sociálne a environmentálne účely a opätovne investujú väčšinu svojho zisku späť do organizácie. V Európe pôsobí 2,8 milióna subjektov sociálneho hospodárstva, ktoré zamestnávajú 13,6 milióna ľudí a ponúkajú riešenia kľúčových výziev, ktorým čelíme ako spoločnosť. Silnejšia podpora sociálneho hospodárstva nielenže vytvára pracovné miesta, ale umožňuje organizáciám zvýšiť ich sociálny vplyv v celej EÚ. Dnešný akčný plán sociálneho hospodárstva umožňuje organizáciám sociálneho hospodárstva prosperovať a rásť. Komisia navrhuje konať v 3 oblastiach:

 1. Vytváranie vhodných podmienok na to, aby sociálne hospodárstvo prosperovalo
 1. Otváranie príležitostí pre organizácie sociálneho hospodárstva, aby mohli začať podnikať a rozširovať sa – subjekty sociálneho hospodárstva by mali dostať podporu na rozvoj podnikania, ako aj na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie svojich pracovníkov. Na roky 2021 – 2027 má Komisia za cieľ zvýšiť svoju podporu nad rámec odhadovanej sumy 2,5 miliardy EUR, ktorú vyčlenila na sociálne hospodárstvo v predchádzajúcom období (2014 – 2020). Okrem iných opatrení Komisia v roku 2023 spustí nový portál EÚ pre sociálne hospodárstvo. V roku 2022 spustí aj nové finančné produkty v rámci programu InvestEU a zlepší prístup k financovaniu. V roku 2022 Komisia zriadi aj Európske kompetenčné centrum pre sociálnu inováciu.
 1. Zabezpečenie uznania sociálneho hospodárstva a jeho potenciálu – akčný plán má zviditeľniť sociálne hospodárstvo a zvýšiť uznanie jeho práce a potenciálu. Komisia začne i štúdiu, v rámci ktorej sa budú zbierať kvalitatívne a kvantitatívne údaje, aby sa sociálne hospodárstvo v celej EÚ lepšie pochopilo. Bude tiež organizovať kurzy odbornej prípravy pre verejných činiteľov a realizovať veľa ďalších aktivít.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

Prehľad: Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

Oznámenie: Akčný plán pre sociálne hospodárstvo

 

Zoznam trestných činov EÚ by sa mal podľa Komisie rozšíriť tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti

Európska komisia dnes predložila iniciatívu na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti, ako avizovala predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020.

V súčasnosti neexistuje právny základ, ako kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti na úrovni EÚ. Treba rozšíriť existujúci zoznam trestných činov EÚ, ktorý je uvedený v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Zabezpečili by sa tým minimálne spoločné pravidlá o tom, ako definovať trestné činy a sankcie uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Dnešná iniciatíva je prvým krokom potrebným na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ. Ďalším krokom by bolo schválenie iniciatívy členskými štátmi, aby Komisia mohla predložiť legislatívny návrh. 

Hlavné prvky oznámenia:

 • Cezhraničný rozmer nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti
 • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť trestnej činnosti
 • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť obzvlášť závažnej trestnej činnosti
 • Vývoj v oblasti trestnej činnosti
 • Niet inej cesty ako rozšíriť zoznam trestných činov EÚ- členské štáty EÚ kriminalizujú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v rôznej miere. Jedine rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti dokáže zabezpečiť účinný a komplexný trestnoprávny prístup k týmto javom na úrovni EÚ spolu s dôslednou ochranou obetí takýchto činov.

