Komisia podniká ďalšie kroky na podporu európskych audiovizuálnych diel a ochranu zraniteľných divákov

Komisia dnes prijala usmernenia na pomoc členským štátom pri vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Usmernenia poskytnú praktický nástroj na zabezpečenie propagácie európskych diel v mediálnom obsahu, čím sa podporí kultúrna rozmanitosť a väčší výber pre európskych spotrebiteľov. Zároveň pomôžu lepšie ochrániť používateľov videí na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí, najmä maloletých, pred nenávistným prejavom a škodlivým obsahom. V tejto súvislosti dnes Komisia prijala usmernenia týkajúce sa platforiem na zdieľanie videí, ako aj Usmernenia týkajúce sa európskych diel. Členské štáty EÚ majú revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 19. septembra 2020. Očakáva sa, že usmernenia, aj keď nezáväzné, prispejú k jej harmonizovanému vykonávaniu a presadzovaniu. Komisia v nich poskytuje svoj názor na aplikáciu špecifických konceptov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie mediálnych pravidiel vo všetkých členských štátoch. Usmernenia sú súčasťou širšej činnosti Komisie zameranej na jasnejšie vymedzenie povinností a zodpovedností za sociálne médiá a online platformy a dopĺňajú pripravovaný balík predpisov o digitálnych službách, v súvislosti s ktorým v...
Viac info

Výzva v rámci Európskej zelenej dohody: miliardová investícia na podporu ekologickej a digitálnej transformácie

Európska komisia sa dnes rozhodla vyhlásiť výzvu v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré reagujú na klimatickú krízu a pomáhajú chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody financovaná z programu Horizont 2020, na ktorú sa bude dať registrovať od zajtra, podnieti zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Táto výzva v rámci zelenej dohody sa v dôležitých aspektoch líši od predchádzajúcich výziev programu Horizont 2020. Vzhľadom na naliehavosť problémov, ktorých sa týka, sú jej cieľom jasné a citeľné výsledky v krátkodobom až strednodobom horizonte, ale zároveň  s perspektívou dlhodobej zmeny. Opatrení je menej, ale sú cielenejšie, rozsiahlejšie a viditeľnejšie – s dôrazom na rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie. Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v oblastiach klímy, čistej a cenovo dostupnej energie, obehového hospodárstva, efektívneho využitia zdrojov, udržatelnej a inteligentnej mobility, biodiverzity, prostredia s nulovým znečistením a v stratégii z farmy na stôl. K tomu treba pridať dve horizontálne oblasti – posilnenie znalostí a posilnenie...
Viac info

Správa o stave Únie: Komisia zvyšuje ambície v oblasti klímy a navrhuje zníženie emisií do roku 2030 o 55 %

V nadväznosti na včerajší prejav o stave Únie Európska komisia dnes predložila svoj plán znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento ambiciózny zámer je pre nasledujúce desaťročie smerom  k dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti do roku 2050. Tento cieľ je založený na posúdení vplyvu jeho sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov, z ktorého  vyplýva, že takéto smerovanie je realistické a uskutočniteľné. Tento ambicióznejší prístup zároveň poukazuje na celosvetové vedúce postavenie EÚ pred nadchádzajúcou konferenciou OSN o zmene klímy (COP26). Komisia:predložila zmenu navrhovaného európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a zahrnula doň cieľ zníženia emisií do roku 2030 o najmenej 55 %vyzvala Parlament a Radu, aby potvrdili tento cieľ ako nový vnútroštátne stanovený príspevok EÚ v rámci Parížskej dohody a do konca tohto roka ho predložili na zaradenie do Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy,predstavila legislatívne návrhy, ktoré sa majú predložiť do júna 2021 v záujme dosiahnutia spomínaného nového cieľa, vrátane: revízie a rozšírenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami, prispôsobenia nariadenia o spoločnom...
Viac info