EK prijala správu o dôsledkoch demografických zmien v Európe

Správa predstavuje hlavné hnacie sily tejto demografickej zmeny a jej účinky na Európu. Zdôrazňuje tiež vzájomnú závislosť medzi demografickými štruktúrami, vplyv krízy a schopnosť sa z nej dostať. Správa vykresľuje dlhodobé demografické trendy v európskych regiónoch – od dlhšej očakávanej dĺžky života cez nižšiu mieru pôrodnosti, starnúce spoločnosti a menšie domácnosti až po rastúcu urbanizáciu. Opisuje sa v nej aj pokles podielu Európy na svetovej populácii – očakáva sa, že do roku 2070 bude predstavovať menej ako 4 % celkového obyvateľstva.Správa o Slovensku:K 7. januáru 2019 bolo na Slovensku 5,5 milióna obyvateľov, čo predstavuje 1,2 % z celkového počtu obyvateľov EÚ27. Súčasný trend ukazuje, že v roku 2070 by na Slovensku mohla byť najviac zastúpená veková skupina žien nad 80 rokov, zároveň by sa znížili skupiny mužov aj žien od 20 do 49 rokov, a aj celkový počet obyvateľov, ktorý by bol menej ako 5 miliónov Slovákov. Spôsobí to zvyšujúca sa dĺžka života, ale aj rastúca úmrtnosť a naopak klesajúci počet živonarodených detí. Podľa výsledkov Eurostatu na...
Viac info

Komisia prijala bielu knihu o zahraničných subvenciách na jednotnom trhu

Európska komisia prijala bielu knihu, ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu. Komisia sa teraz usiluje zozbierať názory a podnety v súvislosti s možnosťami, ktoré sa v nej uvádzajú, od všetkých zainteresovaných strán. Verejná konzultácia, ktorá bude otvorená do 23. septembra 2020, pomôže Komisii pripraviť prípadný legislatívny návrh v tejto oblasti. Na základe prijatých pripomienok Komisia predloží primerané legislatívne návrhy na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotný trh. Subvencie zo strany členských štátov boli vždy predmetom pravidiel EÚ o štátnej pomoci, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže. No negatívny vplyv môžu mať subvencie poskytované podnikom v EÚ vládami tretích krajín – tie však nespadajú pod únijnú kontrolu štátnej pomoci.V bielej knihe sa preto navrhujú riešenia a vyzýva sa na zavedenie nových nástrojov na riešenie tejto regulačnej medzery. V tejto súvislosti sa v dokumente predostiera niekoľko prístupov. Prvé tri možnosti (tzv. moduly) sú zamerané na riešenie rušivých vplyvov spôsobených zahraničnými subvenciami i) na jednotnom trhu vo všeobecnosti (modul č. 1), ii) pri akvizíciách...
Viac info

Členské štáty sa dohodli na riešení interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií

Členské štáty podporované Komisiou sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktoré zaručia bezpečnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov založenými na tzv. decentralizovanej architektúre. Týka sa to väčšiny sledovacích aplikácií, ktoré už existujú alebo sa zavedú v EÚ. Vnútroštátne aplikácie tak budú fungovať aj v prípade, že ich používatelia cestujú do inej krajiny EÚ, ktorá tiež používa decentralizovaný prístup. Ide o ďalší dôležitý krok k interoperabilite mobilných aplikácií sledujúcich šírenie koronavírusu v čase, keď členské štáty začínajú uvoľňovať obmedzenia cestovania do zahraničia krátko pred letnými dovolenkami. Informácie z okolia zdieľané medzi aplikáciami sa budú vymieňať šifrovaným spôsobom, ktorý zabráni identifikovať danú osobu v súlade s prísnymi usmerneniami EÚ o ochrane údajov v aplikáciách. Geolokalizačné údaje sa používať nebudú. Dnes schválené technické špecifikácie, ktorými sa stanovujú všeobecné zásady, vychádzajú z usmernení o interoperabilite dohodnutých v máji. Hneď, ako to bude technicky možné, budú členské štáty schopné aktualizovať aplikácie tak, aby umožňovali výmenu informácií medzi vnútroštátnymi, decentralizovanými aplikáciami.Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1043...
Viac info