Počas pandémie sa zvýšila miera nenávisti napríklad voči Rómom, židom, moslimom a osobám ázijského pôvodu alebo voči tým, ktorí sú vnímaní ako osoby takéhoto pôvodu. Zo zdrojov vyplynulo, že 52 % mladých žien a dievčat zažilo online násilie vrátane vyhrážania a sexuálneho obťažovania. Osobám so zdravotným postihnutím zas hrozí väčšie riziko ako ostatným, že sa stanú obeťou obťažovania a násilných trestných činov vrátane činov páchaných z nenávisti. Komisia podporuje snahu členských štátov účinne vykonávať rámcové rozhodnutie prostredníctvom skupiny na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti. Dnešná iniciatíva je súčasťou širšieho súboru opatrení, ktoré EÚ podniká na boj proti nezákonným nenávistným prejavom a násilným extrémistickým ideológiám a terorizmu na internete.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie

Príloha k oznámeniu

Prehľad – ako rozšíriť zoznam trestných činov EÚ: krok za krokom

 

Avízo: Vyhlásenie Európskeho hlavého mesta kultúry, tentokrát na Slovensku

V roku 2026 bude mať Slovensko po druhýkrát možnosť získať titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Ten sa každý rok udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Slovensko bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojené s fínskym mestom Oulu. O titul EHMK 2026 sa uchádzalo osem slovenských miest (Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina). Do finálnej časti súťaže napokon postúpili Nitra, Trenčín a Žilina. Časť medzinárodnej hodnotiacej komisie v týchto dňoch navštívila mestá, ktoré so svojimi projektmi postúpili do finále súťaže. Jedenásťčlenná medzinárodná komisia EHMK 2026 je zložená z expertov a expertiek na oblasť kultúry a umenia z deviatich krajín Európy. Medzi nezávislými odborníkmi a odborníčkami nominovanými európskymi inštitúciami je aj dvojica slovenských porotcov, Ján Sudzina a Jozef Kovalčík, ktorých menovalo Ministerstvo kultúry SR po konzultácii s Európskou komisiou.

 

Po návštevách miest budú nasledovať vo štvrtok 9. decembra a v piatok 10. decembra vypočutia v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR, počas ktorých jednotlivé mestá v abecednom poradí odprezentujú svoje projekty EHMK. Vo štvrtok sa predstavia Nitra a Trenčín a v piatok predpoludním Žilina. Zatiaľ čo niektorí členovia odbornej komisie budú na vypočutí fyzicky prítomní, časť komisie sa k vypočutiu pripojí online z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie. Po skončení vypočutí, v piatok 10. decembra po 16.00 hod., komisia oznámi mesto, ktoré odporučí Ministerstvu kultúry SR ako nositeľa prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Verejnosť a médiá budú môcť sledovať vyhlásenie výsledkov v piatok 10. decembra po 16.00 hod. na webovom sídle MK SR a na Facebookovom profile MK SR.
Podrobnosti:

Tlačová správa

 

V záujme zvýšenia bezpečnosti posilňujeme cezhraničnú policajnú spoluprácu

Komisia dnes navrhuje kódex policajnej spolupráce EÚ s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti presadzovania práva a poskytnúť príslušníkom polície EÚ modernejšie prostriedky na výmenu informácií. Keďže mnoho páchateľov pôsobí cezhranične, polícia v EÚ musí byť schopná rýchlo a efektívne spolupracovať. Kódex policajnej spolupráce, ktorý zahŕňa odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci a nové pravidlá výmeny informácií, pomôže zlepšiť cezhraničné operácie, poskytne jasné stanovené kanály a časové rámce na výmenu informácií a posilní úlohu Europolu. Okrem toho revidované pravidlá o automatizovanej výmene určitých kategórií údajov pomôžu účinnejšie odhaliť spojitosti medzi trestnými činmi v celej EÚ. Pomôže to zaplniť medzery v informáciách, posilniť prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov v EÚ a takisto podporiť všeobecnú bezpečnosť v Európe. Komisia dnes podáva aj správu o celkovom pokroku v rámci Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu. Navrhovanú smernicu o výmene informácií a nariadenie o automatizovanej výmene údajov musia spoločne prijať Európsky parlament a Rada. Návrh odporúčania Rady o operačnej policajnej spolupráci prerokuje Rada a po konzultácii s Európskym parlamentom ho môže prijať. Odporúčanie by potom slúžilo ako základ pre všetky členské štáty na aktualizovanie existujúcich vnútroštátnych alebo dvojstranných dohôd.

