Dane: nový balík opatrení, ktoré majú prispieť k obnove a rastu Európy

Európska komisia prijala ambiciózny daňový balík, ktorým chce zabezpečiť, aby daňová politika EÚ podporovala obnovu hospodárstva a dlhodobý rast v Európe. Balík je založený na dvojici pilierov - na spravodlivosti a jednoduchosti. Cieľom dnešného balíka je zlepšiť daňovú spravodlivosť tým, že sa zintenzívni boj proti zneužívaniu daní, obmedzí sa nekalá daňová súťaž a zvýši sa daňová transparentnosť. Zároveň sa zameriava na zjednodušenie daňových pravidiel a postupov, odstránenie administratívnej záťaže a daňových prekážok, aby mali podniky v celej EÚ priaznivejšie daňové prostredie. Daňový balík pozostáva z troch samostatných iniciatív:V akčnom pláne zdaňovania sa uvádza 25 rôznych opatrení na nadchádzajúce roky, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a spravodlivejšie a lepšie zosúladiť dane s modernou ekonomikou.V návrhu o administratívnej spolupráci (DAC 7) sa pravidlá EÚ v oblasti daňovej transparentnosti rozširujú na digitálne platformy tak, aby tí, ktorí zarábajú predajom tovaru alebo služieb na platformách, zároveň platili spravodlivý podiel na daniach.Oznámenie o dobrej správe daňových záležitostí je zamerané na podporu spravodlivého zdaňovania a obmedzovanie nekalej daňovej súťaže v EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Komisia...
Viac info

Komisia posilňuje pripravenosť na ďalšie šírenie nákazy

Európska komisia dnes predstavila okamžité krátkodobé opatrenia na posilnenie pripravenosti EÚ na šírenie nákazy COVID-19. EK a členské štáty musia aj naďalej dbať na neustály dohľad a rýchlu reakciu. Opatrenia sú potrebné na zlepšenie pripravenosti vrátane testovania a sledovania kontaktov, lepšieho zdravotného dohľadu a rozšíreného prístupu k zdravotníckym protiopatreniam, ako sú osobné ochranné prostriedky, lieky a zdravotnícke pomôcky. Patria sem aj činnosti zamerané na pohotovostné kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti, osobné hygienické návyky, podporu menšín a zraniteľných osôb, ako aj na zníženie zaťaženia spojeného so sezónnou chrípkou.  Komisia v oznámení uvádza niekoľko prioritných opatrení:·         rozsiahlejšie testovanie, sledovanie kontaktov a dohľad zo strany orgánov verejného zdravotníctva s cieľom mapovať klastre a obmedziť šírenie nákazy z ohnísk,·         plynulé zásobovanie osobnými ochrannými prostriedkami, liekmi a zdravotníckymi pomôckami prostredníctvom mechanizmov,·         rýchly prístup k verejným zdravotníckym pohotovostným kapacitám, bez zanedbania iných oblasti zdravotnej starostlivosti,·         cielené a lokalizované nefarmakologické opatrenia zamerané na osobné hygienické návyky podložené výskumom a dôkazmi a rýchla výmena informácií·         podpora zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia, pacienti s chronickými ochoreniami a osoby na okraji spoločnosti·         zníženie zaťaženia sezónnou...
Viac info

Konzultácia k záväzkom: Aspen sľubuje znížiť ceny

Konzultácia k záväzkom, podľa ktorých spoločnosť Aspen sľubuje znížiť ceny nepatentovaných liekov proti rakovine o 73 % Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k záväzkom, ktoré ponúka globálna farmaceutická spoločnosť Aspen ako reakciu na obavy Komisie týkajúce sa neprimeraných cien. Aspen navrhuje znížiť svoje ceny šiestich kritických liekov proti rakovine v Európe priemerne o 73 %. Okrem toho sľubuje, že zabezpečí nepretržité dodávky týchto nepatentovaných liekov počas značne dlhého obdobia. Po formálnom vyšetrovaní, ktoré sa začalo 15. mája 2017, má Komisia vážne obavy, že spoločnosť Aspen zneužíva svoje dominantné postavenie na mnohých vnútroštátnych trhoch tým, že účtuje neprimerane vysoké ceny za kritické nepatentované lieky. Po tom, čo Aspen nadobudol spomínané onkologické lieky od inej spoločnosti, začal v roku 2012 zvyšovať ceny v Estónsku, Nemecku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a vo Švédsku a následne uplatnil rovnakú stratégiu vo všetkých ostatných európskych krajinách, kde predával dané produkty. Postupy Aspenu sa týkajú viacerých liekov proti rakovine, ktoré sa používajú najmä pri liečbe leukémie...
Viac info