Kybernetická bezpečnosť

Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a pravidlá na posilnenie odolnosti fyzických a digitálnych kritických subjektovKomisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predkložili novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ. Jej cieľom je posilniť kolektívnu odolnosť Európy proti kybernetickým hrozbám a pomôže zabezpečiť, aby mohli všetci občania a podniky plne využívať dôveryhodné a spoľahlivé služby a digitálne nástroje.Komisia taktiež predkložila návrhy na riešenie kybernetickej aj fyzickej odolnosti kritických subjektov a sietí: smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Únii (revidovaná smernica NIS 2) a novú smernicu o odolnosti kritických subjektov. Týkajú sa širokej škály odvetví a sú zamerané na riešenie súčasných a budúcich online a offline rizík, od kybernetických útokov po trestnú činnosť alebo prírodné katastrofy.Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti obsahuje konkrétne návrhy regulačných, investičných a politických iniciatív v troch oblastiach činnosti EÚ:Odolnosť, technologická suverenita a vedúce postavenieBudovanie operačnej kapacity na prevenciu, odrádzanie a reakciuPokrok v globálnom a otvorenom kybernetickom priestore prostredníctvom intenzívnejšej spoluprácePodrobnosti:Tlačová správaOficiálne stanovisko Európskej komisie...
Viac info

Zelená dohoda: nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

Európska komisia dnes prijala akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy" – ide o kľúčový cieľ Európskej zelenej dohody a hlavnú tému tohtoročného Zeleného týždňa EÚ. Osobitný dôraz pritom kladie na digitálne riešenia. Okrem toho sa plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, kde treba vylepšiť vykonávanie, aby sa tieto právne povinnosti spĺňali.Akčný plán má poslúžiť na dosiahnutie cieľa zdravej planéty pre zdravých ľudí do roku 2050. Zahŕňa čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie pri zdroji do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom. Konkrétne:zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému...
Viac info

Informovanie o vývoji a zintenzívnenie boja proti vykorisťovaniu migrantov

Rok od prijatia návrhu Nového paktu o migrácii a azyle dnes Komisia predkladá správu o migrácii a azyle. Komisia zároveň prijíma obnovený akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov a oznámenie o uplatňovaní smernice o sankciách voči zamestnávateľom. Tieto iniciatívy tvoria súčasť komplexného prístupu k migrácii v rámci Nového paktu o migrácii a azyle a ich cieľom je predchádzať organizovanému vykorisťovaniu migrantov a obmedziť iregulárnu migráciu, čo je v súlade so zámermi nového paktu usilujúceho sa o podporu udržateľného a náležitého riadenia migrácie. Budú zamerané tak na pretrvávajúce výzvy, teda na rozkladanie organizovaných zločineckých skupín, ako aj na potrebu prispôsobiť sa novým výzvam, vrátane štátom sponzorovaného prevádzačstva, v reakcii na situáciu na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom. Pozornosť sa venuje všetkým aspektom riadenia migrácie. Opisuje sa v nej aktuálny stav v oblasti migračných pohybov, hodnotí sa vplyv pandémie a uvádzajú informácie o činnosti agentúr EÚ pôsobiacich v oblasti riadenia hraníc a azylu, ako aj o nepretržitej podpore, ktorú poskytuje Komisia členským štátom vystaveným tlaku, či o financovaní a problematike...
Viac info