Nové pravidlá, ktorými sa v EÚ zlepší bezpečnosť cestnej premávky a povolia plne autonómne vozidlá

Dnes sa začína uplatňovať nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel, ktoré zavádza celý rad povinných pomocných systémov vodiča na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a stanovuje právny rámec pre schvaľovanie aizovaných a plne autonómnych vozidiel v EÚ. Nové bezpečnostné opatrenia pomôžu lepšie chrániť cestujúcich, chodcov a cyklistov v celej EÚ, pričom sa očakáva, že do roku 2038 sa zachráni viac ako 25 000 životov a predíde sa najmenej 140 000 vážnym zraneniam.

 

Oddnes platné opatrenia:

• pre všetky cestné vozidlá (t. j. osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy): systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, senzory alebo kamery na cúvanie, systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, zariadenia na záznam údajov o udalostiach, ako aj signál núdzového zastavenia,

• pre osobné vozidlá a dodávky: ďalšie funkcie, ako sú systémy udržiavania v jazdnom pruhu a aizovaného brzdenia,

• pre autobusy a nákladné vozidlá: technológie na lepšie rozpoznávanie možných mŕtvych uhlov, výstrahy na predchádzanie zrážkam s chodcami alebo cyklistami a systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

Pravidlá sa od dnešného uplatňujú najskôr na nové typy vozidiel a od 7. júla 2024 sa začnú uplatňovať na všetky nové vozidlá. Niektoré nové opatrenia sa do roku 2029 rozšíria na ďalšie druhy cestných vozidiel.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Verejná konzultácia o pravidlách technického stavu vozidiel

Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu o revízii pravidiel týkajúcich sa technického stavu vozidiel v EÚ. Kontroly technického stavu vozidiel sú nevyhnutné pre bezpečnosť cestnej premávky, ako aj pre zachovanie environmentálnych vlastností vozidla počas jeho životnosti. Výsledky verejnej konzultácie budú podkladom pre revíziu pravidiel EÚ týkajúcich sa technického stavu vrátane pravidiel týkajúcich sa pravidelnej kontroly technického stavu, cestných kontrol úžitkových vozidiel a evidencie dokladov o vozidlách. Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje názory na vplyv súčasného právneho rámca, ako aj na možné politické opatrenia, ktoré by sa mohli prijať, a na ich možný vplyv. V stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu prijatej v decembri 2020 sa zdôraznil záväzok EÚ zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a dosiahnuť cieľ nulovej úmrtnosti na cestách do roku 2050. V tejto súvislosti sa v stratégii požadovali aj úpravy legislatívneho rámca týkajúceho sa technického stavu vozidiel. Konzultácia je otvorená do 28. septembra 2022.

Podrobnosti:

Viac informácií

 

Komisia predstavuje nový európsky inovačný program, ktorý má raziť cestu novej vlne inovácií
Komisia prijala nový európsky inovačný program, ktorého cieľom je dostať Európu na čelo novej vlny špičkových technologických inovácií a startupov. Pomôže tak Európe vyvíjať a uvádzať na trh nové technológie, ktoré pomôžu pri riešení najnaliehavejších spoločenských výziev. Cieľom nového európskeho inovačného programu je urobiť z Európy celosvetovo popredného aktéra v oblasti inovácií. Špičkové technologické inovácie posilnia vedúce postavenie Európy v oblasti technológií a pomôžu nájsť inovačné riešenia naliehavých spoločenských problémov, akými sú zmena klímy a kybernetické hrozby. Z týchto inovácií budú profitovať všetky odvetvia od energie z obnoviteľných zdrojov, cez poľnohospodárske technológie, stavebníctvo až po mobilitu a zdravie, v dôsledku čoho sa bude riešiť otázka potravinovej bezpečnosti, zníži sa energetická závislosť, občania budú zdravší a naše hospodárstva budú konkurencieschopnejšie. Závažné dôsledky ruskej vojenskej agresie dodali týmto otázkam ešte väčšiu naliehavosť a podnietili k strategickým zmenám politiky s cieľom zabezpečiť prosperitu a bezpečnosť EÚ. V novom európskom inovačnom programe je stanovených 25 cielených opatrení v rámci piatich hlavných iniciatív.

