COP26: EÚ nabáda partnerov, aby premenili ambície na činy a plnili Parížsku dohodu

Európska komisia sa od 1. do 12. novembra zúčastní na konferencii OSN o zmene klímy (COP26) v škótskom Glasgowe. Na svetovom samite vedúcich predstaviteľov, ktorý sa bude konať 1. a 2. novembra a ktorým sa oficiálne otvorí konferencia COP26, bude Komisiu zastupovať predsedníčka von der Leyenová. Rokovací tím EÚ bude viesť výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans. Zúčastní sa aj komisárka Kadri Simsonová a v pavilóne EÚ sa bude konať viac ako 150 sprievodných podujatí. Komisia bude naliehať na všetky zmluvné strany, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a znížili svoje emisie skleníkových plynov. Od rozvinutých krajín bude dôrazne žiadať, aby zvýšili svoje finančné zdroje v oblasti klímy s cieľom splniť cieľ 100 miliárd USD dohodnutý v Paríži. EÚ k nemu už prispela viac ako 25 miliardami dolárov a naďalej prispieva, a bude pracovať na dokončení „Parížskej príručky pravidiel”.
Podrobnosti:
Tlačová správa

Otázky a odpovede o účasti EÚ na konferencii COP26

Od ambícií k činom: Spoločne pre planétu (informačný prehľad)

 

Komisia prijala nové limity pre niektoré z najškodlivejších chemikálií v odpade
Európska komisia dnes prijala návrh na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred niektorými z najškodlivejších chemických látok v odpade – perzistentnými organickými látkami (POP). Návrhom sa sprísňujú limity pre tieto chemické látky v odpade a predchádza sa ich opätovnému vstupu do hospodárstva. Komisia navrhuje zaviesť prísne limity pre tieto tri látky alebo skupiny látok v odpade:

  • kyselina perfluóroktánová (PFOA) a jej soli a príbuzné zlúčeniny – nachádza sa v nepremokavých textíliách a hasiacich penách,
  • dikofol – pesticíd, predtým používaný v poľnohospodárstve,
  • pentachlórfenol, jeho soli a estery – nachádzajú sa v ošetrenom dreve a textíliách.

Podrobnosti:

Tlačová správa
Návrh na zmenu príloh k nariadeniu o perzistentných organických látkach (POP)

Otázky a odpovede k návrhu

Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej európskej iniciatívy občanov na ochranu životného prostredia
Komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom Výzva k akcii – ochrana životného prostredia vo všetkých oblastiach politiky. Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právny akt, ktorý zabezpečí, že členské štáty budú pri prijímaní vnútroštátnych opatrení zohľadňovať environmentálne aspekty. Keďže európska iniciatíva občanov spĺňa potrebné podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku tohto návrhu. Po dnešnej registrácii môžu organizátori začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí odôvodniť.
Podrobnosti:
Tlačová správa
Európske iniciatívy občanov

Priemerný Európan vyprodukuje ročne viac ako 34 kg odpadu z plastových obalov. Stíhame ho recyklovať? 
V roku 2019 vyprodukovala každá osoba žijúca v EÚ 34,4 kg odpadu, ktorý tvorili plastové obaly. Z tohto množstva sa recyklovalo menej ako polovica – len 14,1 kg. Vyplýva to z najnovších výsledkov Eurostatu, ktoré sa zamerali na tvorbu odpadov z plastových obalov a ich recykláciu. Medzi rokmi 2009 až 2019 objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalov na obyvateľa v Európe narástol o 24 % (o 6,7 kg). Za rovnaké obdobie sa zvýšil aj objem recyklovaného odpadu z plastových obalov, a to o 50 % + 4,7 kg). Napriek zlepšeniu v oblasti recyklácie sa ale množstvo nerecyklovaných plastových obalov od roku 2009 zvýšilo o 2 kg na obyvateľa, keďže sa naša produkcia odpadu z plastových obalov výrazne zvýšila. V roku 2019 sa v EÚ recyklovalo približne 41 % odpadu z plastových obalov. Deväť členských štátov EÚ dokázalo recyklovať viac ako polovicu takéhoto odpadu. Medzi tieto členské štáty patrí aj Slovensko, ktoré recyklovalo 53 % svojho odpadu z plastových obalov. Plasty sú dôležitým materiálom využívaným v našom hospodárstve, a teda aj každodennom živote. No plasty majú aj negatívne dopady na životné prostredie a naše zdravie. Z prieskumov vyplynulo, že až 87 % Európanov sa obáva negatívnych dopadov plastového odpadu na životné prostredie.
Podrobnosti:
Viac informácií
Výsledky Eurostatu

Správa Komisie o lesných požiaroch: klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia

Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC) predstavilo 21. vydanie svojej výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2020. Po roku 2019, ktorý bol v histórii najhorší, bol rok 2020 ďalším v poradí, kedy požiare spálili rozsiahle prírodné oblasti v Európe. Napriek zvýšenej úrovni pripravenosti v krajinách EÚ zhorelo v roku 2020 v EÚ približne 340 000 hektárov (ha), čo je o 30 % väčšia plocha ako územie Luxemburska. Rok 2021 je, čo sa týka požiarov, ešte horší. V čase vydania tejto správy zmizlo v plameňoch už takmer 0,5 milióna ha, pričom 61 % z toho tvorili lesy, ktorým bude obnovenie trvať roky. Približne 25 % územia, ktoré v Európe zhorelo, patrilo k lokalitám sústavy Natura 2000, čo sú zásobárne biodiverzity v EÚ. EÚ v roku 2021 intenzívnejšie pomáha krajinám počas sezóny požiarov, čo sa už vo veľkej miere odzrkadlilo na veľkých požiaroch, ktoré tento rok v lete zasiahli región Stredozemia. Aj klimatická zmena je z roka na rok viditeľnejšia. Z jasne pozorovateľného stúpajúceho trendu vyplýva vyššia úroveň nebezpečenstva požiaru, dlhšie obdobia požiarov a intenzívne rýchlo sa šíriace „mega požiare”, na ktoré účinkujú tradičné protipožiarne prostriedky len minimálne. Koniec júna je zvyčajne len začiatkom obdobia požiarov, tento rok však dovtedy zhorelo už približne 130 000 hektárov. Požiare už nezasahujú len južné štáty, ale predstavujú rastúcu hrozbu aj pre strednú a severnú Európu. Viac ako deväť z 10 požiarov v EÚ je spôsobených ľudským faktorom. Kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti a vzdelávacie kampane o rizikách požiarov sú teda kľúčom k predchádzaniu katastrofám.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Lesné požiare

Európsky informačný systém o lesných požiaroch (EFFIS)

 

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie