Európska komisia dnes prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť úroveň ambícií v oblasti udržateľného financovania. V novej stratégii udržateľného financovania sa predovšetkým stanovuje niekoľko iniciatív na riešenie zmeny klímy a iné environmentálne výzvy, pričom sa zvyšujú investície – a inkluzívnosť malých a stredných podnikov (MSP) – na prechod EÚ na udržateľné hospodárstvo. Návrhom normy EÚ pre zelené dlhopisy, ktorý bol dnes takisto prijatý, sa vytvorí vysokokvalitná dobrovoľná norma pre dlhopisy, z ktorých sa budú financovať udržateľné investície. Komisia dnes napokon prijala aj delegovaný akt o informáciách, ktoré majú zverejňovať finančné a nefinančné spoločnosti v súvislosti s tým, aké udržateľné sú ich činnosti, a to na základe článku 8 taxonómie EÚ. Tieto iniciatívy zdôrazňujú globálne vedúce postavenie EÚ pri stanovovaní medzinárodných noriem pre udržateľné financovanie. Komisia má v úmysle pracovať v úzkej súčinnosti so všetkými medzinárodnými partnermi, a to aj prostredníctvom Medzinárodnej platformy pre udržateľné financovanie, a spolupracovať na budovaní silného medzinárodného systému udržateľného financovania. Dnešnými návrhmi robí EÚ ďalší výrazný krok smerom k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody, a to zabezpečením komplexného prístupu k financovaniu zelenej transformácie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Stratégia financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo

Návrh nariadenia EÚ o zelených dlhopisoch

Otázky a odpovede Nariadenie EÚ o zelených dlhopisoch

Prehľad: Obnovená stratégia EÚ pre udržateľné financovanie

 

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie