Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory verejnosti na opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ na riešenie rodovo motivovaného násilia a domáceho násilia. Konzultácia je zameraná na čo najširšie spektrum všetkých zainteresovaných strán. Násilie páchané na ženách je jednou z najtrvalejších foriem rodovej diskriminácie v Európe. Mnohé rodiny sú ovplyvnené domácim násilím páchaným nielen na ženách ale aj na iných obetiach, ako sú deti, muži, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby. Účelom konzultácie je informovať Komisiu o ďalších opatreniach na zlepšenie a koordináciu prevencie a ochranu pred týmto druhom násilia. Konzultácia bude otvorená do 10. mája 2021.
Podrobnosti:
 
Oficiálne stanovisko Európskej komisie