Medzi navrhované opatrenia patrí:

 • Odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci obsahujúce spoločné normy pre spoluprácu medzi príslušníkmi polície, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej hliadkovej činnosti a pôsobia na území iného členského štátu.
 • Nové pravidlá na výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov: Príslušníci polície v jednom členskom štáte by mali mať prístup k tým istým informáciám za rovnakých podmienok, ako majú ich kolegovia v inom členskom štáte. Členské štáty by mali zriadiť jednotné kontaktné miesto, ktoré by fungovalo nepretržite, malo by primerané personálne obsadenie a slúžilo by na výmenu informácií s ostatnými krajinami EÚ.
 • Revidované pravidlá automatizovanej výmeny údajov na účely policajnej spolupráce v prümskom rámci s cieľom zlepšiť, uľahčiť a urýchliť výmenu údajov a pomôcť identifikovať páchateľov trestnej činnosti.

Podrobnosti:

Tlačová správa

OZNAM: Kódex policajnej spolupráce: Otázky a odpovede

Prehľad: Posilnenie policajnej spolupráce v celej Európe

 

EÚ posilňuje ochranu proti hospodárskemu nátlaku

Európska komisia dnes navrhla nový nástroj, ktorý chce využívať proti hospodárskemu nátlaku zo strany tretích krajín. EÚ a jej členské štáty sa v posledných rokoch stávajú cieľom úmyselného hospodárskeho tlaku a tento právny nástroj je odpoveďou. Posilňuje existujúci súbor nástrojov EÚ a zlepšuje obranu EÚ na globálnej scéne. Nástroj má odrádzať krajiny od toho, aby obmedzovali obchod či investície alebo sa vyhrážali ich obmedzením s cieľom dosiahnuť zmenu politiky v EÚ v takých oblastiach, ako sú zmena klímy, zdaňovanie alebo bezpečnosť potravín. Nástroj proti nátlaku je navrhnutý tak, aby prvým krokom bolo zmiernenie napätia a snaha o ukončenie konkrétnych nátlakových opatrení prostredníctvom dialógu. Akékoľvek protiopatrenia zo strany EÚ by sa prijali len ako posledná možnosť, ak sa ukáže, že neexistuje iný spôsob riešenia hospodárskeho zastrašovania, ktoré môže mať mnoho podôb. Niektoré krajiny napríklad proti EÚ používajú výslovný nátlak a nástroje na ochranu obchodu, ďalšie krajiny vykonávajú selektívne hraničné kontroly alebo kontroly bezpečnosti potravín pri tovare z konkrétnej krajiny EÚ alebo bojkotujú tovar určitého pôvodu. Cieľom je zachovať legitímne právo EÚ a členských štátov voliť si svoju politiku a prijímať politické rozhodnutia a zároveň zabrániť závažnému zasahovaniu do zvrchovanosti EÚ alebo jej členských štátov. Návrh teraz musia prerokovať a schváliť Európsky parlament a Rada Európskej únie. Bude sa posudzovať v rámci riadneho legislatívneho postupu, takže Parlament a Rada vypracujú svoje pozície a následne budú spolu rokovať v rámci trialógu za asistencie Komisie. V nasledujúcich dvoch mesiacoch môžu zainteresované strany a občania poskytnúť ďalšiu spätnú väzbu a Komisia o nej bude informovať Radu a Parlament.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede

Návrh Komisie na nástroj proti nátlaku
Vysvetlenie postupu v prípade nástroja proti nátlaku

 

