Sociálna Európa: transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky pre pracujúcich v EÚ

Členským štátom EÚ dnes vypršala lehota na transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach do vnútroštátneho práva. Smernica dáva 182 miliónom pracujúcim v EÚ viac pracovných práv a ochrany tak, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam. Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť pracujúci lepšie poznať svoje pracovné podmienky, ako sú napríklad náplň práce a pracovný čas. Rovnako budú mať právo na včasné a podrobnejšie informácie o základných aspektoch svojej práce, ako sú miesto výkonu práce a plat. Ide o dôležitý krok smerom k silnej sociálnej Európe, ktorý tak prináša ľuďom v celej EÚ konkrétne výhody z Európskeho piliera sociálnych práv. Dnes mali členské štáty posledný deň na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia teraz posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených jednotlivými členskými štátmi a v prípade potreby podnikne náležité kroky.

Pracovné práva a ochrana sa rozširujú a aktualizujú tak, aby odrážali nový svet práce. Na základe smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach budú mať pracujúci v EÚ právo:

  • byť podrobnejšie, včas a písomne informovaní o základných aspektoch svojho zamestnania;
  • na obmedzenie dĺžky skúšobnej lehoty pri nástupe do zamestnania na šesť mesiacov;
  • prijať ďalšiu prácu od iného zamestnávateľa; akékoľvek obmedzenie tohto práva sa musí objektívne zdôvodniť;
  • byť v primeranom časovom predstihu informovaní o povahe vyžadovanej práce, najmä ak ide o pracujúcich s nepredvídateľným pracovným časom a v prípade práce na vyžiadanie;
  • na účinné opatrenia, ktoré zabránia zneužívaniu pracovných zmlúv s nestanoveným pracovným časom;
  • dostať písomnú odpoveď na žiadosť o preradenie na inú, bezpečnejšiu pracovnú pozíciu;
  • absolvovať bezplatné zaškolenie na dané pracovné miesto, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ

Webová stránka s otázkami a odpoveďami v súvislosti s transparentnými a predvídateľnými pracovnými podmienkami

Webové stránky Európskeho piliera sociálnych práv

Najnovšie informácie o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv

 

 

Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) podpísal zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcíny proti chrípke

Európska komisia dnes prostredníctvom Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie podpísala s farmaceutickou spoločnosťou GSK rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcíny Adjupanrix proti pandemickej chrípke. Na zmluve sa zúčastňuje 12 členských štátov a ďalšie krajiny zapojené do spoločného obstarávania, na základe ktorého môžu v prípade potreby (v prípade pandémie chrípky) nakúpiť až 85 000 000 dávok vakcíny. Pandemická chrípka môže byť celosvetovou epidémiou spôsobenou novým chrípkovým kmeňom, voči ktorému má ľudská populácia len malú alebo žiadnu imunitu. Hoci je ťažké pandémiu chrípky predpovedať, je dôležité byť pripravení.
Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Dnes vstupujú do platnosti nové práva na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v EÚ

Od dnešného dňa musia všetky členské štáty uplatňovať celoeurópske pravidlá na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktoré boli prijaté v roku 2019. V týchto pravidlách sa stanovujú minimálne normy pre otcovskú, rodičovskú a opatrovateľskú dovolenku a stanovujú sa ďalšie práva, ako je právo požiadať o flexibilný pracovný režim, ktoré ľuďom pomôžu rozvíjať ich kariéru a rodinný život bez toho, aby museli ktorékoľvek obetovať. Tieto práva, ktoré dopĺňajú existujúce práva na materskú dovolenku, sa dosiahli v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a sú kľúčovým míľnikom na ceste k budovaniu Únie rovnosti. Členské štáty sú povinné transponovať smernicu do vnútroštátneho práva do dnešného dňa. V ďalšom kroku Komisia posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených každým členským štátom a v prípade potreby prijme opatrenia.

Smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom má za cieľ zvýšiť (i) účasť žien na trhu práce a (ii) čerpanie dovolenky z rodinných dôvodov. Celkovo je miera zamestnanosti žien v EÚ o 10,8 percentuálneho bodu nižšia ako zamestnanosť mužov. Okrem toho len 68 % žien s opatrovateľskými povinnosťami pracuje v porovnaní s 81 % mužov s rovnakými povinnosťami. Smernica umožňuje pracovníkom odísť, aby sa mohli starať o príbuzných, ktorí potrebujú podporu, a celkovo znamená, že rodičia a opatrovatelia budú schopní zosúladiť pracovný a súkromný život.

