Komisia víta dnešnú predbežnú dohodu spoluzákonodarcov o európskom právnom predpise v oblasti klímy, ktorý ako jeden z kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody ukotvuje záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a priebežný cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.
Okrem cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 sa dnešnou dohodou posilňuje európsky rámec pre opatrenia v oblasti klímy tým, že sa zavádzajú tieto prvky:

 

  • ambiciózny cieľ v oblasti klímy znížiť do roku 2030 čisté emisie aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a jasné vymedzenie príspevku k znižovaniu a odstraňovaniu emisií,
  • uznanie potreby posliniť záchyt uhlíka v EÚ  Komisia predloží návrhy v júni 2021,
  • postup na stanovenie cieľa v oblasti klímy na rok 2040 s ohľadom na orientačný rozpočet na emisie skleníkových plynov na obdobie 2030 – 2050, ktorý uverejní Komisia,
  • záväzok k záporným emisiám po roku 2050,
  • zriadenie Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy, ktorá bude poskytovať nezávislé vedecké odporúčania,
  • prísnejšie ustanovenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy.

 

Podrobnosti:

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie