Liberalizácia vízového režimu: krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva naďalej plnia požiadavky

Liberalizácia vízového režimu: krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva naďalej plnia požiadavky Európska komisia predložila štvrtú správu o monitorovaní bezvízového režimu medzi EÚ a Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom, ako aj Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Zameriava sa na opatrenia prijaté v roku 2020, ktorými sa napĺňajú odporúčania z tretej správy podávanej v rámci mechanizmu pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti. V správe sa tiež píše, že bezvízový pohyb naďalej prináša členským štátom EÚ a partnerským krajinám hospodárske, sociálne a kultúrne výhody. Pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace cestovné obmedzenia mali veľký vplyv na migráciu a mobilitu do EÚ. Prevažná väčšina ľudí, ktorí cestovali do EÚ, mala legitímne dôvody. Všetky hodnotené krajiny prijímajú opatrenia proti nelegálnej migrácii, ale pretrvávajúce problémy si vyžadujú viac úsilia. Komisia bude ďalej monitorovať plnenie požiadaviek na liberalizáciu vízového režimu. EÚ má v súčasnosti zavedený bezvízový režim so 61 krajinami. V rámci tohto bezvízového režimu môžu občania tretích krajín, ktorí majú biometrický pas, vstúpiť bez...
Viac info

EK zriadila Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA)

Európska komisia dnes zriadila Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Jeho cieľom je predchádzať núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať. HERA umožní predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zhromažďovania spravodajských informácií a rozvoja potrebných kapacít v oblasti reakcie. V prípade núdzovej situácie HERA zabezpečí vývoj, výrobu a distribúciu liekov, očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení – ako sú rukavice a rúška, ktoré počas prvej fázy reakcie na koronavírus často chýbali. HERA je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie, ktorého zriadenie predsedníčka von der Leyenová oznámila vo svojej správe o stave Únie v roku 2020, a zaplní medzery v reakcii a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie. Pred zdravotnou krízou – vo „fáze pripravenosti" – bude HERA úzko spolupracovať s inými agentúrami EÚ a vnútroštátnymi zdravotníckymi agentúrami, priemyslom a medzinárodnými partnermi. Vo fáze pripravenosti bude HERA úzko spolupracovať s inými agentúrami EÚ a vnútroštátnymi zdravotníckymi agentúrami. Bude posudzovať hrozby, zhromažďovať spravodajské informácie, vyvíjať modely na predpovedanie ohniska nákaz, podporovať výskum a inovácie, riešiť problémy na...
Viac info

Riešenie znečisťovania a zmeny klímy v Európe znamená zlepšenie zdravia a dobré životné podmienky

Znečistenie ovzdušia a hluk, vplyv klimatickej zmeny, ako sú vlny horúčav, a vystavenie nebezpečným chemickým látkam, aj to sú príčinou zlého zdravotného stavu obyvateľov  Európy. Podľa rozsiahleho posúdenia zdravia a životného prostredia, ktoré dnes vydala Európska environmentálna agentúra (EEA), zlá kvalita životného prostredia prispieva k 13 % úmrtnosti. Zlepšenie zdravia a životných podmienok obyvateľov Európy je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, pričom aktuálne sa pozornosť zameriava na riešenie pandémie COVID-19. Pandémia je jasným príkladom komplexných prepojení medzi životným prostredím, sociálnymi systémami a zdravím. Podľa správy EEA „Zdravé prostredie, zdravý život: ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie a dobré životné podmienky v Európe" sa významná časť bremena chorôb v Európe naďalej pripisuje environmentálnemu znečisteniu v dôsledku ľudskej činnosti. V správe, ktorá vo veľkej miere čerpá z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie o príčinách úmrtnosti a ochorení, sa zdôrazňuje, ako kvalita životného prostredia v Európe výrazne ovplyvňuje naše zdravie a dobré životné podmienky. Správa poukazuje aj na to, ako sociálna deprivácia, nezdravé správanie a demografický posun v Európe ovplyvňujú environmentálne zdravie, pričom najviac sú zasiahnuté najzraniteľnejšie osoby.Podrobnosti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1571...
Viac info