Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a pravidlá na posilnenie odolnosti fyzických a digitálnych kritických subjektov

Komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predkložili novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ. Jej cieľom je posilniť kolektívnu odolnosť Európy proti kybernetickým hrozbám a pomôže zabezpečiť, aby mohli všetci občania a podniky plne využívať dôveryhodné a spoľahlivé služby a digitálne nástroje.

Komisia taktiež predkložila návrhy na riešenie kybernetickej aj fyzickej odolnosti kritických subjektov a sietí: smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Únii (revidovaná smernica NIS 2) a novú smernicu o odolnosti kritických subjektov. Týkajú sa širokej škály odvetví a sú zamerané na riešenie súčasných a budúcich online a offline rizík, od kybernetických útokov po trestnú činnosť alebo prírodné katastrofy.

Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti obsahuje konkrétne návrhy regulačných, investičných a politických iniciatív v troch oblastiach činnosti EÚ:

  • Odolnosť, technologická suverenita a vedúce postavenie
  • Budovanie operačnej kapacity na prevenciu, odrádzanie a reakciu
  • Pokrok v globálnom a otvorenom kybernetickom priestore prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie