Ministri zamestnanosti a sociálnych vecí EÚ na dnešnom zasadnutí predstavili národné ciele na splnenie Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030. Komisia víta pevný záväzok členských štátov pričiniť sa o to, aby Európa bola spravodlivou, inkluzívnou a plnou príležitostí. Členské štáty svojimi národnými záväzkami podporujú spoločné úsilie dosiahnuť tri hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. V akčnom pláne Komisia vyzvala Európsku radu, aby schválila tri hlavné ciele EÚ, a členské štáty, aby vytýčili svoje národné ciele ako príspevok k tomuto spoločnému úsiliu. Medzičasom všetky štáty predložili návrhy svojich národných cieľov a predstavili ich na dnešnom zasadnutí Rady EPSCO. Národné ciele prispejú k spoločnej ambícii dosiahnuť do roku 2030 hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. Komisia bude pozorne monitorovať ich vykonávanie v kontexte cyklu európskeho semestra 2023, rámca EÚ pre koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti.

 

Tri sociálne ciele EÚ do roku 2030

Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovuje ambícia EÚ vybudovať silnú sociálnu Európu zameranú na pracovné miesta, zručnosti a sociálne začlenenie. Obsahuje tri sociálne ciele na úrovni EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:

  1. Malo by byť zamestnaných najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov.
  2. Na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastniť najmenej 60 % všetkých dospelých osôb.
  3. Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí v porovnaní s rokom 2019.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oficiálne stanovisko Európskej komisie