 

Nový inovačný program bude stavať na podnikateľskom zmýšľaní Európanov, vedeckej excelentnosti, sile jednotného trhu a demokratických spoločností, a bude:

·       zlepšovať prístup k financovaniu európskych startupov a rozširujúcich sa podnikov, napríklad mobilizáciou nevyužitých zdrojov súkromného kapitálu a zjednodušením pravidiel kótovania;

·       zlepšovať podmienky, aby mali inovátori väčší priestor na experimentovanie s novými nápadmi v experimentálnom regulačnom prostredí;

·       pomáhať pri tvorbe „regionálnych inovačných údolí”, čím sa posilní a zlepší prepojenie aktérov v oblasti inovácií v celej Európe, a to aj v zaostávajúcich regiónoch;

·       lákať a udržiavať talenty v Európe, napríklad školením 1 milióna talentov v oblasti špičkových technológií, posilnením podpory pre ženy inovátorky a inováciou akciových opcií pre zamestnancov startupov;

·       zlepšovať politický rámec použitím zrozumiteľnejšej terminológie, ukazovateľov a dátových súborov, ako aj poskytovaním politickej podpory pre členské štáty.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Nový európsky inovačný program
Prehľad
Videoprezentácia

 

Komisia víta prijatie nového únijného súboru pravidiel digitálnych služieb na pôde Európskeho parlamentu

Komisia víta skutočnosť, že Európsky parlament prijal akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch, ktoré navrhla v decembri 2020. Legislatívny balík o digitálnych službách obsahuje prvý rozsiahly súbor pravidiel pre online platformy, od ktorých v našom každodennom živote závisíme. Tieto nové pravidlá sa budú uplatňovať v celej EÚ a pomôžu vytvoriť bezpečnejší, viac otvorený digitálny priestor založený na dodržiavaní základných práv. Európsky parlament prijal balík o digitálnych službách v prvom čítaní po politickej dohode, ku ktorej dospeli spoluzákonodarcovia: 24. marca tohto roku pri akte o digitálnych trhoch a 23. apríla pri akte o digitálnych službách. Zodpovednosť za presadzovanie týchto nových pravidiel pri najväčších online platformách pôsobiacich v EÚ má Komisia. Teraz robí všetky potrebné kroky na to, aby sa mohla zhostiť svojej úlohy, keď pravidlá nadobudnú účinnosť. Po tom, ako Európsky parlament balík o digitálnych službách v prvom čítaní prijal, musia teraz oba texty formálne prijať členské štáty (Rada Európskej únie). Po ich podpísaní sa akt o digitálnych službách aj akt o digitálnych trhoch uverejnia v Úradnom vestníku. Oba nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku, teda na jeseň tohto roku.

Podrobnosti:
Tlačová správa

 

 

Cesta k úspechu v škole: konkrétne opatrenia na zlepšenie výsledkov vzdelávania
Komisia dnes uverejnila návrh odporúčania Rady týkajúci sa iniciatívy Cesta k úspechu v škole, v ktorom načrtla súbor konkrétnych politických opatrení na riešenie predčasného ukončovania školskej dochádzky a slabých výsledkov 15-ročných žiakov v oblasti základných zručností (čítanie, matematika a prírodné vedy), a to predovšetkým u žiakov zo znevýhodneného prostredia. Tieto opatrenia riešia potreby žiakov, učiteľov a školiteľov, škôl a vzdelávacích systémov. Patria medzi ne monitorovanie, prevencia, intervencia a kompenzácia, najvýraznejšie sa však zameriavajú na prevenciu a včasnú intervenciu. V návrhu sa takisto vyzýva, aby sa väčšia pozornosť venovala dobrým školským podmienkam, pretože práve tie majú výrazný vplyv na výsledky vzdelávania a sú kľúčovým prvkom úspechu v škole.

