ových opatrení je zastrešiť obdobie, počas ktorého nebude platiť žiadna dohoda. Ak sa začne uplatňovať neriadený odchod, opatrenia sa po uplynutí stanovenej lehoty ukončia.

Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou s cieľom uľahčiť začatie uplatňovania štyroch navrhovaných nariadení od 1. januára 2021. Ich cieľom zmierniť niektoré závažné narušenia, ku ktorým dôjde v prípade, že Únia a Spojené kráľovstvo dovtedy nedospejú k dohode:

·        Základná letecká prepojenosť: návrh nariadenia, ktorým sa na 6 mesiacov zabezpečí poskytovanie určitých leteckých dopravných služieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ak Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté.

·        Bezpečnosť letectva: návrh nariadenia, ktorým sa zabezpečí, aby sa rôzne bezpečnostné osvedčenia pre výrobky mohli naďalej používať v lietadlách EÚ bez narušenia, čím sa zabráni uzemneniu lietadiel EÚ.

·        Základná cestná prepojenosť: návrh nariadenia, ktoré sa vzťahuje na základnú prepojenosť, pokiaľ ide o cestnú nákladnú aj cestnú osobnú dopravu počas 6 mesiacov, za predpokladu, že Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté pre dopravcov EÚ.

·        Rybárstvo: návrh nariadenia na vytvorenie vhodného právneho rámca do 31. decembra 2021 alebo do uzavretia dohody o rybolove so Spojeným kráľovstvom (čokoľvek nastane skôr), ktorým sa umožní plavidlám EÚ a Spojeného kráľovstva recipročný prístup do vôd druhej strany po 31. decembri 2020. S cieľom zaručiť udržateľnosť rybolovu a vzhľadom na význam rybolovu pre hospodárske živobytie mnohých komunít treba zjednodušiť postupy vydávania oprávnení rybárskym plavidlám.

Podrobnosti :
Tlačová správa

 

Oficiálne stanovisko Európskej komisie