V nadväznosti na včerajší prejav o stave Únie Európska komisia dnes predložila svoj plán znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento ambiciózny zámer je pre nasledujúce desaťročie smerom  k dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti do roku 2050. Tento cieľ je založený na posúdení vplyvu jeho sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov, z ktorého  vyplýva, že takéto smerovanie je realistické a uskutočniteľné. Tento ambicióznejší prístup zároveň poukazuje na celosvetové vedúce postavenie EÚ pred nadchádzajúcou konferenciou OSN o zmene klímy (COP26).

 

Komisia:

  • predložila zmenu navrhovaného európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a zahrnula doň cieľ zníženia emisií do roku 2030 o najmenej 55 %
  • vyzvala Parlament a Radu, aby potvrdili tento cieľ ako nový vnútroštátne stanovený príspevok EÚ v rámci Parížskej dohody a do konca tohto roka ho predložili na zaradenie do Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy,
  • predstavila legislatívne návrhy, ktoré sa majú predložiť do júna 2021 v záujme dosiahnutia spomínaného nového cieľa, vrátane: revízie a rozšírenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami, prispôsobenia nariadenia o spoločnom úsilí a rámca pre emisie z využívania pôdy, posilnenia politík v oblasti energetickej účinnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a posilnenia noriem CO2 pre cestné vozidlá.

 

Popri pláne cieľov v oblasti klímy na rok 2030 a jeho posúdení vplyvu dnes Komisia prijala aj posúdenie národných energetických a klimatických plánov členských štátov na roky 2021 až 2030. Z posúdenia Komisie vyplýva, že EÚ je na dobrej ceste k prekročeniu svojho súčasného cieľa znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 40 %. Zvýšenie cieľa prvýkrát oznámila vo svojich politických usmerneniach predsedníčka von der Leyenová v júli 2019 v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v úsilí o jeho udržanie na 1,5 °C.

Podrobnosti :

Tlačová správa