V pondelok, 28. februára sa začína 23. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ (TSK). Tak ako to platilo po minulé roky, tak aj tento rok je naše centrum Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA súčasťou program. 

Odborné prednášky na tému ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MY

Pozývame Vás na odborné prednášky o životnom prostredí.

greenUNIZA – VÝSKUM VEGETAČNÝCH KONŠTRUKCIÍ

11:00 – Odborná prednáška, Stavebná fakulta

Prednášajúci: Ing. Peter Juráš, PhD.

Urbanizované prostredie s množstvom spevnených plôch a hustou zástavbou spôsobuje zvýšenie teploty najmä v nočných hodinách, keď dochádza k spätnému sálaniu tepla z akumulovaného týmito plochami. Z tohto dôvodu je snaha obmedziť tieto plochy, resp. im nájsť ďalšie využitie. Zakomponovanie prírodnej zelene v čo najväčšej miere je možné aj na samotných budovách, aby sa eliminovali nepriaznivé účinky ich absencie. Vhodnou formou aplikácie prírodnej zelene v stavbách je použitie vegetačných striech a vegetačných fasád.

Použitie vegetačných fasád ma viacero výhod pre mikroklímu v ich okolí: produkujú kyslík, znižuje CO2, znižuje prašnosť, znižuje koncentráciu škodlivín vo vzduchu, vytvára prírodnú biodiverzitu, znižuje hlučnosť z okolia, chráni fasádu pred priamym pôsobením vonkajších vplyvov a v lete má chladiaci účinok spôsobený adiabatickým chladením, vďaka evaporácii. Keďže povrch táto fasáda pozostáva z rôznych rastlín, dochádza na nej takisto k evapotranspirácii. Tá je celkovým výparom z rastlín a pôdy, teda transpirácia rastlín spolu s výparom z pôdy a výparom vody zadržanej vegetačnými povrchmi.

Z hľadiska stavebných konštrukcií sú užitočné tým, že sa znižuje maximálna teplota povrchov fasády, čím sa znižuje prehrievanie interiéru budov a následne aj náklady na chladenie, vylučuje sa vplyv UV žiarenia na povrch atď. V neposlednom rade ide o vizuálne aspekty a zvýšenie hodnoty stavby.

Vedecký výskum vo vysokohorskom prostredí a ochrana prírody v praxi

08:00 – Odborná prednáška, VÚVB UNIZA

Prednášajúci: Mgr. Martin Kompiš, PhD.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB) je vedecká inštitúcia Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), ktorá sa dlhodobo venuje výskumu a monitoringu znečisťujúcich látok v životnom prostredí, hlavne znečistením prírody vo vysokohorských ekosystémoch. VÚVB  má akreditované dva študijné programy: bakalársky stupeň – Stráž prírody a magisterský stupeň – Alpínska a vysokohorská ekológia. Obidva študijné programy prepájajú koncept ochrany prírody a vedeckého výskumu. Študenti participujú na výskumných témach v rámci svojho terénu, spracovania vzoriek, interpretácii dát a pri príprave a písaní záverečnej práce. VÚVB realizuje projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu, má bohatú spoluprácu so Štátnou ochranou prírody i ďalšími inštitúciami. Na VÚVB prebieha výskum a monitoring bioty a abioty a prináša tak vedecké poznanie o stave prírody v horskom prostredí. Medzi hlavné témy výskumu patria vplyv meteorologických zmien na procesy v alpínskom vegetačnom stupni, vplyv prejavov klimatickej zmeny na vlastnosti vôd horskej rieky, výskum ťažkých kovov v reťazci atmosféra, voda, pôda, rastliny a živočíchy. Takto verifikované a získané poznanie vo forme vedeckých článkov môže slúžiť ako regulárne odporúčania pre štátny sektor ochrany prírody, zainteresované strany, obce, podnikateľské subjekty a štátne orgány, ktoré sa zaoberajú otázkami životného prostredia.

10:00 – Odborná prednáška, FEIT – INŠTITÚT AURELA STODOLU UNIZA

Prednášajúci: Ing. Pavel Šimon, CSc.

Slovensko je už teraz relatívne nízko uhlíkový producent elektrickej energie. Má však potenciál nahradiť fosílne palivá nie len v elektroenergetike, ale aj v ostatných oblastiach?

Ako zmení spotrebu primárnych palív masívny nárast elektrickej a vodíkovej mobility?

Okrem toho sa môžete tešiť aj na:

Súťaž s EUROPE DIRECT ŽILINA

Zapojte sa do súťaže na sociálnych sieťach a vyhrajte skvelé ceny! 

Literárny kvíz EDIC

Otestujte svoje literárne vedomosti a zahrajte si zábavný kvíz od Europe Direct Žilina.

Hrajte cez KAHOOT! buď pomocou aplikácie, alebo webového prehliadača. 

PIN: 0888917