Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, realizovalo prieskum informovanosti na tému Konferencie o budúcnosti Európy. Uskutočnil sa v období od 08. do 21. júna 2021.

Prieskum  bol realizovaný elektronicky, výzvy na zapojenie sme šírili sociálnymi sieťami (web, fb, oslovenie akademickej obce). Pre potreby získania relevantných údajov s dostatočnou výpovednou hodnotou sme mali cieľ získať odpovede od 150 účastníkov. Podarilo sa nám ho naplniť viac ako dostatočne, pretože sa nám zapojilo 202 respondentov.

Cieľom prieskumu bolo zistiť:
– úroveň informovanosti občanov v Žilinskom kraji ohľadne Konferencie o budúcnosti Európy
– záujem verejnosti o aktívne zapojenie sa do budovania budúcnosti EÚ

Občania a EÚ

Z tejto množiny respondentov bolo 66% žien a 34% mužov. Najsilnejšie vekové zastúpenie bolo u  ľudí do 26 rokov, ktorých bolo takmer tri štvrtiny. 

Až 88% respondentov súhlasí s tým, aby sa pri rozhodovaní o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy a názory občanov.

Konferencia o budúcnosti Európy

Na otázku, či sa už stretli s pojmom Konferencia o budúcnosti Európy, odpovedala jedna štvrtina (14%) áno a viac ako polovica (52%) opýtaných sa s týmto pojmom už stretla, ale nevedeli, čo to znamená. 

Polovica respondentov (51%) sa domnieva, že Konferencia o budúcnosti Európy bude mať viac pozitívny vplyv na demokraciu v EÚ. Naopak negatívnom vplyve je presvedčených 7% opýtaných.  

Zaujímavé témy pre občanov

Z hlavných 10-tich tém, s ktorými sa konferencia zaoberá, respondentov najviac zaujímali témy ako: 

  • vzdelávanie, kultúra, mládež a šport
  • životné prostredie
  • zdravie