Komisia bude podporovať vykonávanie odporúčania formou vzdelávania a výmen medzi členskými štátmi, partnermi a partnerskými krajinami. Špecializovaná expertná skupina zriadená ako súčasť európskeho vzdelávacieho priestoru sa zameria na dobré podmienky, duševné zdravie a ich propagáciu na školách. Komisia bude podporovať príležitosti na profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov a iných partnerov prostredníctvom projektov a výmen zamestnancov v rámci programu Erasmus+, ako aj prostredníctvom učiteľských akadémií programu Erasmus+ a online platforiem EÚ vrátane novej platformy európskeho školského vzdelávania a eTwinning. EÚ a členské štáty sa vyzývajú, aby na investície do infraštruktúry, odbornej prípravy, nástrojov a zdrojov na lepšiu inklúziu, zvýšenie rovnosti a dobrých podmienok na vzdelávanie využívali vnútroštátne fondy a fondy EÚ, a to najmä Erasmus+Mechanizmus na podporu obnovy a odolnostiEurópsky sociálny fond+, Európsky fond regionálneho rozvojaNástroj technickej podporyFond pre migráciu a integráciuNávrh Komisie sa najskôr prerokuje v členských štátoch a potom ho schvália ministri školstva EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Ukrajina: Komisia ruší clo a DPH na dovoz životne dôležitého tovaru pre Ukrajincov

Európska komisia dnes prijala rozhodnutie, vďaka ktorému budú môcť členské štáty dočasne oslobodiť od cla a DPH dovoz potravín, prikrývok, stanov, elektrických generátorov a iných životne dôležitých zariadení z tretích krajín určených pre vojnou postihnutých Ukrajincov. O toto opatrenie požiadali členské štáty a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 24. februára 2022 a do 31. decembra 2022. Odhaduje sa, že po nevyprovokovanej a neopodstatnenej invázii Ruska na Ukrajinu bolo vysídlených viac ako 14 miliónov ľudí, t. j. 30 % ukrajinského obyvateľstva. Viac ako 6,2 miliónov Ukrajincov vycestovalo do EÚ a takmer 8 miliónov muselo utiecť z domova, ale zostalo na Ukrajine. Pod veľký tlak sa tak dostali aj členské štáty, ktoré musia poskytovať humanitárnu pomoc veľkému počtu osôb na úteku pred vojnou a zároveň podporovať vnútorne vysídlených Ukrajincov ohrozených hladom a chorobami.

 

Oslobodenie od cla a DPH sa vzťahuje na tovar, ktorý dovážajú:

• štátne organizácie (verejné orgány a verejnoprávne subjekty vrátane nemocníc, vládnych organizácií, regionálnych vlád, obcí/miest atď.)

• charitatívne alebo dobročinné organizácie schválené príslušnými orgánmi členských štátov.

Podrobnosti:
Tlačová správa

 

Politická dohoda o nariadení o zahraničných subvenciách narúšajúcich hospodársku súťaž

Komisia víta dnešnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o nariadení o zahraničných subvenciách. Toto nariadenie je dôležitým doplnkom súboru nástrojov, ktoré EÚ má na riešenie narušení spôsobených zahraničnými subvenciami a zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky spoločnosti na jej jednotnom trhu. Nariadením o zahraničných subvenciách, ktoré pokrýva koncentrácie, verejné obstarávania a všetky ostatné trhové situácie, sa odstráni regulačná medzera na jednotnom trhu. Pre absenciu pravidiel boli doposiaľ subvencie od vlád krajín mimo EÚ do veľkej miery nekontrolované, hoci subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnej kontrole. Nariadenie o zahraničných subvenciách dopĺňa medzinárodné úsilie EÚ o modernizáciu pravidiel subvencovania vo Svetovej obchodnej organizácii. V rámci nariadenia bude mať Komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky verejných orgánov krajiny mimo EÚ, z ktorých majú prospech spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť v EÚ, aby mohla napraviť ich rušivé vplyvy. Komisia bude mať na to tri nové nástroje – dva notifikačné a jeden v podobe všeobecného prešetrovania trhu. Nariadenie nadobudne účinnosť po jeho formálnom prijatí Radou a Parlamentom a uverejnení v úradnom vestníku. Priamo uplatniteľným v celej EÚ sa stane 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti. Oznamovacie povinnosti sa začnú uplatňovať 9 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie