Komisia prijala oznámenie, v ktorom sa stanovuje koncepcia nového európskeho Bauhausu. Zahŕňa niekoľko politických opatrení a možností financovania. Cieľom projektu je urýchliť transformáciu rôznych hospodárskych odvetví, ako sú stavebníctvo a textilný priemysel, aby mali všetci občania prístup k tovaru, ktorý je obehový a má nižšiu uhlíkovú náročnosť. Nový európsky Bauhaus vnáša do Európskej zelenej dohody kultúrny a kreatívny rozmer a jeho cieľom je ukázať hmatateľné a pozitívne skúsenosti, ktoré ponúka udržateľná inovácia v našom každodennom živote. Na financovanie projektov nového európskeho Bauhausu bude z programov EÚ vyčlenených v rokoch 2021 – 2022 približne 85 miliónov eur. Mnohé ďalšie programy EÚ integrujú nový európsky Bauhaus ako kontextový prvok či prioritu bez vopred stanoveného vyhradeného rozpočtu. Komisia vytvorí laboratórium nového európskeho Bauhausu: analyticko-realizačnú skupinu (tzv. think and do tank) na spoločnú tvorbu, vývoj prototypov a testovanie nových nástrojov, riešení a politických odporúčaní. Laboratórium bude pokračovať v duchu spolupráce hnutia, v rámci ktorého sa spájajú rôzne sféry života a nadväzuje sa dialóg so spoločnosťou, s priemyslom a politikou s cieľom spájať ľudí a nachádzať nové spôsoby spolutvorby.
Podrobnosti:
 
 
Oficiálne stanovisko Európskej komisie