Európska komisia dnes prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila zmenu klímy, a to na svojom území i na medzinárodnej scéne. Na nevyhnutné dôsledky sa však musíme pripraviť. Zmena klímy si v Európe a na celom svete už vyberá svoju daň – či v podobe smrteľných vĺn horúčav, ničivého sucha, alebo hynúcich lesov a erodovaného pobrežia v dôsledku stúpajúcej hladiny morí. Dnes predložené návrhy vychádzajú zo stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2013 a ich účelom je preniesť pozornosť z chápania problému na vypracúvanie riešení a začať plány aj realizovať. Zmena klímy ovplyvňuje nielen hospodárstvo, ale takisto zdravie a životné podmienky Európanov, ktorí čoraz viac trpia vlnami horúčav; v roku 2019 bola najsmrteľnejšou prírodnou katastrofou vlna horúčav v Európe, ktorá si vyžiadala 2 500 obetí na životoch.
 
Komisia vyzýva všetky časti spoločnosti a všetky úrovne štátnej správy, na území EÚ i mimo nej, aby sa zapojili do opatrení pri adaptácii na zmenu klímy. Cieľom je vybudovať spoločnosť odolné proti zmene klímy a prehĺbenie poznatkov o klimatických vplyvoch a riešeniach adaptácie. Zároveň sa zintenzívni plánovanie adaptácie a posudzovanie rizík spojených so zmenou klímy, ako aj podpora odolnosti proti zmene klímy na celom svete. Riešením by mohla byť práve inteligentnejšia, pohotovejšia a systémovejšia adaptácia.
Podrobnosti:
 
Oficiálne stanovisko Európskej komisie