·         Otcovská dovolenka: Pracujúci otcovia majú nárok na najmenej 10 pracovných dní otcovskej dovolenky približne v čase narodenia dieťaťa. Otcovská dovolenka musí byť kompenzovaná aspoň vo výške nemocenského;

·         Rodičovská dovolenka: Každý rodič má nárok na minimálne štyri mesiace rodičovskej dovolenky, z toho dva mesiace sú platené a neprenosné. Rodičia môžu požiadať o čerpanie dovolenky flexibilnou formou, buď na plný úväzok, na čiastočný úväzok alebo na segmenty;

·         Opatrovateľská dovolenka: Všetci pracovníci, ktorí poskytujú osobnú starostlivosť alebo podporu príbuznému alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, majú právo na najmenej päť pracovných dní opatrovateľskej dovolenky ročne;

·         Flexibilné pracovné podmienky: Všetci pracujúci rodičia s deťmi do veku najmenej osem rokov a všetci opatrovatelia majú právo požiadať o skrátený pracovný čas, flexibilný pracovný čas a flexibilitu v mieste výkonu práce.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Informačný prehľad

Webová stránka

 

Zdravotná únia: Komisia podpísala zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcín proti ochoreniu COVID-19 s firmou HIPRA

Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie HERA podpísal rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní so spoločnosťou HIPRA HUMAN HEALTH na dodávku vakcín na báze proteínu proti ochoreniu COVID-19. Na tomto spoločnom obstarávaní, v rámci ktorého sa môže nakúpiť až 250 miliónov dávok, sa zúčastňuje 14 členských štátov a krajín. Keďže počet prípadov je v Európe opäť na vzostupe, táto dohoda umožní zúčastneným krajinám rýchly prístup k vakcíne HIPRA hneď, ako dostane pozitívne hodnotenie od Európskej agentúry pre lieky. Európska agentúra pre lieky (EMA) v súčasnosti realizuje priebežné hodnotenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy HIPRA. Ak vakcína dostane povolenie na uvedenie na trh, zúčastnené krajiny si ju budú môcť kúpiť prostredníctvom platnej rámcovej zmluvy.
Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy
Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu o vypracovaní možného právneho predpisu o zdraví pôdy. Cieľom návrhu je špecifikovať podmienky na zabezpečenie zdravej pôdy, určiť možnosti monitorovania pôdy a stanoviť pravidlá prispievajúce k udržateľnému využívaniu pôdy a jej obnove. Konzultácia bude otvorená do 24. októbra 2022.

 

Ako súčasť Európskej zelenej dohody avizovala stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 aktualizáciu tematickej stratégie EÚ na ochranu pôdy z roku 2006 zameranú na komplexné riešenie degradácie pôdy a krajiny i plnenie záväzkov EÚ a medzinárodných záväzkov týkajúcich sa neutrality degradácie pôdy. Nová stratégia EÚ v oblasti pôdy do roku 2030 bola prijatá v roku 2021 a obsahuje víziu, aby bola všetka pôda v zdravom stave do roku 2050 a dosiahnuť, aby sa ochrana, udržateľné využívanie a obnova pôdy stali normou. Navrhuje sa v nej kombinácia dobrovoľných a legislatívnych opatrení a oznamuje sa, že Komisia do roku 2023 predloží nový legislatívny návrh týkajúci sa zdravia pôdy, ktorý má pomôcť dosiahnuť víziu a ciele stratégie. Návrh právneho predpisu o zdraví pôdy je odpoveďou na výzvy Európskeho parlamentu a Európskeho výboru regiónov vypracovať komplexný právny rámec EÚ na ochranu pôdy a poskytnúť tomuto hodnotnému prírodnému zdroju rovnakú úroveň ochrany, akú majú voda a vzduch. Právny predpis o zdraví pôdy bude doplnkom legislatívneho návrhu týkajúceho sa cieľov EÚ pri obnove degradovaných ekosystémov, predovšetkým tých, ktoré majú najväčší potenciál na zachytávanie a ukladanie uhlíka a na predchádzanie prírodným katastrofám a obmedzovanie ich vplyvu.

Podrobnosti:

Viac informácií

 

Nedostatok vody: Komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

Komisia dnes zverejnila usmernenia, ktoré majú pomôcť vnútroštátnym orgánom a podnikom uplatňovať pravidlá EÚ o bezpečnom opätovnom využívaní vyčistenej komunálnej odpadovej vody na poľnohospodárske zavlažovanie. Kedže Európa čoraz viac trpí suchom, opätovné využívanie vody sa stáva kľúčovým na zabezpečenie dodatočného bezpečného a predvídateľného zdroja vody a zároveň znižuje tlak na vodné hospodárstvo a pomáha EÚ prispôsobiť sa zmene klímy. Nariadenie o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody, platné od júna 2023, stanovuje minimálne požiadavky na kvalitu vody, riadenie rizík a monitorovanie s cieľom zaistiť bezpečné opätovné používanie vody. To by umožnilo zmierniť tlak na využívanie povrchovej a podzemnej vody, ako aj podporiť  efektívnejšie hospodárenie s vodou v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.  Podobne aj nedávny návrh Komisie na revíziu smernice o priemyselných emisiách podporuje efektívnejšie využívanie vody vo všetkých priemyselných procesoch vrátane opätovného využívania vody. Pripravovaný návrh Komisie, v ktorom sa vyzýva na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, sa zameria aj na uľahčenie opätovného využívania vody.

Podrobnosti:
Viac informácií

 

 

Nástroj pre oznamovateľov, ktorí zaznamenali porušovanie sankcií EÚ voči Rusku a Bielorusku

Nástroj EÚ pre oznamovateľov porušovania sankcií chráni totožnosť oznamovateľa a umožňuje mu anonymne sa na obrátiť na Európsku komisiu s cieľom nahlásiť porušenia sankcií EÚ. V súčasnosti je nástroj dostupný len v angličtine, no správu, ktorá je súčasťou nahlásenia je možné podať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Pre účinnosť sankcií je ich riadne vykonávanie nevyhnutné. Práve výmena informácii z prvej ruky môže pomôcť pri odhaľovaní porušovania sankcií, vrátane vyhýbania sa alebo obchádzania sankcií. Tým, že oznamovateľ dobrovoľne poskytne informácie, môže prispieť k vyšetrovaniu takýchto praktík a zabezpečiť dodržiavanie sankcií v EÚ.

Podrobnosti:

Viac informácií

 

Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému vo výške 30 mil. EUR na podporu intermodálnej nákladnej dopravy

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 30 miliónov EUR na podporu prechodu nákladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú cestnú, železničnú a vodnú dopravu. Schéma bude financovaná prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v nadväznosti na kladné posúdenie slovenského Plánu obnovy a odolnosti Komisiou a jeho prijatie Radou. Schéma bude trvať do 31. decembra 2027. Účelom schémy je podporiť rozvoj nových trás pre kombinovanú nákladnú dopravu a nákup nových intermodálnych dopravných jednotiek. V rámci schémy bude mať podpora formu priamych grantov pre spoločnosti pôsobiace v sektore železničnej nákladnej dopravy na Slovensku. Pomoc sa bude vzťahovať na 49 % oprávnených nákladov v prípade podpory využívania nových trás a 30 % oprávnených nákladov v prípade podpory intermodálnych dopravných jednotiek.

 

Komisia posúdila opatrenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, najmä podľa článku 93 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o koordinácii dopravy. Komisia zistila, že schéma je potrebná a primeraná na podporu koordinácie dopravy a prispieva k rozvoju udržateľnejšej nákladnej dopravy s cieľom znížiť negatívny vplyv cestnej dopravy na životné prostredie. Opatrenie bude preto prospešné tak pre životné prostredie, ako aj pre mobilitu. Komisia okrem toho zistila, že pomoc bude mať „stimulačný účinok”, keďže príjemcovia by v prípade neexistencie verejnej podpory neuskutočnili investície. Komisia preto dospela k záveru, že opatrenie prispeje ku koordinácii dopravy a uľahčí presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu v súlade s cieľmi Stratégie EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu a Európskej zelenej dohody bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Komisia prioritne posudzuje opatrenia zahŕňajúce štátnu pomoc uvedené v národných plánoch obnovy a poskytla usmernenia a podporu členským štátom v prípravných fázach národných plánov s cieľom uľahčiť rýchle zavedenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

 

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom veci SA.64465 registri štátnej pomoci na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž.

 

Komisia víta medzinárodné odsúdenie Ruska za porušovanie pravidiel v oblasti letectva a sankcií EÚ

Európska komisia víta rozhodnutie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) – agentúry OSN zodpovednej za reguláciu leteckej dopravy vyzvať Ruskú federáciu, aby okamžite prestala porušovať medzinárodné pravidlá v oblasti letectva v záujme zachovania bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany civilného letectva. V rozhodnutí agentúry ICAO sa odkazuje na narušenie zvrchovaného vzdušného priestoru Ukrajiny v kontexte ruskej vojenskej agresie a na úmyselné a pokračujúce porušovanie viacerých bezpečnostných požiadaviek, čím sa ruská vláda snaží obchádzať sankcie EÚ. Medzi tieto opatrenia patrí nelegálna dvojitá registrácia lietadiel, ktoré boli odcudzené lízingovým spoločnostiam, v Rusku a povolenie ruským leteckým spoločnostiam prevádzkovať tieto lietadlá na medzinárodných trasách bez platného osvedčenia o letovej spôsobilosti, ktoré je nevyhnutným bezpečnostným osvedčením. Organizácia ICAO včera informovala svojich 193 členských štátov o flagrantnom nerešpektovaní kľúčových právnych predpisov v oblasti medzinárodného letectva zo strany Ruska a túto otázku predloží na svojom najbližšom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční od 27. septembra do 7. októbra 2022.

Podrobnosti:

Tlačová správa

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie