MLADÝ EURÓPAN 2021 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlasujú 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vzhľadom na vývoj pandémie sa súťaž zorganizuje dištančnou formou ako online podujatie, v súlade aktuálne splatnými obmedzeniami pre pohyb osôb, pričom prihliadne k týmto dvom scenárom: - súťažný tím reprezentujúci školu sa môže fyzicky stretnúť - v prípade, ak nebude možné, aby tím súťažil spoločne na jednom mieste, budú členovia tímu súťažiť z rôznych lokalít (podľa trvalého bydliska), ale stále ako tím reprezentujúci svoju školuRegionálne kolo bude uskutočnené online cez aplikáciu Zoom a novú webovú platformu Mladý eEurópan. Registrácia Uzávierka prijímania prihlášok je do 16. apríla 2021.Žiadosť o registráciu do súťaže napíšte na e-mailovú adresu: europedirectzilina@uniza.skDo predmetu správy vpíšte: REGISTRÁCIA ME 2021V správe uveďte názov školy a kontaktnú osobu. Následne Vám bude odoslaný REGISTRAČNÝ FORMULÁR, spolu s pokynmi a ďalšími informáciami pre prihlásenie do súťaže. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na danej e-mailovej adrese, alebo na tel. čísle +421 908 928 488. Štatút súťaže ME 2021 Dodatok k súťaži ME 2021 Po uzatvorení prihlášok Vám pošleme zoznam...
Viac info

Konanie voči Spojenému kráľovstvu kvôli dohode o vystúpení z EÚ

Európska komisia dnes zaslala Spojenému kráľovstvu formálnu výzvu z dôvodu porušenia jeho povinností vyplývajúcich z dohody o vystúpení. Týmto sa začína formálne konanie v prípade nesplnenia povinnosti (infringement). Spojené kráľovstvo má teraz mesiac na odpoveď.V článku 5 dohody o vystúpení sa uvádza, že Európska únia a Spojené kráľovstvo prijmú také opatrenia aby zaistili splnenie povinností vyplývajúcich z dohody o vystúpení a zdržia sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by dosiahnutie cieľov dohody ohrozili. Pri napľňaní dohody o vystúpenísú obe strany  viazané povinnosťou spolupracovať v dobrej viere.Vláda Spojeného kráľovstva predložila 9. septembra 2020 návrh právneho aktu o vnútornom trhu, ktorým by sa v prípade jeho prijatia zjavným spôsobom porušil Protokol o Írsku/Severnom Írsku.  Sporné časti návrhu zákona vláda Spojeného kráľovstva napriek žiadostiam Európskej únie nestiahla.Tým Spojené kráľovstvo porušilo svoju povinnosť konať v dobrej viere. Zároveň tak začalo postup, ktorý by – v prípade prijatia návrhu zákona – bránil vykonávaniu dohody o vystúpení. Preto dnes Komisia začala konanie o nesplnení povinnosti v súlade s...
Viac info

PRIESKUM INFORMOVANOSTI: KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY – vyhodnotenie

Europe Direct Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA, realizovalo prieskum informovanosti na tému Konferencie o budúcnosti Európy. Uskutočnil sa v období od 08. do 21. júna 2021.Prieskum  bol realizovaný elektronicky, výzvy na zapojenie sme šírili sociálnymi sieťami (web, fb, oslovenie akademickej obce). Pre potreby získania relevantných údajov s dostatočnou výpovednou hodnotou sme mali cieľ získať odpovede od 150 účastníkov. Podarilo sa nám ho naplniť viac ako dostatočne, pretože sa nám zapojilo 202 respondentov.Cieľom prieskumu bolo zistiť:– úroveň informovanosti občanov v Žilinskom kraji ohľadne Konferencie o budúcnosti Európy– záujem verejnosti o aktívne zapojenie sa do budovania budúcnosti EÚ Občania a EÚ Z tejto množiny respondentov bolo 66% žien a 34% mužov. Najsilnejšie vekové zastúpenie bolo u  ľudí do 26 rokov, ktorých bolo takmer tri štvrtiny. Až 88% respondentov súhlasí s tým, aby sa pri rozhodovaní o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy a názory občanov. Konferencia o budúcnosti Európy Na otázku, či sa už stretli s pojmom Konferencia o budúcnosti Európy, odpovedala jedna štvrtina (14%) áno a viac ako polovica (52%) opýtaných sa s týmto pojmom...
Viac info