Vysielanie odovzdávania ocenení Roma Spirit 2021 už v stredu 8. decembra
Roma Spirit 2021, večer plný príjemnej zábavy, hudobných premiér a inšpiratívnych ľudí, odvysiela už 8. decembra o 20:00h RTVS na Dvojke. Galavečer oceňovania si budú môcť diváci pozrieť aj online. Kto z dvadsaťjeden finalistov 13. ročníka nakoniec získa ocenenie? Diváci sa môžu tešiť na televízne premiéry a hudobné zážitky v podaní Cimbal súboru Eugena Vizváryho ml., detského speváckeho zboru Ďevjatkakere čhave, ukážky pôvodného rómskeho muzikálu Čhaj, herca a muzikanta Dana Heribana, či vystúpenia speváčok Eriky Rein a Simi Magušinovej. Úlohy moderátorov sa zhostili, riaditeľka ACEC a producentka Roma Spirit Magdaléna Rothová a odborník na sociálnu inklúziu Stano Daniel. Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. Víťazov 13. ročníka ocenenia Roma Spirit vybrala medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka z 21 finalistov. Tlačovú správu nájdete v prílohe mailu.

 

Nové pravidlá sadzieb DPH dávajú členským štátom väčšiu flexibilitu a zároveň podporujú priority EÚ

Komisia víta dnešnú dohodu ministrov financií EÚ o aktualizácii súčasných pravidiel, ktorými sa upravujú sadzby dane z pridanej hodnoty na tovar a služby. Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť vlády flexibilnejšie uplatňovať dostupné sadzby. Zároveň sa nimi zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi EÚ. Aktualizované právne predpisy zároveň zosúladia pravidlá DPH so spoločnými prioritami EÚ, akými je boj proti zmene klímy, podpora digitalizácie a ochrana verejného zdravia. Toto konečné znenie sa teraz musí konzultovať s Európskym parlamentom.

 

Vďake dnešnej dohode budú pravidlá EÚ v oblasti DPH plne v súlade so spoločnými politickými prioritami EÚ. Dnes oznámené predpisy riešia uvedenú problematiku tak, že: 

 • sa aktualizuje zoznam tovarov a služieb (príloha III k smernici o DPH), na ktoré môžu všetky členské štáty uplatňovať znížené sadzby DPH. Do zoznamu sa doplnia nové výrobky a služby, ktoré slúžia na ochranu verejného zdravia, sú priaznivé pre životné prostredie a podporujú digitálnu transformáciu. Keď pravidlá nadobudnú účinnosť, členské štáty budú môcť po prvýkrát oslobodiť od DPH aj určitý tovar a služby zo zoznamu považované za základné potreby,
 • do roku 2030 sa odstráni možnosť členských štátov uplatňovať znížené sadzby a oslobodenie od dane na tovar a služby, ktoré sa považujú za škodlivé pre životné prostredie a poškodzujúce klimatické ciele EÚ,
 • výnimky a oslobodenia od dane pre určitý tovar a služby, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú z historických dôvodov v niektorých členských štátoch, sa sprístupnia všetkým krajinám, v snahe zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže. Existujúce výnimky, ktoré nie sú odôvodnené cieľmi verejnej politiky a neslúžia na podporu cieľov EÚ v oblasti boja proti zmene klímy, sa však budú musieť do roku 2032 ukončiť.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede

 

Pozvánka na tlačový brífing EMA o najnovšom vývoji v súvislosti s pandémiou COVID-19
Európska agentúra pre lieky (EMA) organizuje pravidelné tlačové brífingy s cieľom informovať verejnosť o svojej najnovšej činnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19.  Najbližší tlačový brífing Európskej agentúry pre lieky sa uskutoční už tento štvrtok 9. decembra o 16:00 hod. (SEČ). Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke. Tlačový brífing bude vysielaný naživo cez Europe by Satellite a možno ho sledovať i na YouTube kanáli Európskej agentúry pre lieky. Zábery z tlačového brífingu môžu byť použité bezplatne v súlade s autorskými právami.  Na získanie možnosti klásť otázky počas týchto brífingov je potrebné byť akreditovaní agentúrou EMA. Na získanie akreditácie je potrebné poslať kópiu svojho tlačového preukazu a listu od editora potvrdzujúceho príslušnosť na adresu press@ema.europa.eu. Po akreditácii budú automaticky zasielané pozvánky aj na nasledujúce tlačové brífingy agentúry EMA.

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie